cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Akdeniz Bölgesi iklimine ait bitki ve hayvan türleri

Yazar yucin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Bu yazı gelen olumsuz yorumlar üzerine değiştirilmiş ve iki alternatif cevaplı olarak yeniden düzenlenmiştir. Akdeniz Bölgesi iklimine ait bitki ve hayvan türleri konusu hakkıda daha farklı bilgisi olan arkadaşların yorum yolu ile paylaşmalarını rica ederiz.

Alternatif 1:

Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlı özelliğe sahip olan bu iklim gerçek olarak Akdeniz ve Ege Bölgelerimizde görülür. Bu iklimin görüldüğü yerlerde şiddetli yaz kuraklıkları ve yüksek sıcaklık değerleri hakimdir. Yaz günlerinde sıcaklık değerleri çoğu kere 40°C üstüne çıkar. Ortalama sıcaklıklardaki değerler yanında en sıcak ve en soğuk ayın geneldeki değerleri batı kesimde Ege Bölgesinde daha düşüktür.

Bunun başlıca nedeni ise kıyının kuzeyden gelen soğuk baskınlarına açık olmasıdır. Yıllık yağış tutarları ise 600-700 mm. arasındadır. Ancak Akdeniz’in batı kesiminde ve Ege Bölgesinde değerler biraz yüksektir (Marmaris 800 mm., Fethiye, Muğla 1200 mm.). Yağışlar genelde kış ile kışa yakın aylarda yağmur şeklindedir. Bu iklimin etki alanı Akdeniz Bölgesinde dağların kıyıya çok yakın ve paralel uzanması nedeniyle dar Ege Bölgesinde ise dağların kıyıya dik gelmesi etkinin iç kısımlara doğru genişlemesini sağlar.

Ülkemizin kuzeybatı köşesindeki Marmara Bölgesinde ise Akdeniz iklimi ile Karadeniz iklimi arasında geçiş tipi şeklindeki iklim görülür. Bu iklimde yazlar biraz serinlerken kışlar daha fazla soğumuştur. Bu bölgemizde de gene en yağışlı mevsim kıştır. Fakat yaz kuraklığı azalmıştır. Bazı yıllarda Edirne ve İstanbul’da yaz yağışlarının payının %15 – %18′e kadar çıktığı görülür. Ayrıca Akdeniz ve Ege bölgelerimizde çok ender olarak görülen don olaylarına bu bölgemizde daha sık rastlanır.

Bitkiler besin zincirinin ilk basamağını oluşturduğu ve hayvan türlerinin dağılışı da büyük ölçüde bitkilere bağlı olduğu için bitki coğrafyasından aldığımız bu bilgiler Türkiye’deki hayvanların çeşitliliğini tam olarak kavrayabilmek açısından büyük öneme sahiptir. Türkiye’de buluşan bitki coğrafyası bölgeleri şunlardır: İran-Turan Bölgesi, Akdeniz Bölgesi ve Avrupa-Sibirya Bölgesi. Bu buluşmanın gerçeğe yansımasını şöyle örnekleyebiliriz: Sinop’tan güneye doğru yürümeye koyulan biri, yol boyunca ilk önce Fransa’dan Sibirya’ya kadar uzanan bir coğrafyanın doğal özelliklerini görecektir. Orta Karadeniz’deki dağları aşıp Orta Anadolu düzlüğüne yaklaştıkça üstünde yürüdüğü topraklar İran’ın ve Çin’in doğal manzarasında bir alana dönüşecektir. Orta Anadolu düzlüğünü geçip Toros Dağları’nın kuzey yamaçlarını aştıktan sonra ise bu kişi İspanya’dan Filistin’e uzanan Akdeniz bitki coğrafyasının topraklarına ayak basmış olacaktır. Başka bir deyişle kahramanımızın rotası, Kuzey Afrika’dan Sibirya’ya ve Çin’e kadar uzanan bir bölgenin biyolojik çeşitliliğinden parçalar taşımaktadır.

Gerçekten de yeryüzündeki çok az coğrafyada böylesine farklı bir deneyimi yaşamak mümkündür. Bu bitki coğrafyası bölgeleri, “Önemli Doğa Alanları”nın belirlenmesinde kullanılan biyomların tanımlanması açısından da büyük önem taşımaktadır. Küçük bir kıta olarak da tanımlanabilecek olan Anadolu’nun benzersiz bir kara parçası olmasını sağlayan diğer bir nokta ise topografya ve iklimindeki çeşitliliktir. Sıradağların, volkanların, kapalı havza göllerinin, taşkın ovalarının, karstik platoların, denizlerin ve büyüklü küçüklü pek çok nehrin birbirlerine olan yakınlıkları, farklı iklimlerin aynı zaman dilimi içinde yan yana görülebilmesine neden olmaktadır. Topografya ve iklimdeki çeşitlilik, Türkiye’deki biyolojik çeşitliliğe iki boyutta yansımaktadır. Bunlardan ilki doğal yaşam ortamlarının çeşitliliğidir. Nemli ve kuru ormanlar, ova ve dağ bozkırları, tuzcul bozkırlar ve kapalı havza gölleri, iki bin metrenin üzerinde uzanan yüksek dağ çayırları, makilikler ve uzun kıyı şeridi boyunca uzanan farklı habitatlar Türkiye’de belki de dünyanın hiç bir yerinde olmadıkları kadar birbirine yaklaşmakta ve geniş alanlar kaplamaktadır. Konunun diğer boyutu ise farklı alanların birbirinden fiziksel ve iklimsel olarak kopmasıdır.

İklimsel özelliklerin noktasal değişimine toprak yapısındaki ve jeomorfolojideki farklılıklar da eklendiğinde fiziksel izolasyonun etkisi daha da derinleşmektedir. Tüm bunlar, biyolojik çeşitliliği artıran en temel kavramlardan birini, yani endemizmi oluşturan coğrafi koşulları sağlamaktadır. Yüksek dağ zirveleri, derin nehir vadileri, kapalı havza gölleri, fiziksel izolasyonun en üst düzeyde görüldüğü ve bu nedenle sadece bu alana özgü pek çok canlı türünü, yani endemik türü barındıran alanlardır. Bu alanlar pek çok “Önemli Doğa Alanı”nın seçiminde içerdikleri endemik türler nedeniyle belirleyici olmuştur.

Bölgede karakteristik Akdeniz iklimi görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlıdır. Yıllık sıcaklık ortalaması 18°C’dir. Kıyıda yıllık yağış miktarının 1000 mm yi bulduğu yerler vardır. Akdeniz kıyıları kış mevsiminin en ılık geçtiği bölgemizdir. Buna yol açan nedenler, nemlilik miktarı, güneş ışınlarının düşme açısı ve Toros Dağları’nın doğrultusu ve yükseltisidir. Toroslar, kışın kuzeyden gelen soğuk hava kütlelerinin kıyıya inmesini önler. Yağış maksimumu kış mevsimine rastlar. Bölgedeki yaz kuraklığı ise, dinamik yüksek basınç alanlarının etkili olması, bölgenin alçalıcı hava hareketlerinin etkisine girmesinin sonucudur. Kıyıdan itibaren yükseldikçe sıcaklık düşmekte, yağış miktarı artmaktadır. Denize dönük yamaçların etekleri bol yağış alır. Batıda Antalya çevresi doğuda, Hatay, Dörtyol, Osmaniye, Kadirli, Bahçe çevresi 1000 mm civarında yağış alır. Oysa ovadaki Mersin ve Adana çevresi 600 – 700 mm yağış almaktadır.

Karasallaşmanın belirgin olduğu yerler, bölgenin batı kesiminde genişler. Göller yöresi ve Teke yöresi karasallığın en belirgin olduğu yerlerdir. Sıcaklık farkları artar, kışlar daha uzun sürer. Akdeniz Bölgesi’nde 700 – 800 m’ye kadar maki bitki örtüsü hakimdir. Maki, zeytin, mersin, defne, sakız ağacı, zakkum, keçiboynuzu, vb. kuraklığa dayanıklı bodur bitkilerden oluşur. Bölgedeki ormanlar, makiden sonra başlar, 2400 m’ye kadar devam eder. Daha sonra dağ çayırları yer alır. Orman alanları üzerindeki dağ çayırları yazın kuraklığın etkisi ile kururlar. Akdeniz Bölgesi’nin iç kesimlerine doğru gidildikçe iklim karasallaşır. Özellikle Göller Yöresi’nde yıllık yağış miktarı ve kış sıcaklık değerleri düşmüştür. Ülke genelinde Akdeniz Bölgesi tür çeşitliliği bakımından, diğer coğrafik bölgelerden daha zengindir.

Bölgeyi baştan başa kaplayan Toros Dağları, bölgenin topoğrafik ve jeolojik yapısı ile iklimsel özellikleri bu tür çeşitliğinin artmasında önemli bir rol oynamaktadır. Akdeniz Bitki Toplulukları Akdeniz bitki toplulukları Akdeniz coğrafi bölge sınırlarını aşarak Ege, Marmara, Orta Karadeniz ve Güneydoğu Anadolu’nun batı kesimlerine dek yayılmıştır. Akdeniz bitki topluluğunun en önemli bitki topluluğu sayılan maki, botanik açıdan “bodur orman”,olarak da tanımlanmakladır. Fizyolojik yapısıyla (kalın ve meşin gibi) yaprakları yaz dönemi kuraklığına dayanacak bir su ekonomisine sahip olan maki bitki toplulukları deniz seviyesinden başlayıp 300 – 400 metre yüksekliğe, hatta uygun koşullarda dahayüksek alanlara doğru uzanmaktadır. Maki birliğini oluşturan ağaççık ve çalıların kendine özgü güzel ve kuvvetli kokuları vardır.

Türkiye, orta enlem kuşağında yer alır. Deniz seviyesinden iki bin metre ve üzerine uzanan pek çok farklı yüksekliğe sahip dağları, platoları ve ovalarıyla farklı iklim koşulları isteyen binlerce canlı türüne ev sahipliği yapmaktadır. Vadiler ve çöküntü alanlarının yarattığı mikroklima etkisi, tür zenginliğini daha da arttırmaktadır. Eski dünya kıtaları arasında köprü görevi gören Türkiye, son iki milyon yılda yaşanan buzul çağlarında pek çok canlı türü tarafından sığınak olarak kullanılmış ve günümüzdeki biyolojik çeşitliliğine kavuşmuştur. Ancak öncelikle sığınak koşullarını sağlayan yer şekillerinin gelişimini özetlemek gerekir.

Alternatif 2:

Bu bölgemizdeki ormanlar Dalaman çayı vadisinin doğu kesiminden başlayıp İskenderun körfezinin doğusuna kadar devam eden Toros ve Amanus dağları üzerinde yer alır. Buradaki ormanlar genelde 700-800 m. yükseltiye kadar çıkan maki formasyonunun üzerinden başlar ve 2100 m.’ye kadar olan yükseltide devam ederler. Alt seviyelerde kızılçam ve çeşitli meşe türleri hakim olurken üst seviyeler 1200 – 2100 m. arası sedir, göknar ve ardıçlardan oluşur. Özellikle Lübnan sediri, Toros göknarı başlıca türlerdir. Bu bölgemizdeki orman alanları ülkemiz ormanlarının %20′sini kaplarlar. Akdeniz kıyıları boyunca uzanan ormanlarımızın %80′ni koru ormanı olurken %20 baltalık şeklindedir.

Akdeniz ekosistemi içine giren kıyılarımızda 400′e yakın balık türü yaşar. Bunlar içinde Karadenizde karakteristik olarak dikkati çekenler hamsi, mersin, orkinos, zargana, kalkan olurken, Marmara’dakiler ise uskumru, çinekop, lüfer, sarıkanat, palamut ve levrektir. Akdeniz karakteristik türleri içinde ise kılıç, karagöz, çupra, kırlangıç, barbunya, mercan, mezgit, tekir, kalyos, istavrit sayılabilir.

Bu yazı toplamda 53090, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

Okuyucu Yorumları

 1. el oş |

  ya arkadaş şuraya biraz oyun ko da insanların dikkatini çeksin onlar da girsin bu siteye anladınmı angut

 2. özge yaşayan |

  harika bi site

 3. özge yaşayan |

  dimi

 4. özge yaşayan |

  bu arada el oş doğru sölüo çok haklı

 5. şevvall |

  arkadaşşşş ben bu sitede türkü aradım ama bulamadımm yawww biraz koyun ayrıca el oş doğru sölüo çok haklı
  :) :)

 6. üye |

  ne oyunu ne türküsü burası öle bi siyetemi benziyo yazılar ihtiyacı olanlar kullanıyo boşboşuna oyun koymana gerek yok abi ! saçmalıyolar

 7. gemcu |

  iğrenç ötesi bir site aradığım hiç bir şeyi bulamıyorum yanlış şeyler çıkıyo

 8. cicimmm |

  ama arkadaslar burası bır arastırma sıtesı eger oyun oynamak ıstıyorsanız zaten bırsuru oyun sıtelerı var demı amaaa

 9. emre |

  abi aradığım şey hariç herşeyi yazmışsın… bunu yazmak için çok mu uğraştın çok merak ediyorum ya salakça bişe olmuş :(

 10. gangıster |

  ardağımız bilgileri bulamıyoruz site yapacaksanız adam gibi yapın ayrıca türküde fena olmaz :) ne oyunu çocukmusun sen eloş daha fazla bilgi istiyorum

 11. deget ulan |

  burası oyun weya türkü weya gazino sitesine benzer bi hali war ayib bea

 12. eLiF |

  arkadaşlar o kdar uğraşmış ya bi tişk edelim bende aradığım şeyi bulamadım ama yinede uğraştığı için tik ederim sağolasın arkadaşım :D

 13. fiLiss |

  bu ne yha aradıqım hçç bişi yoq

 14. bilo |

  akdeniz hakkında herşey var ama bi tek hayvan ve bitki hakkında bişe yazmamışsın olsun canın sağolsun

 15. yucin |

  Arkadaşlar yorumların içine bu tür eksik bilgileri ekleyebilirsiniz. biz onbinlerce haber ekliyoruz ama illaki eksiklerimiz olacaktır. sizlerden ricamız bu tür eksiklikleri gelen ziyaretçilerinde tamamlayarak bizlere yardımcı olmanızdır. Bilgi paylaştıkça artar…

 16. erenim |

  oha be cus yani bu kadar uzun bir yazı olmaz ki ayrıca silerin yrmlrna katlyom

 17. villareal |

  nie kimse aradıgını bulamıyo

 18. fatoş |

  ne bu yha aradığımizi bulamioz çok aptalca varya abiler inanin yaptğiniz çok salakça…….:(offffffffffffff

 19. çağlar |

  bune yhaa hiç bişey yoqq
  performans ödewi yhaa

 20. berna |

  ııııııııııııııı ben bile daha güzelim beeeeeeee

 21. dilek |

  ya ama ben burda ege yöresine ait türkü aradım ama bulamadım ne biçim site bu ya
  biraz süresi dolmuş bu sitenin ama idare ediyoruz

 22. oya |

  Benim işime yarayacak birşey yoktu ben hayvancılık hakkında arıyodum!
  :(

 23. dogukan |

  bu ne abicim biz sana akdeniz bölgesinin hayatını yaz desek bu kadar yazamazdık neyse gine de canın sağolsun

 24. feraye |

  emreye katiliyorum ya bune bizim istemediğimiz her şey var

 25. YOK |

  iğrenç çünkü aradığım şey yokkkkkkk

 26. lemam |

  ya ben bunları biliodum hayavanla ilgili istiyodum yaaaaaaaaaa:s

 27. kübra |

  iğrenç yamışlar beğenmedim

 28. cansel |

  ben karadenız dıtorum sız akdenız

 29. cansel |

  ben karadenız dıyorum sız akdenız zaten doğru bısey cıkmazkı allahım yarabbım ya

 30. yoooooooooook |

  yhaa ben bura hayvancılık için girdim ama hayvancık hariç herşey var offffffffff

 31. nurgül tekcan |

  aradığım iç bişeyi bulMAdım ya insan angi bölgede angi bitkiler olur yazardı şuraya

 32. evin |

  y6aaaaaaaaaaa insan bi akdeniz bölgesinin turizm yönü ile ilgli bi şey yazr ya bu ne biçim bi sie yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaü

 33. evin |

  lan bu kadr kötü yorum geldiği halde nasıl değiştir miyosunuz bu bilgileri ya

 34. suat |

  ben bile oblara bin basarım

 35. suat |

  en sevmediğim hayvan şenpanzedir

 36. sinan |

  arkdaşlar neler yetiştini yazalım

 37. ayıboğan |

  kardeşler haklısınız aradıgınız şeyler olmayabılır belkı canınız sıkılıo olabılır ama bu site sahıbı yaptıgı sıteyi kendıne gore yapmıştır sızı ılgılendırmez hem oyn ve muzk istiosanız dıger sıteler bosuna durmuoorrr

 38. dolaşukkurt |

  en sevmediğim hayvan İNSANdır

 39. DERYA |

  [*Berbat bir site aradığim şey yok aramadiğim dolu*]

 40. halfeti güzeli |

  ne bu ya bildgm buutun sitelere girdm adam akilı biri çksında adam aklı bi cap versn noluck bu ögrenci milletinin halioooooooffffffffffffffffffffffff

 41. ebru |

  elinize sağlık çok güzel olmuş benim işime yaradı eğlence arayanlar başka siteye yaniiiiiiiiiiiiiiiiii

 42. Dilem Zenan |

  Çok şey yazmişsınız bea ama bide işe yarar bişey yazsaydınız ya çok ayıp yaw hayvanlarla ilgili bişey yok yani bu ne abi

 43. şeyda |

  öyle diyosunda sen nesin**

 44. ybr team 37 |

  beni sevmiyorsün die snmaki klbm ytmdr ülürmde ylvaaarmaaaam sami nin aşkı bnmde asaltmdr

 45. ciciş |

  şey buraya hayvan türlerinide eklesek süper olacak rica ediyom bi saatir belki hayvan türleri vardır diye bakınıyom ama bişi yok bitkiler var onalar tamam da hayvan da lazım ama o yok :( :(yardımcı olursanız iyi olur rca ediyom :D

 46. serap |

  pff..bnde istediğimi bulamadım ki ya :(

 47. selin |

  Gerçekten burcvp yok ya
  da doğru düzgün bir

 48. selin |

  hiç düzgün yazmamışsınız gerçekten yadığınızda bir şeye yarasa ii olur

 49. senanur |

  belki bu sitede bir şey bulabilrim şu ana kadar çoook fazla siteye bektım işallah bu son sitem olur…

 50. yasin |

  ben bir ürününü arıyodum

 51. başak yenidoğan |

  çok eğitici bir site olduğu kesin.zaten benim ödevimde de çok yardım etti.

 52. melike |

  bence çok saçma konuşuyorsunuz

 53. abdullah |

  bence adana için güzel bir yatırım tebrikler

 54. emine |

  gercektenmi hiç farketemedim

 55. emine |

  gercektenmi hiç farketemedim:)))

 56. deniz |

  öğk bune böyle pisssssssssssssss
  nekadar iğrenç bi site aslında hiç girmek istemedim ama bu sitenin sahibinin kim olduğunu herkez görsün pis

 57. çiçek |

  ya benim işime yaramadı bn iklim istiyorum akdeniz iklminde yetişen bitki sadece akdeniz iklinminde yetişen bir bitki

 58. kan |

  oooooooooooooofffffffffffffff birşey yok burda bunları bende biliyorum ama hayvacılık türleriyle ilgili birşey oooofffffff

 59. hatce |

  hiç begenmedim odevimle alakası yok:@

 60. ahmet karaduman |

  hayvan ve bitki ortusu yok canın sğ olsun:))))

 61. Ünye'li |

  Işime yarayacak en ufak bir kelime yazmıyor ki :-q

 62. aslı |

  akdenizin hayvan türleri ile alakalı bir yazı yazarsanız memnun olurum

 63. arda |

  abi bu ne yaa aradıım hiç bi şey yok

 64. beren |

  ne malsınız adamlar ne güzel şeyler yazmış sizde buldukça bunuyosunuz birtek kendinizi düşünüyosunuz insan olantşk eder. galiba siz insan falan deilsiniz kendi ödevinizi bulamayınca güzelim siteye küfür ediyosunuzz ÇOK AYOP BİRŞEY

 65. tugba |

  herşey için çok teşekkür ediyorum çok yararlı bi site siz bu küçük veletlere bakmayın bizim gibi 18 yasındakilerin sitesi bu aga:D

 66. chaqma prenses |

  aqa bune ya aradım hiç bişi yok

 67. burcu |

  agalar yaaaaaaaaa bune bişi yok allah allah ya yeter yani allhım aga yaaa istediğim b kelime bile yazmıo

 68. gizem |

  aradığım şey değil

 69. zeyx |

  BUNE YHA ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK İĞRENÇ BİR SAYFA ARAMADIĞIM HERŞEEEEEEYYY VAAAAAAAAAAAAAR …
  LANET OLSUN YHAAAAAAAAAAA

 70. zeynoşş |

  iğrençç bi site aradığım da yok zaten bu siteye bi daha girmem ayrıca yazılar bit gibi zaten okumaya bile uğraşmadım iğrenç resim bile yok kardeşim oyun koy bari

 71. sanane |

  ya nsl bi site buuu hiç bişi bulunmuyorrrrrrrr:p

 72. aşk |

  çok kotu bi ste:(

 73. beyhan |

  çokkkk anladım harbiiii bu bilgiyle bir sene giderim bennnnn!

 74. merve |

  ne biçim ya bz ne soruyoz sz neden bahsediyosuz !!!

CommentYorum