cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Ünlü Türk Matematikçileri

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Matematikle ilgili eserler incelendiğinde; birinci grup olarak, Eski Yunan matematikçilerinden Tales (Thales M.Ö. 624-547), Pisagor (Pythagoras M.Ö. 569-500), Zeno (M.Ö. 495-435), Eudexus (M.Ö. 408-355), Öklid (Euclides M.Ö. 330?-275?), Arşimet (Archimedes M.Ö. 287-212), Apollonius (M.Ö. 260?-200?), Hipparchos (M.Ö. 160-125), Menaleas (doğumu, M.Ö. 80) İskenderiyeli Heron (? -M.S.80)antanus, adıyla da tanınır, 1436-1476), Cardano (1501-1596), René Descartes (1596-1650), Pierre de Fermat (1601-1665), Blaise Pascal (1623-1662), Isaac Newton (1642-1727), Leibniz (1646-1716), Mac Loren (1698-1748), Bernoulli’ler (Bu aileden sekiz ünlü matematikçi vardır. Bunlar; Jean Bernoulli l667-1748, Jacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…), Euler (1707-1783), Gespard Monge (1746-1818), Lagrange (1776-1813), Joseph Fourier (1768-1830), Poncolet (1788-1867), Gauss (1777-1855), Cauchy (1789-1857), Nikolay İvanoviç Lobaçevski (1793-1856), Abel (1802-1829), Boole (1815-1864), Riemann (1826-1866), Dedekind (1831-1916), Henri Poincaré (1854-1912) ve Cantor (1845-1918) ile bunların çağdaşlarının adları belirtilir Bu bilginlerin adlarını ve matematikle ilgili sistem, teorem ve kavramlarını her kademedeki orta dereceli okul ile üniversite ve dengi okul matematik kitaplarında görmek mümkündür.

Yukarıda; birinci grup olarak belirttiğimiz; Eski Yunan (Antik çağ, Grek) matematikçileri; M.Ö. 8. yüzyıl ile M.S. 2. yüzyıl arasında, ikinci grup olarak belirttiğimiz Batı Dünyası matematikçileri ise, 16. ile 20. yüzyıl arasında yaşamışlardır: Burada akla şöyle bir soru gelmektedir. 16. yüzyıldan önceki zaman içerisinde matematik konularında hiçbir araştırma ve çalışma olmamış mıdır? Özellikle, islamiyetin ilk yılları olan 7. yüzyıl ile 16. yüzyıl arasında yaşamış olan Türk-İslam Dünyası matematik bilginlerinin varlığı ve çalışmaları görmezlikten gelinmiştir.Ortaçağ Avrupasında ne ve niçin soruları sorulamazdı,din adamları bilimle uğraşan insanları çeşitli şekillerde cezalandırırlardı.Bu nedenle ortaçağda bilim avrupada gelişmemiştir.Bilim daha çok islam dünyasında gelişmiştir.Coğrafi keşifler başladığı vakit avrupalı halkın papaya inancı kalmamıştır. Çünki papa dünyanın düz bir tepsi olduğunu savunuyordu.coğrafi keşifler başladığında ise bunun yalan olduğu ortaya çıktı.Halk okullar açmaya başladı,bilim avrupada gelişmeye başladı.

Gerçek olan şu ki; Türk-İslam Dünyası matematikçileri, yukarıda birinci grup olarak adlarını belirttiğimiz Eski Yunan bilginlerinin ortaya koyup, yeterli çözüm getiremedikleri, matematik sorunlarına yeni çözümler getirdikleri gibi, bu bilime yeni sistem, kavram ve teorem kazandırmışlardır. Bu başarılarının sonucu bugünkü ileri matematiğin temelini atmışlardır. Her ne kadar, Batı’lı bazı bilim tarihçileri, Eski Yunan matematiğini geliştirmiş olmakla vasıflandırıyorlarsa da, son yüzyıl içinde yapılan araştırmalar, bu hükmün temelinden yanlış olduğunu ortaya koymuşlardır.

Ülkemizde, evrensel nitelikteki kendi alimlerimizin bilimsel yönlerine gereken ve yeterli önem verilmezken; Batı’da, özellikle son yüzyıl içerisinde, bilginlerimize ait yüzlerce cilt eser ve makalelerin yayınlandığı, hatta bu bilginlerimiz için, yaşadığı yüzyıllara adlar verildiği ve anma törenleri düzenlendiğini görmek mümkündür. Bunlardan birkaç örnek vermek gerekirse; dünyada ilk cebir kitabı yazanın Harezmi (Harezm 780-Bağdat 850), trigonometrinin temel bilginlerinden olan sinüs ve cosinüs tanımlarını ilk açıklayan el-Battani (Harran 858-Samarra 929), tanjant ve cotanjant tanımları ile ilgili temel bilgileri Ebu’l Vefa (Buzcan 940-Bağdat 998), Blaise Pascal’a (1623-1662) izafe edilen ve cebirde önemli kuralları ihtiva eden “Binom Formülünün” Ömer Hayyam’a (1038-Nişabur 1132) ait ve Johannes Kepler’in (1570-1630) araştırmalarına rehberlik edenin İbn-i Heysem (Basra 965-Kahire 1039). olduğunu belirtebiliriz. Ayrıca Sabit bin Kurra (Harran-826-Bağdat 901) için “Türk Öklid’i” bilim dünyasının en büyük alimi, Beyruni (Bruni) (Ket 973-Gazne 1052) için “Onuncu Yüzyıl Bilgini”, ünlü Türk hükümdarı Uluğ Bey için “On Beşinci Yüzyıl Bilgini” öğrencisi Ali Kuşçu için “On Beşinci Yüzyıl Batlamyos’u” dendiğini de belirtmek mümkündür.

Yukarıda sadece birkaçının adını belirttiğimiz 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyası alimlerinin eserleri, Batı’da “Tercüme Yüzyılı” olarak adlandırılan 12. yüzyıl başlarından itibaren, önceleri zamanın bilim dili olan Latince’ye, daha sonradan da, öteki Batı dillerine çevrilmiştir. Çevrilen bu eserlerin asılları ise, Doğu Yazma Eserleri ile zengin olan Avrupa kütüphanelerinde muhafaza edilmekte ve hala, ilgili bilim adamlarının elinde, gerektiğinde temel müracaat kitabı, ya da kaynak eser olarak değerlendirilmektedir.

Bazı kaynaklar, matematiğin kurucusu ve geliştiricisi olarak, Batı dünyası matematikçilerinin adlarını belirtir. Gerçekte; Avrupa, 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyası matematikçilerinin hazırlamış oldukları temel eserlerden büyük istifadeler sağlayarak, matematiği, bugünkü ileri seviyesine ulaştırabilmişlerdir. Öyle ki; Türk-İslam Dünyası matematikçileri, Batı dünyasının ilmi düşünce ve araştırma duygularını ateşleyerek harekete geçirip beslediler ve yeni bir canlılık kazandırdılar. Cebir, geometri, aritmetik ve trigonometri konularında Batı’yı kendi görüş ve keşiflerine dayanarak ilerleyebileceği seviyeye getirdiler.

16. yüzyıl sonları için İtalyan matematikçi Cordano’nun (1501-1576) adını belirtebiliriz.

17. yüzyılda; İngiliz (İskoçyalı) Jean Napier (1550-1617), İsviçre matematikçilerinden Gulden (1577-1643); İtalyan matematikçilerinden Cavalieri (1598-1647); Fransız matematikçilerinden René Descartes (1596-1650), Desargues (1593-1662), Blaise Pascal (1623-1662), Pierre Fermat (1601-1663); Hollandalı matematikçi Huygens’in (1629-1695) adlarını belirtebiliriz.

Bu kişilerden Jean Napier logaritmaya ait sistemleri ortaya koymuştur. Descartes de analitik geometriye ait yeni bazı temel esasları ortaya koymuş, mevcut analitik geometri bilgilerini sistemleştirmiştir. Diğer matematikçiler de, matematiğin çeşitli dallarına ait, bazı yeni temel bilgiler kazandırmışlardır.

18. yüzyılda; İsviçre matematikçilerinden; Jacques Bernouilli I (1654-1705), Cramer (1704-1752), Leonhard Euler (1707-1783), Alman matematikçilerinden Gottfried Wilhelm Leibniz (1146-1716), İngiliz matematikçilerinden Isaac Newton (1642-1727), Mac Loren (1698-1746), İtalyan Matematikçilerinden Ceva (1648-1734), Riccati (1676-1754), Fransız matematikçilerinden Clairaut’in (1713-1765) adlarını belirtebiliriz.

19. yüzyıl Fransız matematikçilerinden; Joseph Louis Lagrange (1736-1813), Gasport Monge (1746-1818), Pierre Simon De Laplace (1749-1827), Joseph Fourier (1768-1830), Evariste Galois (1811-1832), Legendre (1752-1833), F. W. Bessel (1784-1846), Augustin Louis Cauchy (1789-1857), Jean-Victor Poncolet (1788-1857), Poinsot (1771-1859), Brianchan (1785-1864), Dupin (1784-1873), Chasley (1793-1880), Charles Hermite (1822-1901); İtalyan matematikçilerden Carnot (1753-1823); Norveç matematikçilerinden Niels Henrik Abel (1802-1829), Alman matematikçilerden, Jacobi (1804-1851), Carl Friedrich Gauss (1777-1855), Bernhard Riemann (1826-1866), Leopold Kronecker (1823-1891), Ernst Kummer (1810-1893), Weierstrass (1815-1897); Sovyet matematikçilerinden Nicolas Ivanawitch Lobatchewsky (1793-1856), Sonia Kowallewska (1850-1891); İngiliz matematikçilerden George Boole (1815-1864), Cayley (1821-1895), James Joseph Sylvester (1814-1897) ve İrlandalı matematikçi William Rowan Hamilton (1805-1865) adlarını belirtebiliriz.

Bu kişilerden; Gasport Monge, tasarı geometrinin; Carnot, konum geometrisinin; Newton, sonsuz küçükler geometrisini; pascal, Huygens ve Fermat da, olasılık hesabını ve gök mekaniğini geliştirdiler.

20. yüzyıl başları için; Alman matematikçilerinden Dedekind (1831-1916), Georg Cantor (1845-1918), Fransız matematikçilerinden Henri Poincaré’nin (1854-1912), ülkemizde de, Henri Poincaré’nin öğrencisi Salih Zeki’nin (1864-1921) adlarını belirtebiliriz.

Daha sonra gelen; Alman, İngiliz, Fransız, Amerika Birleşik Devletleri ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyelteri Birliği, Japonya ve Hindistan ile Çin’de yetişen matematikçiler, matematiğe kazandırdıkları yeni bilgiler ile, matematiği insan zekasının en yüksek eseri haline getirmeyi başardılar.

Yapılacak kısa açıklamalardan sonra, şu gerçek ortaya çıkacaktır. Bugünkü ileri matematik ve bunun uygulama alanı olan astronomi (gökbilim) ve fiziğin temel bilgileri, uygulamaları ile birlikte, başlangıçta, Eski Mısır ve Mezopotamya’da vardı. Daha sonraları bu bilgiler, Eski Yunan, Eski Hint ve 8. ile 16. yüzyıl Türk-İslam Dünyasında ileri seviyeye gelmiştir. Bilahare 17. yüzyıl sonrası, Batı Dünyasında yapılan çalışmalar sonucunda, bugünkü Saadet Devrine ulaşabilmiştir. Bu gelişimde, 17. yüzyıl öncesi medeniyetlerin şeref payları inkar edilemeyecek kadar açıktır.

İlk defa İslam dünyasında kullanılan cebr Batı dünyasına algebre şeklinde geçti. En eski Türk riyazisi İbn Türk El-Cili’dir. Sonrakiler Meruzi, el-Harezmi’dir. Algoritmi tabiri el-Harezmi’den gelmektedir. Kitabül muhtasar ficcebir vel mukabele ve Kitabül muhtasar fil hesabül hindi, Zeycül Harezmi en meşhur kitaplarıdır.

10. yy.da Ebu Berze, Bozcanlı ebul Vefa, Hocendi Ebu Mahmud Han. Ve el-Biruni (974-1048), İbni Sina’nın çağdaşı. Eserlerinden en önemlileri El-Asarül Bakiye, El-Kanunul Mesudi’dir. Antakyalı Ebul Kasım Mehmed, Nesalı Kadı Ebul Hasan’dan sonra faaliyet durdu. Kaşanlı Yahya’dan sonra Nasir Tusi geldi. 1274′de vefat eden Tusi’nin bazı eserleri: Tahriri usuli Öklides, Tahrirül Mecesti, Tahrirül Mutavassıtat, Zeyç İlhani, Tezkeretül Nasiriye, Zeyç Şahi. 14. yy. matematikçileri arasındaki Kaşanlı Gıyased[[din Cemşid'in eserleri: Nüzhetül Hadaik, Miftahül Hesab. 15. yy.da]] Yıldırım Bayazıd zamanında Kadızade Rumi. Eserleri: Risaletü fil Hesab, Eşkalüt Tesis, Risaletül Ceyp. Diğeri Uluğ Bey (1393-1449). Semerkand’da bir rasathane yaptırıp Kadızade, Gıyaseddin ve Ali Kuşçu burayı yönetmiştir. Uluğ Bey’in Zeyci Gürghani eseri meşhurdur. Bu yüzyılda Ali Kuşçu Ayasofya müderrisliğinde şu eserleri verdi: Risalei fil Heye, Risalei fil Hesab, Risaletül fethiyye, Risaletül Muhammediye. Diğer matematikçi Mirim Çelebi’dir. Eseri Düsturu Amel’dir. Takiyüddin Rasıd bu asrın son temsilcisi ve Tanzimat’a kadar matematikte faaliyet durdu.

Matematiğe genel bakış matematiğin tarihi Matematik” sözcüğü, “bilim, bilgi ya da öğrenme” anlamına gelen Eski-Yunanca μάθημα (máthema) sözcüğünden türetilmiştir ve μαθηματικός (mathematikós) “öğrenmekten hoşlanan” anlamına gelir.
2.2 Neden Matematik Öğrenir ve Öğretiriz?

Matematik, öğrenme ve öğretme programlarında niçin vardır? Matematik, çocukların ve gençlerin hayatında neden hep önemli bir ders olmuştur? Bu soruların cevabı aynı zamanda matematik öğretiminin amacını da oluşturur.

Matematik öğretiminde amaç: Matematiksel düşünce sistemini öğrenmek ve öğretmektir. Temel matematiksel becerileri (problem çözme, akıl yürütme, ilişkilendirme, genelleme, iletişim kurma, duyuşsal ve psikomotor gelişim) ve bu becerilere dayalı yetenekleri, gerçek hayat problemlerine uygulamalarını sağlamak;

Bireysel olarak matematik çalışmaları ile gençleri geleceğe hazırlarken kendi matematiksel beceri ve yeteneklerinde ileriye gitmelerini sağlamak, gençlerin gelişen teknolojiyi takip edebilmelerine imkan verecek zihinsel becerileri nasıl kazanabileceklerini öğretmek;

Matematiğin dayandığı esasların bazılarını anlayabilmek, dünya kültüründe ve toplumdaki yerimizi değerlendirebilmek sanatsal boyut içerisinde de yer alan matematiğin önemini öğretmek;

Matematiğin sistematik bir bilgi ve bilgisayar dili olduğunu öğretmektir.

ünlü türk matematikçilerin matematiğe kazandırdıkları,
uluğ beyin matematiğe kazandırdıkları,
ali kuşçu ve matematiğe kazandırdıkları,

Osmanlı-Türk matematikçileri ülkenin fen bilimlerindeki geri kalmışlığı nedeniyle zaman ve enerjilerini genellikle eğitime ayırmışlardır. Ancak 19. yüzyılın sonlarında araştırma yapmak ve yeni bilgiler üretmek fırsatını bulabilmişlerdir. Bu faaliyetlerin başladığı ilk yüzyıl içinde uluslararası düzeyde araştırma ve yayın yapmış olmak kriteriyle tarandığında aşağıdaki isimlere rastlanmaktadır. 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren bu kritere uyan matematikçi sayımız epey artmıştır ancak henüz hayatta olan matematikçilerimizi, bu listenin biraz da tarihi bir değer taşımasını hedeflediğimizden, bu listeye almadık.

Bugünkü Türk matematik ortamının oluşmasına ciddi katkılar yapmış pek çok matematikçimiz bu çabaları sonucu kendileri araştırma ve yayın yapmaya zaman bulamadıkları için kendilerine duyulan minnettarlık kendisini bu listede ifade edememektedir. Bu listeyi, tarihin insafsızlığına sığınarak, yalnızca kendi dönemlerinin güncel araştırmalarında başarıya ulaşmış ve artık hayatta olmayan matematikçilerimize ayırdık. Yine de listenin tam ya da eksik olduğu zaman içinde yapılacak arşiv araştırmalarıyla belli olacaktır.

Ali Kuşçu
(1474-1525)

null

Türk İslam Dünyası astronomi ve matematik alimleri arasında, ortaya koyduğu eserleriyle haklı bir şöhrete sahip Ali Kuşçu, Osmanlı Türkleri’nde, astronominin önde gelen bilgini sayılır. “Batı ve Doğu Bilim dünyası onu 15. yüzyılda yetişen müstesna bir alim olarak tanır.” Öyle ki; müsteşrik W .Barlhold, Ali Kuşcu’yu “On Beşinci Yüzyıl Batlamyos’u” olarak adlandırmıştır. Babası, Uluğ Bey’in kuşcu başısı (doğancıbaşı) idi. Kuşçu soyadı babasından gelmektedir. Asıl adı Ali Bin Muhammet’tir. Doğum yeri Maveraünnehir bölgesi olduğu ileri sürülmüşse de, adı geçen bölgenin hangi şehrinde ve hangi yılda doğduğu kesinlikle bilinmektedir.

Ancak doğum şehri Semerkant, doğum yılının ise 15. yüzyılın ilk dörtte biri içerisinde olduğu kabul edilmektedir. 16 Aralık 1474 (h. 7 Şaban 879) tarihinde İstanbul’da ölmüş olup, mezarı Eyüp Sultan Türbesi hareminde bulunmaktadır. Ölüm tarihi; torunu meşhur astronom Mirim Çele-bi’nin (ölümü, Edirne 1525) Fransça yazdığı bir eserin incelenmesi sonucu anlaşılmıştır. Mezar yerinin 1819 yılına kadar belirli olduğu ve hüsn-ü muhafazasının yapıldığı; ancak 1819 yılından sonra, Ali Kuşcu’ya ait mezarın yerine, zamanının nüfuzlu bir devlet adamının mezar taşının konmuş olduğu anlaşılmaktadır. Uluğ Bey’in Horasan ve Maveraünnehir hükümdarlığı sırasında, Semerkant’ta ilk ve dini öğrenimini tamamlamıştır. Küçük yaşta iken astronomi ve matema-tiğe geniş ilgi duymuştur.

Devrinin en büyük bilginlerinden; Uluğ Bey , Bursalı Kadızade Rumi, Gıyaseddün Cemşid ve Mu’in al-Din el-Kaşi’den astronomi ve matematik dersi almıştır. Önce,Uluğ Bey, tarafından 1421 yılında kurulan Semerkant Rasathanesi ilk müdürü, Gıyaseddün Cemşid’in, kısa süre sonra da Rasathanenin ikinci müdürü Kadızade Rumi’nin ölümü üzerine, Uluğ Bey Rasathaneye müdür olarak Ali Kuşcu’yu görevlendirmiştir. Uluğ Bey Ziyc’inin tamamlanmasında büyük emeği geçmiştir. Nasirüddün Tusi’nin Tecrid-ül Kelam adlı eserine yazdığı şerh, bu konuda da gayret ve başarısının en güzel delilini teşkil etmektedir. Ebu Said Han’a ithaf edilen bu şerh, Ali Kuşcu’nun ilk şöhretinin duyulmasına neden olmuştur. Kaynakların değerlendirilmesi sonucu anlaşılmaktadır ki; Ali Kuşcu yalnız telih eseriyle değil, talim ve irşadıyle devrini aşan bir bilgin olarak tanınmaktadır. Öyle ki; telif eserlerinin dışında, torunu Mirim Çelebi, Hoca Sinan Paşa ve Molla Lütfi (Sarı Lütfi) gibi astronomların da yetişmesine sebep olmuştur. Bu bilginlerle beraber, Ali Kuşcu’yu eski astronominin en büyük bilginlerinden birisi olarak belirtebiliriz.

Cahit Arf
(1910-1997)

null

1910 yılında Selanik’te doğdu. Yüksek öğrenimini Fransa’da Ecole Normale Superieure’de tamamladı (1932). Bir süre Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yaptıktan sonra İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde doçent adayı olarak çalıştı. Doktorasını yapmak için Almanya’ya gitti. 1938 yılında Göttingen Üniversitesi’nde doktorasını bitirdi. Yurda döndüğünde İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde profesör ve ordinaryus profersörlüğe yükseldi. Burada 1962 yılına kadar çalıştı. Daha sonra Robert Koleji’nde Matematik dersleri vermeye başladı.1964 yılında Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (Tübitak) bilim kolu başkanı oldu.

Daha sonra gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nde araştırma ve incelemelerde bulundu; Kaliforniya Üniversitesi’nde konuk öğretim üyesi olarak görev yaptı. 1967 yılında yurda dönüşünde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliğine getirildi. 1980 yılında emekli oldu. Emekliye ayrıldıktan sonra TÜBİTAK’a bağlı Gebze Araştırma Merkezi’nde görev aldı. 1985 ve 1989 yılları arasında Türk Matematik Derneği başkanlığını yaptı.

Arf İnönü Armağanı’nı (1948) ve Tübitak Bilim Ödülü’nü kazandı (1974). Cebir ve Sayılar Teorisi üzerine uluslararası bir sempozyum 1990′da 3 ve 7 Eylül tarihleri arasında Arf’in onuruna Silivri’de gerçekleştirilmiştir. Halkalar ve Geometri üzerine ilk konferanslarda 1984′te İstanbul’da yapılmıştır. Arf, matematikte geometri kavramı üzerine bir makale sunmuştur. Cahit Arf 1997 yılının Aralık ayında bir kalp rahatsızlığı nedeniyle aramızdan ayrıldı.

Kerim Erim
(1894-1952)

null

İstanbul Yüksek Mühendis mektebi’ni bitirdikten (1914) sonra Berlin Üniversitesi’nde Albert Einstein’in yanında doktorasını yaptı (1919). Türkiye’ye dönünce, bitirdiği okulda öğretim üyesi olarak çalışmaya başladı. Üniversite reformunu hazırlayan kurulda yer aldı. Yeni kurulan İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’nde analiz profesörü ve dekan olduğu gibi Yüksek Mühendis Mektebi’nde de ders vermeye devam etti. Yüksek Mühendis Mektebi İstanbul Teknik Üniversitesi’ne dönüştürülünce buradan ayrıldı ve yalnızca İstanbul Üniversitesi’nde çalışmaya devam etti. Daha sonra burada ordinaryüs profesör oldu. 1948 yılında Fen Fakültesi Dekanlığı’na getirildi.

1940-1952 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi’ne bağlı Matematik Enstitüsü’nün başkanlığını yaptı. Türkiye’de yüksek matematik öğretiminin yaygınlaşmasında ve çağdaş matematiğin yerleşmesinde etkin rol oynadı. Mekaniğin matematik esaslara dayandırılmasına da öncülük etti. Matematik ve fizik bilimlerinin felsefe ile olan ilişkileri üzerinde de çalışmalarda bulunan Erim’in Almanca ve Türkçe yapıtları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır:

Nazari Hesap (1931), Mihanik (1934), Diferansiyel ve İntegral Hesap (1945), Über die Traghe-its-formen eines modulsystems (Bir modül sisteminin süredurum biçimleri üstüne – 1928)

Ömer Hayyam
(1048-1131)

null

Asıl adı Giyaseddin Ebu’l Feth Bin İbrahim El Hayyam’dır. 18 Mayıs 1048′de İranın Nişabur kentinde doğan Ömer Hayyam bir çadırcının oğluydu. Çadırcı anlamına gelen soyadını babasının mesleğinden almıştır. Fakat o soyisminin çok ötesinde işlere imza atmıştır. Daha yaşadığı dönemde İbn-i Sina’dan sonra Doğu’nun yetiştirdiği en büyük bilgin olarak kabul ediliyordu. Tıp, fizik, astronomi, cebir, geometri ve yüksek matematik alanlarında önemli çalışmaları olan Ömer Hayyam için zamanın bütün bilgilerini bildiği söylenirdi. O herkesten farklı olarak yaptığı çalışmaların çoğunu kaleme almadı, oysa O ismini çokça duyduğumuz teoremlerin isimsiz kahramanıdır. Elde bulunan ender kayıtlara dayanılarak Ömer Hayyam’ın çalışmaları şöyle sıralanabilir.

Yazdığı bilimsel içerikli kitaplar arasında Cebir ve Geometri Üzerine, Fiziksel Bilimler Alanında Bir Özet, Varlıkla İlgili Bilgi Özeti, Oluş ve Görüşler, Bilgelikler Ölçüsü, Akıllar Bahçesi yer alır. En büyük eseri Cebir Risalesi’dir. On bölümden oluşan bu kitabın dört bölümünde kübik denklemleri incelemiş ve bu denklemleri sınıflandırmıştır. Matematik tarihinde ilk kez bu sınıflandırmayı yapan kişidir. O cebiri, sayısal ve geometrik bilinmeyenlerin belirlenmesini amaçlayan bilim olarak tanımlardı. Matematik bilgisi ve yeteneği zamanın çok ötesinde olan Ömer Hayyam denklemlerle ilgili başarılı çalışmalar yapmıştır. Nitekim, Hayyam 13 farklı 3. dereceden denklem tanımlamıştır. Denklemleri çoğunlukla geometrik metod kullanarak çözmüştür ve bu çözümler zekice seçilmiş konikler üzerine dayandırılmıştır. Bu kitabında iki koniğin arakesitini kullanarak 3. dereceden her denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır.

Bunun yanısıra Hayyam, binom açılımını da bulmuştur. Binom teoerimini ve bu açılımdaki kat sayıları bulan ilk kişi olduğu düşünülmektedir. (Pascal üçgeni diye bildiğimiz şey aslında bir Hayyam üçgenidir). Öğrenimi tamamlayan Ömer Hayyam kendisine bugünlere kadar uzanacak bir ün kazandıran Cebir Risaliyesi’ni ve Rubaiyat’ı Semerkant’ta kaleme almıştır. Dönemin üç ünlü ismi Nizamülmülk, Hasan Sabbah ve Ömer Hayyam bu şehirde bir araya gelmiştir. Dönemin hakanı Melikşah, adı devlet düzeni anlamına gelen ve bu ada yakışır yaşayan veziri Nizamül-mülk’e çok güvenirdi. Ömer Hayyam ile ilk kez Semerkant’ta tanışan Nizam onu İsfahan’a davet eder. Orada buluştuklarında O’na devlet hülyasından bahseder ve bu büyük hayalinin gerçekleşmesi için Hayyam’dan yardım ister. Fakat Hayyam devlet işlerine karışmak istemez ve teklifini geri çevirir. 4 Aralık 1131′de doğduğu yer olan Nişabur’ da fani dünyaya veda eder.

Matrakçı Nasuh
(Bilinmiyor-1553)

Türk, minyatürcü. Ayrıca matematik ve tarih konularında kitaplar da yazmış çok yönlü bir bilgindir. Doğum tarihi ve yeri bilinmiyor. Kâtip Çelebi ölüm tarihi olarak 1533′ü vermekteyse de, bunun doğru olmadığı bugün kesinleşmiştir. Çeşitli kaynaklarda onun 1547′den, 1551′den, 1553′ten sonra ölmüş olabileceği ileri sürülmektedir. Yaşamı üstüne bilgi de yok denecek kadar azdır. Saraybosna yakınlarında doğduğuna, dedesinin devşirme olduğuna ilişkin kesinleşmemiş ipuçları vardır.

Enderun’da okumuştur. Matrakçı ya da Matrakî adıyla anılması, lobotu andıran sopalarla oynandığı ve eskrime benzeyen bir tür savaş oyunu olduğu bilinen “matrak” oyununda çok usta olmasından ve belki de bu oyunun mucidi bulunmasından ileri gelmektedir. Nasuh ayrıca çok usta bir silahşördü. Bu nedenle Silahî adıyla da anılırdı. Türlü silah ve mızrak oyunlarındaki ustalığı nedeniyle Osmanlı ülkesinde “üstad” ve “reis” olarak tanınması için 1530′da I. Süleyman (Kanuni) tarafından verilmiş bir beratı da vardı. Çeşitli silahların nasıl kullanılacağını ve dövüş yöntemlerini anlatan Tuhfetü’l-Guzât adlı bir kılavuz kitap bile yazmıştı.

Nasuh, özellikle geometri ve matematik alanlarında önemli bir bilim adamıydı. Uzunluk ölçülerini gösteren cetveller hazırlamış ve bu konuda kendinden sonra gelenlere önderlik etmiştir. Matematiğe ilişkin iki kitabı Cemâlü’l-Küttâb ve Kemalü’l- Hisâb ile Umdetü’l-Hisâb’ı I. Selim (Yavuz) döneminde yazmış ve padişaha adamıştır. Bu yapıtlardan sonuncusu uzun yıllar matematikçilerin elkitabı olarak kullanılmıştır.

Gelenbevi İsmail Efendi
(1730-1790)

null

1730 yılında şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Asıl adı İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi adıyla ün kazanmıştır. Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Müderrislik sınavına kazananarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.

Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönden bir rahatlık getirdi. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: ‘Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine Gelenbevi’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

Salih Zeki Bey
(1864-1921)

null

1864 yılında İstanbul’da yoksul bir ailenin oğlu olarak dünyaya geldi. Babası Boyabatlı Hasan Ağa, annesi Saniye Hanımdır. Anne ve babasının ölümü üzerine ninesi tarafından on yaşındayken Darüşşafaka’ya verildi. 1882 yılında Darüşşafaka’yı birincilikle bitirdi. Aynı yıl Posta ve Telgraf Nezareti Telgraf Kalemi (Fen Şubesi)’ne memur olarak atandı. 1884 yılında Nezaretin Avrupa’da uzman telgraf mühendisi ve fizikçi yetiştirme kararı üzerine birkaç arkadaşıyla birlikte Paris’e gönderildi ve burada Politeknik Yüksekokulu’nda elektrik mühendisliği öğrenimi gördü. 1887 yılında İstanbul’a döndü ve eski dairesinde elektrik mühendisi ve müfettiş olarak çalıştı. Ek görev olarak Mekteb-i Mülkiye’de (bugün Ankara Üniversitesi’ne bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi) fizik ve kimya dersleri verdi (1889-1900). Bu arada Rasathane-i Amire müdürlüğünde ve II. Meşrutiyetin ilanından (1908) sonra Maarif Nezareti Meclis-i Maarif üyeliğinde bulundu. 1910’da Mekteb-i Sultani (bugün Galatasaray Lisesi) müdürlüğüne atandı. 1912’de Maarif Nezareti müsteşarı, 1913’te Darülfünün-ı Osmani (bugün İstanbul Üniversitesi) rektörü oldu. 1917’de rektörlükten ayrıldıysa da üniversitedeki görevini Fen Şubesi (Fakültesi) Müderrisi (Profesör) olarak sürdürdü. Ömrünün sonuna doğru aklî dengesini kaybetti ve tedavi altındayken 1921 yılında Şişli’deki Fransız Hastanesi’nde öldü. Fatih Camiinin bahçesine gömüldü.

3 kez evlenmiş olan Salih Zeki, bu evliliklerden birini Halide Edip’le (Adıvar) yapmış, ölümünden kısa bir süre önce ayrılmıştı. Salih Zeki, önde gelen son dönem Osmanlı matematik bilginlerindendi. İkdam, Darüşşafaka ve İktisadiyat gazeteleri ile Darülfünun dergisine sayısız katkıda bulundu. Dönemin ünlü bilginleriyle matematik ve fen bilimleri konusunda yazılı tartışmalara girdi ve bu konularda bir kısmı ders kitabı olmak üzere çok sayıda yapıt verdi.

Yapıtları: Hendese (Geometri) [lise ders kitabı]; Hikmet-i Tabiiye (Fizik) [lise ders kitabı]; Mebhas-ı Savt (Fonetik); Mebhas-ı Elektrik-i Miknatisi (Elektro Magnetizma); Mebhas-ı Hararet-i Harekiye (Termodinamik); Mebhas-ı Cazibeyi Umumiye (Genel Çekim); Mebhas-ı Elektrikiyet ve Şariyet (Elektrik ve Kılcallık); Hesab-ı İhtimali (İhtimaller Hesabı); Mebhas-ı Hareket-i Seyalat (Akışkanların Hareketi); Hendese-i Tahliliye (Analitik Geometri); Mebhas-ı Nazariye-i Temevvücat (Dalga Teorisi); Heyet-i Riyaziye (Matematik Astronomi); Kamus-u Riyaziyat (Matematik Ansiklopedisi); Asar-ı Bakiye (Ölmez Eserler). Son iki yapıtın tamamı, ayrıca Henri Poincare’den çevirdiği dört kitap basılmamıştır.

Masatoşi Gündüz İkeda
(1926-2003)

null

Cebirsel sayılara katkılarıyla tanınan Japon asıllı Türk matematik bilgini. 1948′de Osaka Üniversitesi Matematik Bölümü’nü bitirdi. 1953′te doktor, 1955′te de doçent unvanlarını aldı. 1957-59 arasında Almanya’da Hamburg Üniversitesi’nde Helmuth Hasse’nin yanında araştırmalar yaptı. Hasse’nin önerisi üzerine 1960′ta Türkiye’ye gelerek Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde İstatistik dersleri vermeye başladı. 1961′de aynı üniversitenin fen fakültesinde yabancı uzmanlığa atandı. 1964′te Türk uyruğuna geçerek, 1965′te doçent, 1966′da profesör oldu. 1968′de Ege Üniversitesi’nin izniyle bir yıl süreyle çalışmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi’ne gitti. İzninin bitiminde Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nin sürekli kadrosuna girdi. Çeşitli tarihlerde Hamburg, ABD’deki California ve Ürdün’deki Yermuk üniversitelerinde konuk öğretim üyesi,1976′da Princeton’daki Yüksek Araştırma Enstitüsü’nde araştırmacı olarak çalıştı. Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu’nun (Tübitak) Temel Bilimler Araştırma Kurumunda yer aldı. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Pür Matematik Araştırma Ünitesi başkanlığı yaptı. Cebir ve sayılar kuramına katkılarından dolayı 1979′da Tübitak Bilim Ödülü’nü kazandı. Japonya’da bulunduğu dönemde halkalar kuramı ve grupların matrisle gösterimi üzerine araştırmalar yapan İkeda, 1970′lerde cebirsel sayılar kuramına yönelerek, rasyonel sayılar cisminin salt Galois grubunun otomorfizimleri ve tümelliği konularında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Ünlü matematik dergisi Crelle’s Journal’da yayımlanan bir çalışmasında Galois grubunun çok özel bir yapıda olduğunu gösterdi.

Ali Nesin
(1956-)

null

1956′da İstanbul’da doğdu. İlkokuldan sonra ortaokulu İstanbul’da Saint Joseph Lisesi’nde, liseyi de İsviçre’nin Lozan kentinde tamamlayan Nesin 1977-1981 yılları arasında Paris VII Üniversitesi’nde matematik öğrenimi gördü. Daha sonra ABD’de Yale Üniversitesi’nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yapan Ali Nesin, 1985-1986 arasında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampusü’nde öğretim üyeliği yaptı. Türkiye’ye kısa dönem askerlik görevi için geldiği sırada “orduyu isyana teşvik” iddiasıyla tutuklanarak yargılandı. Yargılanma sonunda beraat ettiği halde pasaport verilmediği için işine dönemeyen Nesin, sonunda yeniden passaport alarak yurtdışına gitti. 1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi’nde yardımcı doçent, ardından 1995′e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampusü’nde doçent ve daha sonra profesör olarak görev yaptı. 1993-1994 Öğretim Yılı’nı Bilkent Üniversitesi’nde misafir öğretim görevlisi olarak geçirdi. 1995′te, babası Aziz Nesin’in ölümü üzerine yurda kesin dönüş yaptı ve Nesin Vakfı yöneticiliğini üstlendi. Ayrıca Bilgi Üniversitesi Matematik Bölümü Başkanı olan Ali Nesin iki çocuk sahibidir. Kasım 2004′den beri de Nesin Yayınevi genel yönetmenliğini yapmaktadır.

Ali Nesin’in Matematik ve Korku, Matematik ve Doğa, Matematik ve Sonsuz, Develerle Eşekler, Önermeler Mantığı adlı kitaplarının yanısıra çeşitli dergilerde çıkmış bilimsel makaleleri ve İngilizce bir kitabı bulunmaktadır. Matematiksel araştırma alanı “Morley mertebesi sonlu gruplar”dır. Aynı zamanda, üç ayda bir yayımlanan, Matematik Dünyası adlı bir matematik dergisi çıkarmaktadır.

Matematik araştırmaları, bölüm başkanlığı ve Nesin Vakfı yöneticiliğinin yanı sıra yağlıboya resim, desen ve portre çalışmaları da yapmaktadır.

Yurt dışında okumak istiyorsanız: http://www.slc.co.uk

The Student Loans Company (SLC) is a UK public sector organisation established to provide financial services, in terms of loans and grants, to over one million students annually, in colleges and universities across the four education systems of England, Northern Ireland, Scotland and Wales.

Our other key responsibility is the administration of the collection of repayments, from over two million customers no longer in higher education.

This website provides easy access to key information about the Company and its operation.

Bu yazı toplamda 353605, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

Okuyucu Yorumları

 1. buse |

  biraz daha bilgi gerekli gibime geliyorrrrrrrrrrrrrrrr

 2. ahu |

  saolun

 3. kaan |

  okan tr bnde

 4. kaan |

  olgun

 5. didem |

  yaa ben ilk türk matematikçisi diomm o bana gitmiş yunan dio ne biçim site bu

 6. aşkın |

  hiç memnun kalmadım bu bilgilerden

 7. oktay |

  ya bune böle çok kötüyaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 8. ------Qsqe------ |

  selam kötü olmuş geniş bilgi yok;)

 9. hatice |

  ilginç

 10. samet |

  ewt bence çok güzel olmuş beyler bunuda bulamayabilirdiniz şükredin lannnnnn

 11. neslim |

  çoooookkkkk tşk valla bu kadar az ama boşver bu kadarda yeter bulduğumuza dua edelim

 12. ömer |

  bence burada hiç bir aradığım bilgi yok
  blgi gerekli

 13. sema |

  bu sitede aradıgım hiç bir şeyi bulamadım.bir daha girmeyecegim.üüfff..

 14. berra |

  bence bu bilgiler igrenc insan bunlardan ne faydalanacakkı cok salakca midem alt üst oldu hangi şalak bunu yazdıysa ………………………………………………………

 15. reha |

  iğrenç olmuş bence insan biraz daha azaltır yazıyı ama yine de saol demiycek değilim

 16. özlem |

  iğrenç olmuş yani kusura bakmayın ama ben matemetikle ilgili bilim adamları diyom

 17. gülşah |

  sana aynen katılıyom didem

 18. yeşim |

  ya biraz daha bilgi gerek bana

 19. beyan |

  çok uzun ben bunun hepsini yazamam

 20. sertaç |

  tşk tam aradığım yazı tşk

 21. feride |

  ya ben türk matematikçilerin matematiğe kazandırdıkları diyorum yunanlı matematikçilerden bahsediyor ben matematiğe kazandırdıklarını istiyorum yok matematiğin tarihini falan gösteriyor sıkıldım bunasıl bir site böyle konuyla alakası yok

 22. fatooooooo |

  ne bu yaaaa kim okuyocak bu kadar yozıyı ben türk diyom o gitmiş isveç falan diyo hiç güzel bir site degil

 23. dilan |

  bn bunu nasıl ömrümü alır behhh yuhhhhh :d

 24. merve |

  hiç işime yarar bişe bulamadım ama olsun site güzel birazda efekt olsa bomba site olur ama yani yinede güsel:d:d

 25. neslim |

  bence çok iii saolun sizden allah razı olsun
  :) :):)):)

 26. neslim |

  fazla bilgi olmasada buda işime yarar
  ::::))))))

 27. neslim |

  ben aradığımı buldum özetlerseniz sizde bulursunuz
  sitenin sadece kötü yanını düşünme iyi tarafınıda düşün
  eğer bir bakış açısının sadece kötü yanından bakarsan ona
  göre yorumunu yaparsın ama bence her iki tarafından baktık
  tan sonra fikirlerimizi insanlara aktarmalıyız

  :) :):):):):) AD: NESLİM

 28. neslim |

  BENİM HİKRİM BU YA SİZİNKİ?????????
  SİZDE YAZIN YORUMUNUZU SİZLERİNDE GÖRELİM!!!!

  AD:NESLİM

 29. neslim |

  BÜTÜN ARKADAŞLARIMIN,GÜRBÜZ BORA İ.Ö.OKULUNUN YENİ YILINI KUTLARIM

 30. sena |

  iğren yha bn haytlarını ıstıom o matematığın nerden geldını soyluo:/

 31. SEVDA |

  BENCE ÜNLÜ MATEMATİKCİLERİN HAYATI YOKTUR OLMAMIŞ

 32. mimi |

  bence bu site iğrenç bir daha girmiycem aradığım hiç birşeyi burda bulamadım ayrıcada başka sitelerde daha iyileri var ödevlerimizi orda yapabiliriz yani.bide başkaları şükredin diyo nesine şükredecez.zaten hep yabancı biz burda türk diyoruz.

 33. emrah |

  ünlü tür matematikcinin ulnu olması cok iyi bir bilim

 34. einştein |

  matemetik olmadan asla üniversite hayali kurmayın bu saçma bir saplantı olur bilakis

 35. gaye |

  güzel istediklerimide buldum güzel yani

 36. merve |

  ya biraz uzun olmamışmı :) )))

 37. SeNsİz SeVdA |

  ÖnCeLiKLe 8/C SıNıFıNa SLM
  çokkkkk güz<el ödevime yardımcı oldu
  ……………TşK………..

  8/C Sizi Çok Ama Çok SEVİYORUMMMMM

 38. sara |

  bence berbat hiç yardımcı olmadı

 39. emine |

  iyi iyi güsel olmus ama çokk uzun beaaa destan gıbı

 40. selman |

  idare eder fazla yarar birşeyler yokkkkkkkkkkkk…………

 41. rozerin |

  bence çok güzel SARA arkadaşımız çok dingil berbat dio neresi berbat berbatsa yazma alla alla deli ediyorlar ya beni:@ çok süper ödev oldu ama benim bunlara ihtiyacım yokokul çalışkanıyım:D:D:D:D:D:

 42. ßuraq |

  Coq Kötü ßu ne Yaaa

 43. gİzEm |

  bence bu yazı çok iiiii yazılmış hazırlayanlara çok tşk aradığım haerşeyi bu sitede buldum:):):):)>giZoŞ

 44. ismail |

  sitenizde hiç bişey yok aradığım şey yani

 45. ismail |

  doğru dürüst şeyler açın

 46. ayşegül |

  sitenizi hiç beyenmedim

 47. ayşegül |

  berbat

 48. eda |

  çok güzel olmuş

 49. eda |

  aslında çok igrenç hiç begenmedim

 50. resul durmaz |

  berbat

 51. ufuk mikail |

  çok guzel olmamış guzel

 52. nalan |

  sıtenızı hıc beyenmdm aradgmı bulamadım canlarımmmmmm

 53. nalan |

  ufuk tanısabılırmıyızzz

 54. muhammed |

  bu matematigi cıkaranların ………….

 55. H@K@N |

  tanışmak isteyen varmı

 56. H@K@N |

  yaş14

 57. yoqqq |

  yha bana bunlar dııl matematikciler ve matematige kazandırdıkları gerekli:(

 58. H@K@N |

  8/c ye benden slm h@k@n sünbüloglu
  tanıdık çıkarsa yazzın

 59. meryem |

  berbatt

 60. h@k@n |

  katılıyorum

 61. yoqqq |

  yoqqq adlı kısı aynen bende matematikciler ve matematiğe kazandırdıkları gereklıııı

 62. derya |

  çüşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 63. hmdtyjk |

  yahu biz nediyoz siz ne diyonuz ya

 64. nana |

  yinede soğolun ama benim işime yaramadı

 65. ece |

  vala süper olmuş teşekkürler bana yardım cı oldunuz

 66. ebru |

  bende 8\C de okuyorum siz hangi okuldansınız

 67. ebru |

  bu site bence hiç güzel olmamış

 68. TÜRKEŞ |

  MHP DİYORUM BAŞKA BİŞEY DEMİYORUM

 69. ßuqéT |

  qUsuRa baqMayıN aMa AradIqıMı ßulAmaDıM :( :(

 70. ahmet |

  ne yapıyorsunuz siz emeğe saygı
  bende aradığımı bulamadım ama sizin gibi terbiyesizlik yapmıyorum ayıııp

 71. nurcan |

  benim arş şey yk burda ama yunan çıkıyor

 72. resul |

  Ben bu matematiği hiç anlamıyorum.Bu matematik öğretmanlari nasıl böyle matematiği öğrenmişler aklım hayalim duruyor.Keşke bende bu öğretmenlere benzeye bilsem dimi yani?
  Bunlar; Jean BernoulliJacques Bernoulli 1654-1705, Daniel Bernoulli 1700-1782…), EulerGespard Monge (1746-1818), Lagrange (1776-1813), Joseph FourierPoncolet (1788-1867), Gauss (1777-1855), Cauchy (1789-1857), Lobatchewsky (1793-1856), Abel (1802-1829), Boole (1815-1864), RiemannDedekind (1831-1916), Henri Poincaré (1854-1912) ve Cantor l667-1748, (1707-1783), (1768-1830), (1826-1866), (1845-1918) ile bunların çağdaşlarının adları belirtilir.

  eee ben bu adamları araştırana kadar ölürüm yani?

 73. elf |

  BUNE YAAAA BİZ NEYİ ARIYOZ MİLLET NEYİ YAYINLIYO BEN BÖYLE SİTENİN…………………….
  BOŞ BELEŞ BİR SİTE

 74. tayfun |

  bu ne ya aradığım hiç bir şey yok berbat bide burası arkadaş bulma yerimi

 75. fatma |

  ben çok uzun bida yazın amaaaaaaaaaa yinede bunu bulduğumuza şükredelim dime yaaaaa abii

 76. şeker kısss |

  ya çok uzun işime yarar hiç bir şey yok bence çok saçma hiç güzel bi site değil daha akıcı olmazlıydı bnece

 77. şeyma |

  bn aradıgımı bulamadım sitenin başlığı ünlü türk matematikçileri ama bir kelimede bile ünlü türk matematikçilerin adı geçmiyor

 78. YaVuZzZ |

  igrenç olmuş ben hayatımda böle destan gibi ödev görmedim ben türk bilim adamı diom adam yunan fln. yazmış mal bidaha bu siteye girmeyecegim hic kimseye tavsiye etmem… :S

 79. YaVuZzZ |

  ve de çok uzun:D

 80. s€yda |

  ii oLBlr ama bn pek turk matematıkci qoremıormmmmmmm(ne bu turk olllamayalArr neyee yarıooo.:/:(li)

 81. s€yda |

  uzun olmasıı sorun deiLL coK bos seyLerr yHaa cıkarcaksanız sıte Ltfn bıras daha iyi oLsun:s

 82. s€yda |

  amaa yınede saqolunn

 83. zafer |

  bune ya adam akıllı yazam mamıslar berbattttttt

 84. zafer |

  ne bicim proje ödevi verio hocalarda hc semıom

 85. zafer |

  biri bu proje odevini nerden bula bilcegimi soyleye bılerımi yoksa bunların aq ları S.

 86. zafer |

  diyolar bulduk bizne yazıoz onlar napıo

 87. furkan |

  abi ben türk matematikçiler yazdım matematğin ne olduğu çıktı :)

 88. furkan |

  yine de kim yazdıysada ellerine sağlık özür dilerim saolun

 89. furkan |

  şeyma çok doğru demişsin bende öle zannettim ama ne yazıkki bi allah ın kulu bile yok :)

 90. havvanur |

  yhaa adam gibi bişi yok yaaa azıcık yardımcı olun lütfen berbat bişi bu!!!!

 91. rümeysa |

  aynen ya havvanur sana katılıyorum berbat bişi yok performans yapcaz

 92. yusuf |

  aglamak istiyorum

 93. yusuf |

  lanet olsun içimdeki matematik sevgisine:D

 94. saadet |

  bu ne yaggggg hiç bişi yokkki

 95. tugba |

  ııyyyyyyyyyyyyyyyyyyk hepiniz çok çok salakca şeyler yazmışsınız. bırakın siteyi sizin yazılarınız daha berbat bence.

 96. tugba |

  tamam site gerçek okadar iyi değil ama hiç yoktan aradıklarımı buldum. sitenin durumu birazdaha düzeltilirse bence mükemmel olur.

 97. hasan |

  ne güzel

 98. hasan |

  ama ben batı matematikçileri demiştim bu program biraz sacma değilmi varya bu proram aklını yitirmiş allah belasını vermesin

 99. hasan |

  şakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 100. tayfun bela |

  düşüncelerinize katılıyorum ama sizi kınıyorumçok güzel

 101. damla |

  yha burada ne anlatılmak istendiğini bile anlamadımm tamam bir emek söz konusu ama gereksiz olmuş abi yha yine de emeğe saygı olsun diye teşekkürler

 102. yağmur |

  hani diosunuz ya bu benim aradığım deil o zmn başka yerde arayın bakın bazıları aradığını bulmuş demek ki gerekli bilgiler emeğe saygı da kalmamış iğrenç demeniz de çok ayıp

 103. ebru |

  ayyy siz birbirinizlemi konuşuyosunuz:)

 104. öttürürüm |

  bakın emeğe saygı ne lan bu bole bişimi olur zuahahha :d

 105. hazal |

  ya allhışkınıza siz bizimle dalgamı geçiyosunuz biz ne arıyoruz siz bize ne veriyosunuz ya matemaytikle ilgili bilim adamları diyoruz sadece bu site değilki bütün siteler böyle

 106. hazal |

  ya ayrıca burası sohbet yerimi çok cins insanlar varya

 107. kubra |

  ben size doğu mat. siz gitmiş yunanlıları çık. hiç memnun kalmadım

 108. özlem |

  site biraz güzel ama ben türk matematikçilrini aramıştım ama bir kaç şeylerdende yararlandım site güzel demeyin gülerim hatta güldüm site sizin berbat yazını<la bozuldu aradığınız herşey burada saçma saçma şeyler yazmayın

 109. özlem |

  siteyi beğenmeyenleri şöyle bir dışarı alayım site hiç güzel demeyin güldüm halinize site çok güzel siz farkında değilsiniz

 110. havva |

  bune yaaaaaaaa cidden olurda bu kadar olmaz hani yani türk diyoz yok matematik yok yabanci türk yok mu

 111. murat |

  ya kardeşim bu ne berbat bişey yazmıyo silin siz bu siteyi bişey bulamadım banane gavur matematikvilerden bana türk lazım

 112. zeliha |

  ali kuşçu bir matematik bilimcisi

 113. zeliha |

  bence çok güzel bir site

 114. zeliha |

  murata katılmıyorum çünkü ali kuşçu bir türk matemeatikçisidir bunu koca beynine sok murat

 115. elif |

  ben türk ararken yabancı buluyom
  kim yapmış bu siteyi bee böööööö

 116. mardinli kız |

  gerçekten güzel ol:):):)teşekürler:(:(ama benim işime yaramadı:):):):):(

 117. nusaybinli |

  güzel güzel olmasınada biz türk matematikçileri diyoruz ama siz yabancı matematikçileri ni çıkartiyorsunuz olmadı yaniiiiiiiiiiiiiiiii:):):).(:(

 118. nusaybinli |

  ya kardeşim ben türk matematikçileri diyorum ne işim olur benim elin yabancısıyla rica edecem düzeltin bunu çıkartmışsınız bi site bari işimize yaricak bir site olsunnnnnnnnnnnn:(:(:(:(

 119. cenk |

  Emeğinize sağlık ama istenilen bilgi yok :( ((((((((

 120. muradiye |

  “ya qardeş ben türkç matematikçileri dedim siz ne anladınız yaa hiç beğenmedim. iğrenç olmuş daha güzelini yapın” :( :(:(

 121. buseeeee |

  qüsel bir site ama çok uzun nasıl yazacaz bunu

 122. ahmet |

  istediğim şeyi bulamadım ki

 123. ebral ayşe |

  yaaaa bn bunu istemiyorumki bn ne yazıyorum burda ne varr bn bişi anlmadımmm bu siteye bir daha girmem galibaa ama galiba deil girmem bir daha

 124. ebral ayşe |

  olmuyo yaa bn bundan bişi anlamadımm nese bn kapatıyorum bu sayfayı başka yerden bulurummm

 125. kübra |

  ayy şeyma varya kız çok doğru diosn bende yarın performans ödevi var matematikten ewde araştırıp okulda A-4 kağıdına geçiricz bende eski türk matematikçileri yaxdm ne çıktı ama size bir ipucu;yeni 10

 126. gözde |

  gerçekten işe yaradı sağolun ….:)

 127. ceren |

  benim proje ödewime çok yaradı bilğilerde geröekten çok ğüzel teşekkür ederim walla sağollun

 128. kübra |

  gerçekten çok gzll bir site tşkr

 129. ahmet |

  teşekkürler ura çok işime yaradı

 130. inci |

  teşekkürler çok güzel ödevimi bitirdim sonunda

 131. TuBa |

  süpermiş yha çok işime yaradı saoluun

 132. burak |

  valla saolasın kısa ve öztşk

 133. ToxiCKRon |

  odewim için çok yararlı oldu :) teşekkurleR

 134. sultannnnn |

  bu ne yaaaaaaaa

 135. sultannnnn |

  hiç işime yaramadı çünkü çok kısa

 136. ilayda |

  bana çok yararlı oldu sayenizde ödevimi bitirdim teşekkürler :)

 137. zernişan |

  bruno seni çok seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmm

 138. asi |

  çok teşekkürler oldum

 139. ilayda |

  çok tşk ödevim bitti

 140. merve |

  çok teşekkkürler ama bize daha fazla bilgi gerekli lütfen daha çok bilgiler koyun

 141. merve |

  güzeş bi site

 142. ceren |

  valla bu site çook kötü yha bn ALİ KUŞÇU’nun matematiğe katkıları yazıyo onlar bana diğer ünlü matematikçileri çıkarıyor. çok salakça we saçma bi site ööööööööööö midem tiksindi iiiiiiiiiiyyyyyyyyyggg

 143. FuRKaN |

  :P Ben Böle Sitenin … Nasıl bi site ya Adam capon(JaPoN) türk bilim adamı dio ne saçma bi şeymiş bu ya

 144. kR@LeX |

  bence çok güzel olmuş çünkü proje ödevime çok yardımcı oldu siteyi hazırlayanın eline sağlık tşk ler by:D:D:D:d

 145. berfin |

  merhaba ben 7 ye gidiyorum .matamatikten proje ödevi almıştım.ayın 15 gidecek yani cuma günü .benim işime çok yaradaı.tesekkürler.böylece notum yükseldibb.

 146. zinnet |

  bence hepsi yalan

 147. serseri |

  benim adım mehmet bu şeyleri hazırlayanın 40 gün kölesi olurdum çooook yüksek bir nt alacağıma inanıyorum hepinize çok teşkkür ediyorum

  not: emine seni çoook seviyorum herkez duysun seni çokkkkkk seviyorum

 148. qamZe xD |

  yHa faZLa uzun qıSa qıSa oLsadı daa ii oLrdu qibimee qeLiorr.!

  ama yinede i$ime yaRadı saoL’n..! <3

 149. piskopat serseri |

  bence süper olmuş işime yaradı solun tşkler eğitimi destekleyo gibi oldunuz

 150. şükran |

  valla kardeş siz o güzel olmamış diyen çocukları aldırmayın harika teşekür ederim beni bilgilendirdiğiniz için

 151. ayşe |

  bune be roman gibi yazılmış buna iyi diyenin aklının olmadığnı düşünüyorummmmm

 152. şuranur |

  LANET OLSUN ŞU MATEMATİK ÖGRETMENİNİN GÖZÜNE GİRME İSTEGİME

 153. cHoqo Pyences |

  çq fzla bılqı varmıs bırazını alsaydıznız xD

 154. mehmet qülhan |

  mükemmel walla bnm ödewe ii geldi danke sehr

 155. aNaDOlU R@cK :) |

  aslında site gÜzelde tam açıklayıcı değil ya üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyo bence BANA KATILAN VAR MI ARKADAŞLAR….

 156. şeyma |

  bence mükemmel bir site ünlü türk matematikçiler de var.ödevim için harika bir site

  7/B sizi çhok seviom

 157. rap_meleqi...!! |

  tmm gusel olmusdaa biz TÜRK MATEMATİKÇİLERİ diyoruzzz…
  guzel olmus ama bnm ısıme yaramadı mafeless xS
  ama emege saygı dıyorrmm vee tsk edıorumm ;) xD xP

 158. nuray |

  bence iyi bi site aradigimi buldm <MIMI< bence bü siteyi beyenmiyosan girme birdaha ok

 159. mavi şeker |

  bencede arkadaşların dediği gibi BİRAZ DAHA BİLGİ…….
  benim istedeğim yomtu ali nesini hayatını aradım ve matematiğe katkılarını ama yok hiçç yardımcı olamadınız puanım 0 üzgünüm:)))(yemekteyize döndü)

 160. BÜŞRA |

  BEN BU SİTEDE ARADIĞIMI BULDUM.AMA KEŞKE BİRAZ DAHA AÇIK ANLATILSAYDI.OLSUN İŞİME YARADI YİNEDE

 161. KARA KARTAL |

  bu ne biçim sayfa insan bi birinunin hayatı yok,ulu bey in hayatı yok daha sayım mi? fezagürsel in haytı yok dahasayım he ses gel mi yor!!!!

 162. BÜŞRA |

  BU ANLATIMLARI PERFORMANS ÖDEVİMDE KULLANDIM VE 100 ALDIM BU BİLGİLERİ HAZIRLAYAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM.İYİKİ BU SİTE VAR

 163. aLİ |

  Busra msn adresin varsa yazssana :)

 164. berfin |

  süper olmuş bence süper bir konu

 165. sahoo |

  adlarının alıp google yazın vikipedi güzel ve cok abartısız verio.bencde iğrençççççççç olmuş

 166. dilara |

  bence güzel bi site ama sadece ölen ünlü matematikçileri siteye koymuşlar daha fazlasını yapabilirler ödewimi(bitiremedim)ppffff

 167. éLiff.... |

  yhaa bu né Bicim Bi Sité yHaaa offff hicBiRséy BuLamdmm..a.q yha..

 168. dilek |

  hiç bir şey bulamadım hiç bu siteyi yapmasaydınız daha ii olurdu!!!

 169. aslı |

  allahım ya ben hayatları ve gelişme gösterdiği yerleri diom bunlar ne dio bu yazı benim bir yılımı alır be kısa ve öz olsa neysa yazmışlar yazdıkları kadar hay ben bu bizim matematikçinin …………………………. neyse

 170. derya |

  bence mükemmel ötesi bir site :) :):):):)

 171. güneş |

  çok güzel.performan ödevime çok puan kazandıracak.

 172. zehra |

  elinize sağlık ama aradığım şey bu değildi
  yinede teşekkürler

 173. şeker |

  bencede biz türk matamatikçileri dedik bizene elin kuşçusundan cartından curdundan

 174. alper |

  ya tam aradığım gibi ödevime işe yarıyor

 175. alper |

  büşra ben de 100 alırım inşallah

 176. alper |

  ilayda benim de bitmek üzere oleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeey

 177. ferhat |

  bence hepsi de uzun yazılmış

 178. ferhat |

  bence hepsi de uzun yazılmış sizce nasıl uzun mu kısa mı bütün yarum size kalmış

 179. ipek |

  çok güzel benim işime çok yaradı teşekkürler senin sayende 100 aldim dersimden teşekürlerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

  İİİİPPPEEKKK

 180. onurbaba |

  çok güzel ödevimi yaptim saolun

 181. fatma |

  çok teşekkür ederim bu dosyayı yayınladıgınız için.

 182. sevgi |

  ay çok işime yaradı dsem yalan olur çünkü 65 aldım

 183. aykonss |

  Bence ii bi site ama beğenmeyenler var her türlü bilgiyi veriyor bence… ;)

 184. asi_melek |

  çokkkkkkkkkkkk tşk süppermiş yaw işime yaradı _-_asi melek_-_xd :)

 185. seyda |

  iğrenççççç bi siteeeeeeee

 186. şirin |

  süpe olmuş benimde işime yaradı teşekkürlerr :)

 187. prenses heja:: |

  bence iğrenç üüüüüü

 188. memo |

  bu ne yha iğğğğğğrenççççççç bişi yhqa

 189. beygir45 |

  yazı irençti görünce başım döndü adım beygir çok hızlı koşarım tanışmak istiyen kızlar varsa ilgilenirim çok romentikimdir

 190. hacı süleman |

  sen kısaca hacı sülo diyebilirsin hergün koşu yaparım ama 109 yaşındaımgenellikle 20 lik kızlarla eylenirim çocuğuum bana derki yaşından basşından utan dior baaklarım kıllıdır amam idare eder

 191. hacı beygir |

  çok güzeldir bro

 192. beren |

  bence ii ama ben baska matamatikcinin adını yazdım bu cıktı nasıl olyo anlamadım hem türk diyorum yunan falan çıkıyo burası nasıl bir site yyyaaaa anlamadım

 193. beyza |

  şeyma ors yi sana demedim kubrayada demedim ekedeş ama sümüklünün tekisin kabul yahu puha haha puha haha…………… nokta şart

 194. ufuk |

  cok güzel olmuş 13 yaşim dayım

 195. ufuk |

  büyük bozlar bööööööööm

 196. ufuk |

  7/b sınıfn danım

 197. yunus emre bayrak |

  100 aldım sağolunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn!

 198. fatmanur |

  ewt bhncede bu gidişle matematikten 5 alcam yhanii saolun bhnm projemede yardımcı oldu herşeyiçn teşekkür edrim..))

 199. KÜRŞAT |

  çokkkkkkkkk beğendim ödevlerime yarıdımcı oldu öğretmenden tşk aldım aferin dedi yaniii süpperrr ve harike olduda arttı bileeeeeeeeeeeee

 200. ali |

  yazı irençti adım ali sınıfın en zeki öğrencisi benim ve en hızlı öğrencisiyim 20tane kupam var 30tanede madalyam var bizim kızlar varsa ilgilenebilirim çok romentikimdir

 201. ali |

  yazı irençti adım ali sınıfın en zeki öğrencisi benim ve en hızlı öğrencisiyim 20tane kilgilenebilirim çok romentikimdirupam var 30tanede madalyam var bizim kızlar varsa

 202. sezer |

  evet yha sag olsunlar paylaşmışlar bende 110 sf projem var ancak da 80 yapabildim bide 3 ay süre verdi burdakileri yaptım 91 oldu sag olun. x) bu sene taktir kesinleşti :)

 203. ayse |

  çok enteresan

 204. ayse |

  bir sey yani

 205. ayse |

  neyapalım bunlarada katlanıyoruz

 206. ayse |

  zevksiz insanlar bunlar

 207. ayse |

  ayrıca çok çirkin olmuş işime yarasada

 208. ayşe |

  oooooooooooooooo gömdün ayse

 209. ayşe |

  çokk güzel konuştun valla

  öküzler ya abi

 210. batu |

  harika ya matamatikçiyi morartcam :d:D:D:D:D:D zaaaaaaaaaxd

 211. fırat baba |

  site cok güzel cok iyi mQtemetikciler vQr cok ünlüler

 212. sevda |

  çok güzel beindim.hiç birine katılmıyorum.ablamdanda nefret ediyommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 213. sevda |

  şaka ediyoooooooo ayse ali

 214. gamze |

  ellerınıze saqlıkk superr. olmuss :D

 215. MERVE |

  ((((HİÇ ARADIĞIMI BULAMADI DAHA FAZLA BİLGİ HADİ HADİ))))

 216. MERVE |

  ((((HİÇ ARADIĞIMI BULAMADIM BİRAZ DAHA BİLGİ))))

 217. MUSTAFA |

  ((((İĞRENÇ OLMUŞ BOŞ DURMA YOK YOLA DEVAM YANİ ÇALIŞIN HADİ))))

 218. MERVE |

  (((BİRAZ DAHA YANİİİİİİİİİİİİ)))

 219. MUSTAFA |

  AY İĞRENÇ OLMUŞ AZ KALSIN KUSACAKTIM MANYAKLAR

 220. MERVE |

  YA BUNE YAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

 221. almina |

  bnde pek memnun kalamadın bir kaç tanne daha koysanız iiyi olacaktım güncelleşştirin

 222. kamber ...... |

  iiiğğrenç site bu yhhhu bune ……………….. almina tanışalımmı burda 8 b ye selam

 223. diyar |

  bence çok güzel bilgiler vermişler beyen meyen lerden banane…..!!!!

 224. dicle |

  ben bir yada iki tane arıyodum hemde hayatları çok kısa

 225. dicle |

  hayatları kısa

 226. dicle |

  olmamış işin kolayına gitmişsiniz hayatları çok kısa öğretmene götürsem bana40 verir hiç beğenmedim

 227. beyza |

  süper olmuş özetleyince aradığını bulursun bilgiler için teşekkürler

 228. muhammed |

  çok saolun bunları yazanda allah razı olsun.Benim matematik performans ödevimdi inş iyi not alırım…

  yehhuuuuuuuu

 229. M£RV£ |

  idre edr…. ;)

 230. deniz |

  bence çok güzel benim çokkkk işime yaradı yha teşşekkürlerrr

 231. AsLı |

  YhA buRDa MatemaTİğe KazaNdıRdıklaRI yok Ki….

 232. FReaK (Ahmet) |

  Lan Bu Kafirlerde Warya Türkler Buluyo BunLar Konuyo :) :D :D xD

 233. FReaK (Ahmet) |

  oLSun Benimde İşime Yaradı Hiç Yoktan iidir :)

 234. ecem |

  coook güzel olmus elinize saglık ödev vimde cook güzeldi tesekürler izmir…

 235. yunus 556 |

  bravooooooooooooooooooooooooooooooooooo?

 236. yunus 556 |

  güzelliğinden ders yapamadım

 237. yunus 556 |

  yunus

 238. BoBMaLLe |

  hazırlayan kişinin eline saglık çok güzel o lmuş benim çok işime yaradı telekkürler

 239. hacı muro |

  matematik bizi kandırıyorrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr?

 240. hacı muro |

  saolunnnnnnnnnnnnlen

 241. ibo |

  bnce de cok kötü buu. insan brz daha ÖNEMLI bilgi verir cok gereksiz detaya girmis bu yazi.bn begenmedim ki coumuz ztn begenmemis hak veriorum onlara. bu ödevim bunu yazsam heralde hoca bana 50 verir. ;)

 242. asrınalevi |

  walla tbrk ederim super olmuş ellerine saglık…

 243. asrınalevi |

  kardeş duşuomku garanti bundan 100 alıcam garanti yazım super benim bide iki resim sizce nasıl olur…(saygılarımla)

 244. kubra |

  çooooooooooook hariiiiiikaaaaa
  gerçekten çoooook harika tesekkür ederim çok saolunödevimi bitirdim ama şu japonolmasydı iyi olurdu neyse çok saolun

 245. kubra |

  çoooooook güzel
  bu siteyi sevdim
  çok saolun
  ödevim bitti ögretmene verdim
  notum çok yüksekmiş
  heralde 90 falan

 246. sena44 |

  fena değil yaa ehhhh

 247. raporsuz deli |

  yha bu bilgilerde yetersiz…yaptığı araştırmalar ve matematiğe katkıları gerekiyo bana eğer biriniz bu bilgilerin olduğu bir site biliyosa yazsın ltfnnn…

 248. TEMEL |

  bu site çok kıza çok öz

 249. herkesi kendine arkadaşlar |

  hepberaberr hadi

 250. haakı |

  salunnnnnnnnnnn

 251. hakkı |

  seda neden bir iren site

 252. ss |

  bu kişiler zaten matematk için bişiler ypmış olan kişiler

 253. rasim |

  çokkkkkkkkk sağulunnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 254. anıl |

  ::(:(:(:(:(:(:( çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk…. kötü hiç güzel deil bakalım hoca kaç verecek…………………… :( ::(:(:(:(:(:(((((((:(:8:8:8:8:8:(:8:8:8::(:(:8:8:(:(:(:(

 255. sevda |

  çok güzel olmuş ya syfauzun da yazılmamış gayet açık(tabi anlayana)

 256. urfalı bela |

  ben ce cok güzeldi matematik performans ödevinden 100 aldım sağolun arkadaşlar

 257. AbDuLlAh |

  gerçekten güzel bir site ödevimde çok yardımcı oldu

 258. YUSUFBABA |

  BU ÖDEV BENİM İÇİN ZORDU AMA SİZİN SİTENİZİ BULDUM ÇOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOK TEŞEKKÜR EDERİM. NOT:DİLVİN SENİ ÇOOOOOOOOOOOK SEVİYORUM HERKES BİLSİN

 259. yasmin |

  süper kım demis kötü diye biz bu insanları tanıyalım öğrenelim ve onlar gıbı olmaya calısalım bu bızım vatan ıcın görevimiz bunu yerine getirelim belki acıkca vermemiş olabılır ama genede bize gereken bu bunları öğrensek yeter afedersin adam ne zaman yemek yedi ne zaman tuvalete girdi bonyo yaptı bızi ilgilendirmez

 260. yasmin |

  valla ne dersende süperrrrD:D:D:D::D:D:D::D:D:D:D:

 261. x_d |

  coooooooooooooooooooooook guzel olmuş

 262. ezgi |

  hiçbirinizin yormuna katılmıyor tbrik ederim çok güsel hazırlamışlar ve matematik projemden bunları yaptım diye çok güsel not aldım

 263. ateşli |

  ya ben aradıgını buldum amaböyleen az 15 tane olsa süperrrrrrrrrrrrrrrr olcak

 264. alicenk |

  pek olmasada iyi bilgilerdi fakat daha geniş kapsamlı olabilirdi

 265. gamze |

  işime yaradıı güselmşş:)

 266. endercan aktürk |

  BENCE ÇOK GÜZEL XD

 267. BL@cqp£Ry |

  çok saolsun nyha ödevimi yaptım matematikçi eylem hoc aişte bu herşey beklenir

 268. bilinebiyor |

  yaptiklari nerede?

 269. ayşe |

  bu siteyi yaptınız için çok teşekkürler çok faydalı bir site herkese i günleerrrrrrr

 270. sevda |

  ben 100 almaya alışık olduğum için bundan da 100 alırım inşallah bu site çoık yararlı…herkese tavsiye ederim

 271. mert |

  be

 272. asi |

  çok çok beğendim bence bravo
  çok işme yaradi tşk

 273. ipek |

  valla işime çok yaradı öğretmen ödev vermişti turk ünlü matematikçileri die hemen buldum çok kolayıma geldi bu siteyi hazırlayana bravoo :d çok ama çok guzel bir site bu :)

 274. ipek |

  beğenmeyenler varmış okudum ama katılmıyorum 65 aldıysa bu siteyi hazırlayanın suçu mu? :p

 275. kader |

  ufff bune ben tek cahit arf dedim mal mısınız nesiniz yaa ayy buna angutlar

 276. kader |

  ayy bune ya burda hiç bilgiler yok

 277. cem |

  abicim bune ya aradıgım hiç birşeyi bulamadım bu siteyi yapmasaydınız iyiydi

 278. ufuk |

  abi bu site cok kotu

 279. atilla |

  bence yukarıdaki gerizekalılar ne dediklerini hiç bilmiyorlar çünkü ben bu ödevi yapıp hocaya götürdüm ve 100 eğer yukarılardakilerde bu ödevi düzgün yapsalarda emin olun hocaları onlara hocaları hakedeceği puanları vermişlerdir diye düşünüyorum böyle kenar mahelleden gelipte böyle güzel bir siteye hakeret edemezler

 280. atilla |

  bence yukarıdaki gerizekalılar ne dediklerini hiç bilmiyorlar çünkü ben bu ödevi yapıp hocaya götürdüm ve 100 aldım eğer yukarılardakilerde bu ödevi düzgün yapsaydılar emin olun hocaları onlara hakedeceği puanları vermişlerdir diye düşünüyorum böyle kenar mahelleden gelipte böyle güzel bir siteye hakeret edemezler

 281. dadlu baby |

  biraz daha kısa ve öz olsaydi keske

 282. sessiz aşık |

  sakın bana sarkmayın sevgilim var ha benim adımda BÜŞRA herkese slm

 283. sen_ve_ben |

  ödev için yeterli bilgi var burada thanqs…

 284. mert |

  bence çok azzz bilgi varrr

 285. hatice |

  bu

 286. hatice |

  beni işime yaradı

 287. rabia |

  Yha GerCEKteNDe çOK yARdıMCı olDUnUZ sAolUN yhAH :) :):):)

 288. abuzittin kelaynak |

  abtulkadir tikta tiktak sağdan soldan tiktak tiktak yukardan aşağı tiktak tiktak çaprazdan çapraza tiktak tiktak derkan boğulmuş … ve türkiyenin en uzun ismi

 289. MERVE |

  iğrenç bir site yazılar hiç gözükmüyor

 290. zeliş |

  çok güzel tam benin aradığım ödev

 291. senem |

  buradan bütün fatih i.ö.o.öğrencilerine selam ve öpücüklerimi yolluyorum.

 292. baban cooooooooo |

  hiç ama hiç beğenmedim ben bu siteyi ve ben bu siteyi kapattıracağım

 293. baban cooooooooo |

  güüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 294. memiş |

  bence bu site çok güzel llllllllllllllllllllllllllllll bir site ama bence

 295. memiş |

  çok güzel bir site

 296. esra cepnioglu |

  uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu sexsi

 297. esra cepnioglu |

  osması çingeneçingenaka-ne demek- orospucocugu

 298. esra cepnioglu |

  @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

 299. tuba |

  kısaca ALLAH RAZİ OLSUN

 300. mücay |

  coq guzel olmuş kim yaptıysa elinize kolunuza saglıq xD

 301. mücay |

  ama hepsini koysadıgınız coq coq coq daha iiiiiii olacaqtı xD
  Burdan Bütün Bulgaristanlılara Selamlar Saygılar
  Encoq Anneme Babama Selamlar Saygılar

 302. gülşah |

  of yaaaaaa ben nası bulcam 200 tane ünlü bilimciyi yhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 303. fatoş söner |

  merve haksızsın bence çok güzel bi site eger göremiosan indir boyutu büyüt….

 304. YUNUS |

  zeliş güzel isim inşallah ismin kadar güzeldi
  r

 305. YUNUS |

  tam benim aradığım ödev her gün burada mısın zeliş
  ismini güzelde belki sende güzelsin diye dedim kızma

 306. YUNUS |

  sizin gibi kızlar varken bu site hç igrenç olr mu?

 307. asmin |

  çok azmış yaaaaaaaaa

 308. pınar |

  bu bilgiler çok güzel valla harika ve burdan 7/A selamlar

 309. pınar |

  bunlar harika valla

 310. tuba |

  sağolun çok işime yaradı…

 311. serkan |

  işinnnnnnnn rasttttt gelsinnn google :D :D:D:D:D

 312. hülya |

  çok güzel çok teşekkür ederim tam istediğim gibi

 313. ozan |

  lan iki dir yazıom biri bile gelmio sitenin amına koyem

 314. ezqi |

  saolun çok qüzel siz olmasaydınız kesin ödevi yapamazdım :)

 315. ayse |

  yha siz nekadar terbiyesizsiniz ne gzl ugraşmışlar size lazım olur diye ama sizin gin hayvalra yanlış yapmışalar bn bu siteyi kim yapmışsa tşekkür edrim çok işime yaradı allah razı olsun

 316. ayse |

  siz kafayı oyantmış olmaısınız hayvanlar sıkıyosa siz yapın

 317. ayse |

  bn en yukarıda yazan ayse degilim

 318. sanane |

  ooffffff hiç de güzel degil çok banelsiniz ya

 319. sagopa |

  ayyy gerçekten çok çok saolun yani :) :):):):):)

 320. orhan |

  cok quSéLmiş xD xD

 321. rabia |

  çok süperr bence ödewimi tam olarak yaptım çok saolun……………………..

 322. funda |

  amanin çok saolun çok sewindim

 323. erdoğan karakurt |

  bu sitede geniş kapsamlı bilgi yok

 324. AşkIzdırabı |

  Arkadasım guzel hazırlamıssın elıne saglık ya Sayende 100 olcam performanstan:D

 325. eZgi |

  teşekkürler hayatları war ama matematige kazandrdıkları yok:(

 326. nursen |

  çok azmış yaaaaaaaaaaa

 327. meryem |

  berbattttttttttttttttttttt

 328. şuheda |

  ya sizi aileniz çok şımartmış tmm bende şımarıgım ama bu kadarda diil madem aradıgınızı bulamdıysanız sktrn gidin her şeyde bu kadar aşıcı yrm yapmaın…….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 329. ilyas |

  ölüm tarihi verilmemiş genede güzel

 330. ilyas |

  tam ödev degil

 331. seyma |

  valla cok bılgıler varmıssınız ama kısa olsa daha ıyı:D:D:D

 332. $én@^^^aaaaa |

  bence güzel hazırlan mış ben sewdim ama diğerlerini bilemem

 333. havvanur |

  çook güzel olmuş emeğnize sağlık :) :>

 334. havvanur |

  çook güzl olmuş

 335. havvanur sarıkaya |

  çok güzel :) :>

 336. tarciyan |

  yav vay arkadaş böyle matematikçiler olmaz olsun isyanımı çıkartıyolar

 337. maraz |

  bu siteyi çok beğendim tekrar etmek işstiyorum

 338. melisa arslan |

  valla hiç beğenmedim bana göre değİL xD

 339. aysenur |

  yha ben türkk matematikçileri deom onlarda bana ALllahın yabancısını veriyoo ama diğerlerii güzelmişşşşşşşş tam istyediğim gibi :) ))))))))):)

 340. öMeR ÇeTiNkaYa |

  çOk gÜzEl mİş AmA ÇoK YaBnCı iSiM VAr. HACI BABA DUMDUM,SAKALINA KONDUM,BEŞ PARA BULDUM,KABEYE GİTTİM,KABENİN KAPISI KİTLİ,RABİANIN BAŞI BİTLİ

 341. öMeR ÇeTiNkaYa |

  NekA gÜzElMiŞ İşTe okA OlUr

 342. apo |

  bu siteyi çok beyendim

 343. Dilan |

  bana çok yardımcı oldu vallaha sağğolun

 344. buse |

  iğğğğğğğreçççççç bi site ya

 345. tarciyan |

  lan olum adamın canını sıkmayı

 346. tarciyan |

  ya ne pis insanlarsınız

 347. tarciyan |

  merve sana ben fena şekilde aşığım

 348. banu |

  uln bide aradımı bulayım şu sitede aradııım hiç bişi yhoqqq…:(

 349. burçin |

  idare eder iste

 350. burçin |

  bu kadarı da yaaaaa

 351. elif |

  güzelmiş yaaaaaaaaaaaaaaaaa

 352. Anlık Ad@m |

  idare eder orta şekerli ama bayaa bi uzatıyo adamların yaptığının faydalarını yazmak daha özdü.

 353. yusuf |

  Çok gsl benim ödvimdi zaeten spr olmuş

 354. hasan |

  hiç güzel değil

 355. seda |

  bnce çok gzl paylaşmışlar haksızlık etmeyin :)

 356. adem |

  adam az kısa yazar:D:D

 357. gömer |

  AşKım EsRa

 358. oytun berk |

  allah razı olsun bu siteden ödevime çok yardımcı ooldu

 359. meleğim |

  çok güzel hazırlanmış

 360. bahar |

  çok güzel işime yaradı herkese tavsiyem olsun emiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 361. yağmur |

  iiiiii güzelmis

 362. serap |

  işime yaradı

 363. zeynep |

  güzel bilgi,ler güzel bir site teşekkürler

 364. rozerin |

  keske daha iyi bilgiler olsaydı

 365. rozerin |

  yinede güzeldi tşk

 366. baroşşşşşşşşşşşşşşşşşş |

  çok güzel ama biraz daha fazla olmalıydı bence =)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)

 367. zeliş |

  barış sana aşkım diebilir miyim

 368. cece |

  süper
  irenç tek kelimeyle

 369. bir dost |

  ağalar sağ olun xd

 370. berkay |

  valla iyi bilgiler bir a4 dü kaplıyor ödeve yardımcı :) ))

 371. merve |

  çok gözel olmuş bu bilgiler çok işime yaradı

 372. tatlı bela |

  ya bune biçim odev sayfası hiç birşey anlamdım

 373. erva |

  bence siteniz beklediğimden daha güzel

 374. hacer |

  süperrrrrr bi siteeeeeeeeeee

 375. @ys€g¨¨L |

  site ei ama brs daha detay please !!!!

 376. x x large |

  bu ne yaa berbat bişe yazmayı bilmiosanız yazmayın üstelik hem çoook uzuun hemde çoook saçmaaa yaa bu ne şikayet edicem bu site sahiplerini

 377. x x large |

  ALLAHIN SALAKLARI

 378. x x large |

  BU NE YAA

 379. x x large |

  ÇOOOK SAÇMA BUNU BEĞENEN HERKEZ ÇOOOOK SALAK

 380. samet |

  çok güzel olmuş

 381. sevgi |

  çok güzel bir site tam aradığım ödevler için

 382. sevgi |

  ama daha iyileride olabilir…

 383. ece |

  güzelde biraz az olmamışmı sizcede

 384. ilayda |

  yaa gerçekten çokk sağolun çokk yardımmı oldu dönem ödewimin %30′unu size borçluyummm spr

 385. mehmet |

  çok hoşverici menceeee

 386. tunahan |

  bilgiler kısa site hosuma gitmedi:(

 387. tunahan |

  ama yinede saol göz gezdirdim:P

 388. feyza |

  çok saolun emeğinize sağlık bnm mat. proje ödevim ünlü türk matematikçileriydi valla ne yalan söyliyim siz olmasaydınız ben zor yapardım ödevimi tekrar tşk. ederim

 389. aslışş |

  ya ben kazandırdıkları diyorum hayatı çıkıyo offff kazadırdıkları neler ben zaten bunları biliyorum

 390. nira |

  hepsi çok güzel

 391. emine |

  bende bunlar gibi olmak istiyorum…………………….

 392. 44 tevfik |

  tevfik bunu beğendiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

 393. gizem |

  super tesekkurler mat projeden 100 alıcam kesınlıkle

 394. gizem |

  (:)

 395. hatice |

  değişik ama yeterli değil

 396. EMRE |

  VALLA BUSAYFAYI ÇIKARANIN ALLAH’INA KURBAN OLAYIM ÇOK İŞİME YARADI

 397. roserina |

  yah keske daha fazla olsaydi yaa

 398. roserina |

  yinede tesekkürler

 399. alara |

  seda kömürde yanmaz aşk suda ile yanar

 400. alara |

  ben senden kopamam beni makasa bohmalütfennnnnnnnnnnnnnnnnnn

 401. bahar |

  güzel olmuş….performans ödevim için HARİKA thank you very much yapana:d

 402. mustafa |

  çok teşekkurler sizin sayenizde matematik proje ödevini yaptım

 403. emre |

  çok güzel olmuş ellerinize sağlık

 404. hüseyin |

  daha ayrıntılı yazılmalı

 405. yusuf |

  slm arkiler nbr sitei bğn dinizmi ha :D :D Xd

 406. yusuf |

  :P

 407. yusuf |

  :D :DD:D:D:D:D

 408. yusuf |

  .d:d:d:d:D

 409. yusuf |

  :D :D:d:D:D:D:D

 410. hülya |

  çok spr xD

 411. yunus |

  aslında güzel de matematiğe kazandırdıklarından pek anlatmamış genellikle hayatlarının öne sürmüş.yine saolsunlar

 412. seda |

  çok ta güzel değil bence

 413. seda |

  beğenmedim çok uzun oooooooooof yaaaa

 414. seda uluyol |

  kim bunu beğenmeyen bence çok güzel

 415. başak |

  çok güzel bir şeyyy çok beğendim………….

 416. hanife |

  bence çok güzel olmuş ellerinize saglık çok saolun :) :)

 417. Berbat |

  Çok saolun emeginize saglık hiç bi aradıgımı bulamadım

 418. tijen |

  yorumlarda hiç iyi söz yok bencede iğreç

 419. erol |

  bencede

 420. tatlım |

  bence super olmuş tebriklerrr

 421. seda |

  kim bunu beğenmeyen yaaa çok güzel olmuş

 422. BAŞAK |

  ödevim için çok iyi oldu teşekkürler.

 423. salak |

  az olmuş 16 tane ünlü matematikçi var ama orda 8 tane

 424. engin |

  kimae sitede değilmii ?

 425. engin |

  x x large sen anla die bu siteyi uzun yapmışlar gayet güzel tmmmı hmm

 426. davetsiz misafir |

  katılıyorum çok dogru

 427. @yç@ |

  bnce güsel olmuş:)

 428. tugba |

  cog güzel sey ler var:):)

 429. ecem |

  güzel olmuşş … buradan vahit hocaya çookk selam .ben okul birincisiyim.bu site çok güzel ve ayrıca çok da beğendim :)

 430. lk |

  çok az ama güzel yinede

 431. su |

  çok ama çok güzel bu siteyi beğenmeyenler gerçekten malll

 432. öznur |

  abicim ellerinize kollarınızı sağlık tenkyoooooooooooooo

 433. rabia |

  bence güzel ama iy olabilir

 434. dilara |

  geliştirilebilir bence olsun güzel

 435. ZZZzzzz |

  x x large allahın SALAĞIDIR

 436. ZZZzzzz |

  ben bu yazı sayesinde proje ödevimi yaptın sizin elinize sağlık müthüş :)

 437. nuriiiii |

  yaza yaza ellerim koptuuuuu:((((

 438. Uğur |

  güzel bilgiler var burada.Fakat yunan lı bilim adamları çok saçma..

 439. tuqb@ |

  işime çok yaradı

 440. BuraK |

  Valla benim çok işime yaradı matematik performans ödevi icin hazırlayanın eline sağlık brşey sorcam bu matematikçiler bu kadarmı varsa birazdaha koysaydınız :) )

 441. nurullah |

  nabersiniz

 442. --k''br@-- |

  tşkr…:D

 443. --k''br@-- |

  İŞİME YARADI…XD

 444. bahar |

  çooooooooooookkkkkkkkkkk süperrrrrrrrrr

 445. bahar |

  bi kaç bi şey eksik ama güzelllllllll

 446. seher |

  iyide buuu çççççooooookkkkkk aazz

 447. yasemin |

  bu

 448. d€ryæ |

  çok güzel olmuş öğretmen 100 werdi projem 100 süper demiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 449. ecem |

  iyi yani aradığığım sonucu bulamadım ama yinede iyi

 450. ecem |

  çabuk olun sonuç bekliyorum:)

 451. fatih ahmet |

  ya bizim performans ödevimiz var. sınıfın çalışkanı oldugumdan tüm matematikçilerin hayatını yazıcam ve kısada deil full hatını yazcam bu yapılırmı çalışkan oldugumdan utanıyorum

 452. fatih ahmet |

  ama iyi oldu tüm bilgiler var işime yarıcak hem hayatımda, hem gelecigimde ve öğretmen sözlüye tutacak. ii oldu valla

 453. fatih ahmet |

  merve seniii çoook seviyorum sana aşığım

 454. fatih ahmet |

  off offf aşk ne güzel birşey ya

 455. deli |

  agbi bari adam uslu olsunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

 456. seda |

  agbi olmaz yaaaaaaaaaaaa

 457. manyak |

  iyi olmuş

 458. zuhaa |

  yazilarinizi çooook beğendim

 459. ŞEVVAL ALİ |

  BENCEDE ÇOK GÜZEL OLMUŞ AMA BİRAZ DAHA FAZLA OLSA DAHA YÜKSEK NOT ALIRDIM(DERS:MATEMATİK)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=)=):D

 460. BÜŞRA |

  yaaaaaaa banada bu değil makematikçilerin matematiğe kazandırdıkları lazım bulan var mı

 461. ayşe |

  arqidişler süper ama yazana qdar elim koptu yaaaaaaaaaaa:S:S:S

 462. aşkın |

  süper ama yazana qdar elim koptu yaaaaaaaaaaa:S:S:S

 463. melis |

  tamda selda hoca2nın istediği gibi çok güzel bi siteymişş….

 464. reymysterıo |

  NEE ya bu biri az diyo biri çok

  harbiden bu sitede bir sorun var :S

 465. nazan |

  walla süper olmuş ne derseniz diyin

 466. hanife |

  süper ödevim den 95 puan ladım :) :)

 467. melih |

  teşekkür ederiz ve çok süper sağolun hazırladığınız için

 468. melih |

  sağolun ama bizim öğetmen 10 tane bulun ve yazın dedi burada 9 kişi var 1 kişi daha eklerseniz sevinirim

 469. melih |

  yahu bunun kaynağı yok mu
  hee bakıyorum,bakıyorum bulamıyorum bunun kaynağını yazarmısınız lütfen?

 470. TunAhAn |

  bacım site işime yaradı beeeeeee:)))))))

 471. gece kusu |

  abi ellerinin ……. şahane olamayıq çok uzun ellerim kırıldı ece yorumlarına katılıyorum at gibi olacaksınız aferim sana kızım allah belanı vere kızım sen kaç yaşındasın tanışalımmmı arayacaksan telefon nom 05365588995

 472. gece kusu |

  onay werseneiz yarım saatten beri ağaç olduk yeşerdik gelsene güngörene

 473. meliha seda |

  matematikle ilgili buluş yapan insanları verdiğiniz için teşekkürler biz bununla matematik proje ödevini yapacağızz

 474. teyfik |

  bu ne be hiç bişi yoq matematikçi diyoz bunlar gelio ……
  kapatınlan bu siteyi

 475. teyfik |

  bu arada kızlar msn nizi yazında bi konuşak valla öptüm bb

 476. dogan |

  aradığımı buldum teşekkür ederim…

 477. leyle |

  bazı şeyler ok yanlış gibi geldi bana

 478. ayşegül |

  bu ne biçim bi siye yaa hiç bişey yok…. başlıkla alakası yok yazılanların..ıyyy

 479. turgay |

  teşekürler çok begendim tam aradıklarım

 480. semanur |

  benim proje ödevime çooooooook yardımcı oldu
  bu sitede emeği geçenlere çoook teşekkürlerimi sunarım saolun
  inşallah bu ödevde göstereceğim başarıyı son sbs dede gösteririm
  sbs ye girecek tüm öğrencilere başarılar dilerim

  hayat size hep gülsün

 481. ela |

  beğnemeyenler çok biliyosa kendileri yapsın lütfen

 482. şengün |

  bnce hepiniz fıttırmışsınız insanlar size iyilik yapıyor ama yaranamıyorlar….bn bu siteyi çıkaranlara teşekkür ederim….

 483. halime |

  bnce çok güzel teşekkür ederim bu siteyi kurana ödevlerime çok yardımcı oluyor

 484. arzu |

  yuh yaa amma uzun hayatları warms yaz yaz kollarm koptu yani xD

 485. arzu |

  BNDE T.EDERM ARADQMI BLDM SAOLN…=)

 486. büşra |

  bütün aradığım bilgilerin hepsi tam bu sayfada herkese tavsiye ederim

 487. büşra |

  bu sayfa sayesinde ödevimden iyi not alıcağım

 488. mustafa |

  cok fazla yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 489. İBRAHİM |

  çook sagolun matamatikten 100 aldm projeden teşekkür ederim

 490. esrarengiz |

  harbiden çok güzel olmuş:)

 491. zeynep |

  bence biraz daha bilgi gerekli proje ödevi için mesela:)

 492. bugray |

  site çok güzel aradıgımı buldum tşk

 493. büşra |

  ya siz ne diyosnuz … ne gzel hazrlamışlr .. en azndan bğnmiosanız ble emeğe saygı gsterin!..

 494. tuğba |

  çok guzel ve ilginc

 495. tuğba |

  herkes bu sıteye gırsın dıyorum hemde ödevimden 5 alacağımdan emınim
  4.sınıfa giden varsa pe.ödevini burdan yapsın!

 496. drag me hell |

  çok güzel diyemicem ama hiç fena deil

 497. seksi asi |

  istedimi bulamadım ama iyi güzel bir site:)

 498. METİN2 |

  çok ii olmus proje odevimi yaptım ama çok uzun surdu A-4 kagıdına sımadı ama
  sıganları yazdım sadece

 499. METİN2 |

  ==================keske okul olmasaydı============================

 500. METİN2 |

  rondonun kreması varsa hayatın dreması var,

 501. berat |

  berbat olmuş bence hiç tavsiye etmem
  yani boşa kurulmuş

 502. sanene |

  bence çokta güzel bir site değil ben ünlü matematşkçilerin çalışmalara dedim ama karşıma uzun uzun hayatları çıktı

 503. irfan |

  aradığımı buldum ama çok uzun

 504. irfan |

  teyfik kardeşimin dediği gibi msn veya facebook unuzu verin kızlar

 505. jkı |

  evet

 506. beyin-ci |

  çok guzel olmuş saol … ödevimin bir parçasını bitirdim

 507. mustafa |

  xD xD xD xD

 508. ExEl@nS |

  GüZeL OlMuS Be aBi dAhA Ne oLsUn

 509. inci |

  bizde msn i vercek salaktık.bu arada site çok güzeelll

 510. inci |

  teyfikbu dediklerim sana

 511. Babaeskili39 |

  Beyenmiyorsanız neden baktınız o zaman kamiller gidin ansiklobiden bakın montofonlar

 512. inci |

  seneye onay verirsiniz işallah

 513. chatlak girll |

  ya abi bu ne y4 bana t4rih şeridi l4zımmmm offff beğenmedimm

 514. chatlak girll |

  çok uzun bunlar yaa kısa olmalıydı beğenmedim yine emek vermişiniz ama çirkin olmuş çok çok daha ii olabilirdi. aradığımı bulamadım daha az yazın. olmamışşşşş………………………..chatlak girllllll…!!!

 515. lara |

  bana göre çok ama çok güzel olmuş ellerinizee sağlık ödevimde çok yardımçı oldu sağolun :)

 516. okan |

  çok güzül olmus beğenbim @@@@@@

 517. okan |

  Allah razı olsun çok yardımcı oldunuz valla teşekkürler

 518. savaş |

  güzel olmuş teşekkür ederim

 519. yusuf |

  burda aradım şeyleri buldum tşk….

 520. yusuf |

  :D :d:d:D:d:D:d:D

 521. zeynep |

  bu bilgiler yeterli oldu prformans ödevi için yarin vericem.bu bilgileri hazirlayanlara çok thank you ben aradiğimi buldum.:)

 522. esra |

  biraz daha uzun olsa iyi olurdu ama neysa

 523. isa |

  valla ne ararsanız var işime yaradı bu site

 524. yusuf |

  sizlere güveniorum arkiler site spr :D :D:D:D:D :p

 525. alina |

  biz size türk dioz siz ne dionuz nasıl bir site bu yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 526. alina |

  bu sitede isteddiğim bişei bulamadım

 527. zeynep ömür serap |

  bencede arkdşlr wallaçokyardımcı oldular bunlarda olmasalar işimiz iş.

 528. asi meleq |

  çoq qüz€l olmuş işime çoqq yarıdı….;) :) :) :)

 529. özge |

  çokk güzell çok işime yaradıı tşk ederim bebeklerr…..

 530. ceren |

  :) :)=)=)=)=)=)hhahahaa süperrrrrrrrrrrrr 100 aldımm

 531. elif |

  hiç de beyenmedim bune ya böyle hiç bu kadar rezalet görmedim1

 532. esra |

  bence çok güzel olmüş çok ama çok beyendim yayayayaya

 533. umut |

  alllllaaaah sizden razı olsun ödevim kesin 100 alcam saaağolunnn arkadaşlar

 534. ibrahim |

  saolun cok yardımcı oldunuz

 535. yusuf |

  Buşra ya msn ni versene :P :D

 536. yusuf |

  :s

 537. yasin |

  çooooooooooooooooooook güzel olmuş beğendim

 538. şakira |

  bence çok güzel bilgiler vermişsiniz çok tesekürler………….

 539. dmLa |

  bilim adamları diorum çıkıo ama biraz daha geniş oLssa bilgiler daha iyi olurdu yinede tşkrLer :)

 540. gecekusu06 |

  tesekkürler zıp cıktı zıpoğlu zıp

 541. merve çiçik |

  bence bilgiler çok güzel.tam istediğim gibi.

 542. deniz |

  İŞİME YARADI TEŞEKKÜRLEEER…

 543. banuı |

  ya bu ne biçim şey be1!

 544. DENİZ |

  DIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR MIRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR…………..

 545. sanane |

  ne kadar çok yorum yazmışsınız sanki çok önemli bi şey

 546. rock_esma_nisa |

  aradığımı buldum sonunda Tsk… éDéRm!!

  bu arada alanya atatürk i.ö.okuluna burdan selamlarrr
  7/D yide ayrıca öpüorum ;)

 547. HsyN |

  çok uzunnnn :(

 548. rock_esma_nisa |

  ç0o0ok Tsk éDéRm bu stéyi kuRan için 10o alDm :D

 549. memoo |

  gerçekteeeen çok güzeelll olmuş laaa

 550. dadLu_meLehq |

  hayır bhence choq süpeR aRadıqınızı aralarından seçipp özetLeriseniz aradıqınıs biLqiye uLasıcaqSınıs.Emin oLun :)

 551. dadLu meLehq |

  emeqe sayqi Lüdfen yha.

 552. kerem cen |

  arkadaşlar bence bu yetersiz böyle olmazkiii ya offf busiteyi yapan iyi yapmamış işallah iyi alırım not olarak yooksa tmm sunum yapıcam matematikci diyom bilim insanı çıkıyo

 553. akut |

  ben ce bu site hiç güzel deil bok gibi site hiç sevmedim

 554. nurdan |

  çok teşekkür ederim istedihim erşeyburda var.

 555. rabia |

  BENCE YETERLİ BİLGİ YOK

 556. bu cocuk kacar |

  ben aradığımı bulamadım a.q

 557. ayşe yaprak |

  matamatik performans ödevinde çok işime yaradı tüm matamatiğe ilgisi olanlara teşekkür ederim…

 558. keno |

  gel sütle yaşa hayatın boyuncaaaaaaa günde 2 bardak

 559. samet bayraktar |

  Size teşekkür ederimmmm. Matematik proje ödevime çok yardımcı oldunuz.Bunun için size minnettarım. Resimlerde çok güzel:)

 560. ferhat |

  ne zamandır böyle bir ödev arıyordum..sonunda buldum..süpersinizzz.

 561. kadir |

  ulannnnn cok güzelll yapmışsınız

 562. halil İBRAHİM |

  bencede çokkkk güzül olmuş bayanların dediği ği bi :) :):)

 563. :S:S:S:s |

  hersey çok kısa ne işme yardı nede yarmqadı anlayamadım valla:S:S:S:S:S:S:S:S

 564. fatime |

  daha uzun olsaydı daha güzel olurdu

 565. emre |

  en
  güzel
  mat
  dersi

 566. esra |

  arkadaşlar bence site güzel bunuda bulamayabilirdik süper bence ben aradıgımı buldum biraz pozitif yönden bakarak bişileri hallettmeye calısırsanız bulabilrsiniz bu siteyi acana çok tşk ederim :) :):)

 567. ümit |

  bence spr olmus ödevime yardımcı oldu :D :P

 568. hevidar |

  yaa bu nebicim site ben türk diom bu bana gavurları diyor böyle bir saçmalık mı olur beee bu site yüzünden 0 alıcam neyse başka sitelere bakiyim

 569. berçem |

  süper ama bazı eksiklikler var

 570. berçem |

  güzel eksiklik lerimide buldum

 571. yağmur |

  bayabi uzun yapmışsınız ama yinede iyi sağolun var olun TEŞEKKÜR

 572. melis |

  iğrençç bi site

 573. ayşenur |

  bnce çok güzel ellerinize sağlık ayrıca o beğenmeyenleri kim beyenirrrrrr. ilk çnce onlar kendilerine baksınlar..

 574. özgeee |

  ne biçim site bu ya

 575. sett dears |

  100%100 100 alacağım harbiden proje için buna ihtiyacım vardı

 576. mehtap |

  bnce çok gzl teyfik sn bunu bulduğuna dua

 577. MeLdA bEşİr. |

  Güzel bir site ama beni bilgilendirecek kadar yeterli değil o yüzden pek beğenmedim.Burdan araklı ilköğretim okulundaki ezgi ve zeynep arkadaşıma selamlaramı yolluyorum…

 578. mustafa |

  cok guzel emeklerı gecenlerın ellerıne saglık=)

 579. meltem |

  bende çoooooooooooooooookkkkkkkkkk beğendim. işime çok yaradı

 580. büşra |

  ayhh çokk saolun hiç bişey yok ayrıntısız bi site x(

 581. büşra |

  hem hiç kimse beqenmedikten sonra ne işe yaradıııııııııııı?????????????????????????????

 582. Cano |

  Kardesım cok saol mukemmel yapmıssınız elinize sağlıkk

 583. kübra |

  çokkkkk sagolun aradıgımı buldumda çokkkk kısa ama bana uzun yazı gerek…….

 584. pheenn |

  bu biilgiler yetmes bence

 585. gül |

  ahmet bu siteden araştırma yapıomuş burdan onuuuu sevdiğimi sölüyorummm en iiii arkadaşım

 586. aysel |

  aradığım bilgiyi bulduum
  sağolun:))==}

 587. aysel |

  yukarıdakiler size katılmıyorum çünkkü
  çok güzel bilgi wermiişşşşşşşşş
  hiiiiiiiiç kusuraa bakmayın yaniiiiiiiii
  ize katılmıyoooooooooomm:((((((

 588. aysel |

  hiiiçtee bilgi gerekmiyoooor:):D:D:S

 589. nuray |

  daha kısası yokmuydu

 590. gülsüm |

  hiç beğenmedim ne biçim bi site bıktımmm

 591. yağmur |

  adı neslim ama senden bin kat zeki adam ünlü biim adamı olmus be ne ıstıyon daha sen :@

 592. blue death |

  berbatt

 593. Scherzo |

  Teşekkürler Aradığımı buldum… Proje ödevimi bitirmiş oldum… ^^

 594. eylül |

  ben 5 saatte yazdım

 595. HCR |

  çok güzel olmuş
  (h)
  :)
  :D

 596. ali |

  wala iyi güzel bir site

 597. cİhAn |

  tşkr…xxxxxxdddddd

 598. ardahan |

  çok az bilgi var yaaaaa napalm idare edecez gayrı

 599. c.ronaldo |

  very nice site

 600. gürsel baba |

  çok güzel bir site baba gibi bir site

 601. Şule |

  SaoLun Çok tşklerr Çok qsL oLmuşşş Proje konumu Sizin sayenizde bulabildmm Çok SaoLun PyLaşım içn SAoL .. :) :):)

 602. aslıhan |

  allah razı olsun güzel bir site kankalarımı çok seviom baki seni çok seviom aşık oldum sana

 603. dilan |

  sen avucunu yalarsın teyfik bey ama şansımı denemek isterim

 604. mert |

  eywallah kardes cok yardımcı oldunuz :)

 605. éLiTTo |

  çok fasla olmasaydı daha daha ii olurdu elim yorurdu daha 2 tane sinde bıktım pufff neydi bnm günahım keske proje almasaydım!…..

  éLiTTo

 606. melisa gökdemir |

  çok saolun çok işime yaradı kesilikle bizim matematikçi buna 100 üzerinden 100 verir :) :) :)

 607. gizem |

  valla süper!! Projemi sırf burdan yararlanarak yaptım ve 100 aldım!!.. Ellerinize sağlık… Başarılarınızın devamını diliyorum :)

 608. gizem |

  birde hep kötü yorumlar yapıyorsunuz.. Biraz emeğe saygınız olsun!!!!

 609. orkun aksu |

  vayyyyyyyyyyyyyyyy be nekadar uzunmuş

 610. assiii meleqq |

  susun beee bulmuşunuz daha konuşuyonuz.. susun yazın işde ne qzel bilgi işde

 611. beyza |

  ne biçim site bu ya türk diyoz o yunan diyo ya hiç bir şey bulamadım çok kötü bir site

 612. Muhammed |

  Bence Bu Site Süpper Olmuş Matematik zor ama bence zevkli……….

 613. büşra |

  ben özetledim ve istediğim bilgiye ulastım

 614. nesibe |

  süpeeeeeeeeeeeeeeeer

 615. nesibe |

  teşekkür ederim

 616. berk |

  burda hersey cq uzun ya of bızım matamatık cı de en fazla uc sayfa dıo ben 1 sayfa bıle yazamamkı

 617. merve @evrem |

  bu blgilert işime yaramadı gereksiz bence banane adamlarn hayatlarndan püüüüüüüüüüh

 618. selin |

  bence kötü ama ginede bilgeler var içinde……

 619. pisikoPAT |

  aradımı buldum ty

 620. banu |

  ben de bir matamatik ögretmeniyi m bu matamatik bilginlerinden allah rağzı olsun şu matamatigi çıkardıkları için

 621. banu |

  begenmeyenler bir daha bu siteyi açmasınlar tamam açarlarsa çok pis yorum yapcam haberleri olsun

 622. kezban |

  ben antayyadan kezban 7-b sınıfını çok seviyom matamatik ögretmenim ozan hocayada çççççççççççççççççççoooooooooookkkkkk ttteeeeşşşşşşeekkkkküüüüüüür eeeeeeedddddiyyorum baana bu zamana kadar çok şey ögretti

 623. elif |

  tam istediğim gibi değil.

 624. ezgi |

  okadarda nankör olmayın lan. bence çok güzel olmuş. yorum yazcanıza okusaydınız şu an bunları yazmış olmazdınız.:S:S:S:S:S:S:S

 625. melis |

  100 aldım teşekkürler

 626. melis |

  şanlı ata kolejindeyim aradığımı buldum

 627. melis |

  teyfik iyisin

 628. duygu |

  ouf bee ben aradığımı buldum ama kim yazıcak offffff:d

 629. büşra |

  bence çok iyi olmuş bu site…=):p

 630. dogukan |

  bencede gsL bi siTe

 631. Burak |

  Super olmus tsk ederim arkadadasım ARadıgım seyi buldum 100 alıcam:D

 632. kıymet |

  bence sizde akıl yok adamlar daha matematiği bulmuş siz diyorsunuzki çok saçma şeyler saçma olan aslında sizsiniz

 633. I |

  bu güzelim yazıyı neden beğenmezler ki??? adamlar o kadar uğraşmışşş yani bence güzell

 634. berfinm |

  ewt bn azerbaycandan arnza katılıyrm grçktn gzl bi ste olmuş bunu kadere söylemem lazım yşsn arkim 100 alck

 635. onur |

  becede…..

 636. hasibe |

  çok güzel tşk

 637. ozan |

  çokkkkkkk kööötüüüüüüüüüü

 638. yiğit |

  süper bilader 100 aldım

 639. yiğit |

  kıymet doğru söylüyo

 640. hayat |

  ben beğendim fakat çook kısalar biraz daha uzatılabilir ama önemli değil yinede ödevime yardımcı oldu çoook teşekkürler!!!!!!!

 641. Okan |

  ßence çok güzel bi site ödevimi rahatca buldum anlamlı bilgiler içeriyor.herkese tavsiyemdir
  iğrenç diyenler o kadar yazıyı sitelerinde yayınlasınlar o kadar bilgiyi bulsunlar helal dicem

 642. esra |

  aradığımı bulamadım

 643. macide |

  tam aradığım yazı tşk

 644. yunus |

  bende çok beğendim

 645. mine |

  OOOHHH WALLA SÜPER YAA HAOCA (5)WERDİ:) YAŞASI… KÖTÜ Bİ NOT BEKLİODUM AMA SPR GELDİ ‘MATEMATİKTE SIFIR ETKİSİZ ELEMANDIR AMA KARNEDE ÇOOOKK ETKİLİ OLUO WALLA:)

 646. undertaker |

  çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooook teşekkür ederim valla sizin sayenizde 100 aldım

 647. merve |

  çokkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk güzel bir site herkesin yararlanmasını isterim:)

 648. bensu |

  matematigi seviyorum.ya matematik olmasaydı hiçbirşey olmazdıı. matematik sprrrrrr:D

 649. kübra |

  bence performans ödewi olmasa biz biraz zor düzeltiriz kırık notları

 650. emine |

  cq güzel biligiler var burada allah razı olsun ama bu bilginlerin matematiğe kazandırdıkları yok sadece ama olsun emeğinize sağlık beğendim

 651. tuğba |

  çok sağ olun.

 652. nurdane |

  bu site süper

 653. İsmail yasar namık kemal .İ.Ö.O |

  kim yaptıysa saolsun ama çok az bana 20 ttane lazım

 654. melek |

  iyide zaten bu sıtedekılerın hepsı turk matematıkcılerı yabancı yokkı ebnnce sıte harıka…;!!

 655. aynur |

  ben 7-c den aynur çok sağ olun ben matematik gazetesi yapacağım da bunların işime yarayacağını düşünüyorum[teşekkürler]

 656. hayat |

  bazı terbiyesizler yolunu şaşırmış galiba biz bu siteye ödev yapmaya girdik bazı terbiyesizlerin küfürlerii okumaya değil lütfen terbiyeli yorum yapın

 657. ekinezgi |

  ilyas | Mart 8th, 2010 at 18:46
  ölüm tarihi verilmemiş genede güzel

  salak ölüm tarihleri bilinmediği için verilmemiş.
  çok teşekkürler çok işime yaradı.

 658. _-_MeTaLLiCa_-_ |

  bilgiler için saol emeğede teşekkürler ama daha çok bilgi olabilir =)

 659. EDA |

  YA ARKADAŞLAR SİZE KATILIYORUM ÇÜNKÜ BENİM ÖDEVİM BU SİTE YÜZÜNDEN YARIM KALDI OLURMU YA BİDAHA GİRMİYCEM

 660. samet |

  bence cok güzel siteeeeeee cok hoşuma gittttiiiiiiiiiiiiiiiii

 661. gamze |

  süperrr bi site tam aradıgım kişiler burda ama bu siteyi şikayet edenler kendileri akılsız bence hem begenmeyosunuz madam neden yorum yapıosunuzz maksat laf olsun yani sizin için bnxce çok güzel bi sitee
  TEŞEKKÜRLERR!!!!…

 662. sedat |

  kim koyduysa sağolsun işime çok yaradıı :D bakalım hoca kaç puan verecek şimd i

 663. emel |

  ya bi eline sağlık diyin benim işimeyaradı

 664. ŞEREF |

  arkadaşlar gerçekten bu site çok güzelde bilgilerin alanı az yani az blgi vermişler

 665. sadıq |

  çok güzel olmus elinize sağlık

 666. tuğba |

  çok sa oluverin ha

 667. kaan |

  süper bi site sık kulaanımına ekledim herkez bce bu odevi burda yapmalı

 668. ömer |

  bu site süper ama tek kötü yönü biraz kısa

 669. gaye ve damla |

  çok güzel işimize yaradı matematikçiler sağolsunn

 670. aşık prenses |

  walla çok saolun teşekkür ederim:)

  okul alerji yapıo yalnız DİKKAT:))))

 671. sananeeeeeeee |

  ne bu yaw

 672. matematik performansçısı |

  walla ii olmuş ha matematik performnslara yardımcı olu en azından hemde bilmediimiz ünlü matematikçileri öğrenmiş onları tanımış oluyoruz teşekkür ederiz. :D

 673. matematik performansçısı |

  walla ii olmuş ha matematik performnslara yardımcı oluyor en azından hemde bilmediimiz ünlü matematikçileri öğrenmiş onları tanımış oluyoruz teşekkür ederiz. :D

 674. aliye |

  ya ben türk matematikçilerin matematiğe kazandırdıkları diyorum yunanlı matematikçilerden bahsediyor ben matematiğe kazandırdıklarını istiyorum yok matematiğin tarihini falan gösteriyor sıkıldım bunasıl bir site böyle konuyla alakası yok

 675. derya |

  zaten amtematiği oldum olası sevmiyom ama bu siteye girmeye mecburum çünkü ödevim var ama bidaha tövbe bune ya ‘matematik’ adında hayır yok zaten matematik ölsüüüüüüüüüüüüüüüüüün:))))))))))))

 676. didem |

  çok güzel hayatlarını buldum resimlerinide ve bunların sayesine 100 aldım o yüzden çok sevinçliyim

 677. céyDi |

  ayhh ßune yha aradıqım iç bşi ßuLamadım cumaya kdR yatiştiRmm Lasım ama saoLun sayenizde kaRne cok etkiLi oLcakkk :@

 678. EmİrHaN |

  bu SİEde TAM olarAK aRAdIkLArımı BulAMadım Sİteye daHA ddeTaylı Bİlgİ İStİyorum OdeVİme YEterLİ dEYİL :S

 679. BARIŞ |

  ßence çok güzel bi site ödevimi rahatca buldum anlamlı bilgiler içeriyor.herkese tavsiyemdir
  iğrenç diyenler o kadar yazıyı sitelerinde yayınlasınlar o kadar bilgiyi bulsunlar helal dicem

 680. öznur |

  bence o güzel olmamış diyenler resmen kendini beğenmişlik yapıyolar madem daha iyi bildikleri bir site var gidip orda yapsınlar burda işleri ne bence hazırlayanların emeğine sağlık azda olsa o diğer bomboş siteler gibi insanları kandırıp buraya çekmiyolar diğer sitelere baktığınızda yarısı boş gelmiyomu siz burda biraz küstahlık yapmışsınız madem daha iyi bi hizmet bekliyodunuz sizin ayağınıza kadar gelseydiler bare başbakan çocuklarımısınız bence güzel olmuş güzel yani ben enazından sizin gibi kendimi beğenmişlik yapmıyorum karıncayla ağustos böceğinin hikayesini biliyosunuzdur bütün yaz saz çalıyo şarkı sölüyo yine sonunda kapı dışarı oluyo eğer sizde böle yapmaya devam ederseniz bigünü hiç beğenmediğiniz yerlerden bile kapı dışarı edilirsiniz ilkönce hanımefendi beyfendi olun sanki başbakanın cumhurbaşkanın çocuklarıda

 681. -cLn- |

  :P :P ne kadan mikemmel bir site yhaff..!

  qrcekten saolun he kısa bazıları hem güsell blqiler Co0oqhh TsqLéR..!

 682. merve |

  ben beğendim ve bu yorumları yazan bazı kişilere söylüyorum Türkçeyi çok kötü kullanıyorsunuz TürkçE GÜZEL KULLANILMLIDIR.

 683. eyuphan |

  8. sınıfların matematıkte kı proje odevlerını cevaplıyor ınsallah dogrudur baska yeden desteklemeye calısttım ama malesefe lutfen dogru ıcerık yasın mıllette ona gore baksın

 684. eyuphan |

  dogru da bundan sonrakı yasılarınısada

 685. esmer |

  spr inşllh bnm hcd 100 vrr

 686. şulee |

  valla bu benım sosyal dersınde by bı işime yaradı

  bu sıteyı sevvvvvdımmmm………………..

 687. şulee |

  :)

 688. nazlı |

  çok güzel ama biraz daha kısa olsa iyi olurdu :D

 689. memo |

  çoook işime yaradı teşekkürler

 690. tarciyan |

  gün düz gündüz bela okumayın lan bela okumayın

 691. tarciyan |

  kesinlikle bu sitede sorun var bu siteyi kapatın vallah kapatın billah kapatın insanın dengesini bozuyor biri beğeniyor biri bğenmiyor biri birbirine aşık oluyo bu site nin hayatı kaymış aga

 692. tarciyan |

  Baby you’re perfect for me
  You are my gift from heaven
  This is the greastest story of all times
  We met like in a movie
  So meant to last forever
  And what you’re doing to me
  Feel so fine

  Angel, I wake up
  and live my dreams
  Endlessly
  Crazy for you!

  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always out it like theres no limit,
  Feels like there’s no way back
  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always out it like there is no limit
  Feels like there’s no way back

  Baby I read all answers
  In your exotic movements
  You are the greatest dancer of all times
  You make me feel so special
  No one can kiss like you do
  As if it’s your profession
  Feel so fine…

  Angel I wake up and live my dreams
  Endlessly
  Crazy for you!

  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always louder like there’s no limit
  Feels like there is no way back
  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always louder like there’s no limit
  Feels like there is no way back

  Can you feel the rhythm in my heart…

  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always louder like there’s no limit
  Feels like there’s no way back
  Can you feel the rhythm in my heart
  The beat’s going Düm Tek Tek
  Always louder like there’s no limit
  Feels like there’s no way back

  Always louder like there is no lmit
  Feels like there’s no way back
  Always louder like there is no limit
  Feels like Düm Tek Tek..

 693. tarciyan |

  bu Ali Kuşcu varya tıpkı benim gibi insan ya vallahi benim gibi ya dikkatinizi çekerim iyi bakık hayattan zevk alın ya bu ne hayatya

 694. serdar |

  işime yaradı

 695. suna |

  çok güzelde biraz az ol sa iyi olurdu genede güzel herkezin ellerine sağlık

 696. qerilla |

  oğğğ walla yaradı bana inşşallah yüz alırım

 697. palam |

  güzel olmuş süper

 698. yeum yang |

  müthiş olmamış resim güzel diğerleri diil

 699. doguscan |

  ben böyle siteye ölürüm yhaa sayenizde 100 100 100 100 100 100 100 aldımmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm:)))))

 700. ask delisi |

  çok qüsel isime çhok yharadı xD

 701. ask delisi |

  ßence çok güzel bi site ödevimi rahatca buldum anlamlı bilgiler içeriyor.herkese tavsiyemdir
  iğrenç diyenler o kadar yazıyı sitelerinde yayınlasınlar o kadar bilgiyi bulsunlar helal dicem OOOHHH WALLA SÜPER YAA HAOCA (5)WERDİ:) YAŞASI… KÖTÜ Bİ NOT BEKLİODUM AMA SPR GELDİ ‘MATEMATİKTE SIFIR ETKİSİZ ELEMANDIR AMA KARNEDE ÇOOOKK ETKİLİ OLUO WALLA:)

 702. su |

  ßénc£ çok kısa olmuş bulamadım hiç bşy:D

 703. gözde |

  çok güzelde biraz çok değilmi.. ben bunu yarına nasıl yetiştirecem

 704. dilek |

  ç0k uzundu. ödevimi ç0k z000r yazacam galißa. ama yinede ç00k saolun var olun kaybolun ::D

 705. su |

  DaHa güzel olabilirdidie düşünüyorum ;) kötü değil o kadarda abartmayın yanee

 706. aybüke |

  muhteşemmmmm ya benimde istedigime göre

 707. peLn |

  Çok teşekkürler daha hocaya vermedim ama hepsini çıktı yaptım şimdi dosyaya geçiricem … Umarım beqenir hoca ama zor bir hoca 100 biras zor alırım ….Olsun ! =)

 708. mine |

  hiç güzel değil

 709. ismail |

  hazırlayandan allah razı olsun proje ödevini 2 dakkada bitirdim

 710. hasibe |

  yaa ben istemiyprum yaaaaaaaa

 711. ibrahim |

  bi bakıcam ama inşallah güzeldir

 712. a$q0m`` :) |

  aqa quzeL olmus ama daha fazLası Lazm qibime geLio

 713. funda |

  çok sagolun

 714. SÖLEMEM |

  Yha bu matematik bilginlerinin ne katkıları olduğu doğum ve ölümü ban a yeterdi ama bu bile zor çıkıyo burdan

 715. elaa |

  fena olmamiş((:))

 716. elaa |

  ve bu bilgiler hiç bir yerde yok bunları az gören gitmesin bu siteye

 717. Enes |

  Saolun çok teşekkür ederim.Bu şeyleri bizlerle paylaştığınız için.Allah razı olsun.Performans ödevimi yaptım.Beğenmeyenler de girmesin bu siteye.Tekrar saolun…………

 718. İSMAİL |

  vallaha çok beğendim………..

 719. büşra |

  cok işime yaradııııııııııııı :D

 720. Azra |

  çok güzell olmus ödevime çokk yardımcı oldu=)

 721. osurman |

  süper olmuş

 722. @elif@ |

  bence süper bilgiler göndarenin eline sağlık

 723. büşra |

  çk sper ya allah razı olsun bu siteyi kurana matematikçi 5 verdi

 724. büşra |

  çk sper ya allah razı olsun bu siteyi kurana

 725. mustafa |

  valla ödevim için çok yararlı oldu çok teşkr

 726. yasin |

  gelelim işin eylencesine altta spor skorları var onlar hoşuma gitti la gerçik diyom hoşuma gitti ama liverpol 3-0 yenmedi mi? :D

 727. sümbül |

  işime hiç yaramadılar.Matematige katkılarını niye yazmadınız….

 728. beril |

  valla çok kıyak geçti, çok saolun sayenizde 100 aldım güzel anlatmışınız:))

 729. emre |

  idare eder

 730. irem |

  çok az bilgi var yeterli degil bence

 731. yasmin |

  bun ları yazanları çok tebrikk ederim…!!!

 732. memet |

  çok kötü
  hiç beyenmedm

 733. alperen |

  çok iyi çok ğüzelllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

 734. gül |

  ben beğendim ama yoruldum yazmaktan olsun düper teşekkürler ödevim 100

 735. sevgi |

  bence sprrrrrr tam bana layık.. bu siteyi kurana allah razı olsun ne muradı varsa versin inş. bende matematik dergisi yapıcaktım ve sonunda olduu…. çok mutluyumm…. :) :) :)

 736. öyküm |

  benim hiç bi işime yarmadı ama güzel olmuş (emeğe saygı duyalım)ama hiç bi işime yaramdı

 737. balım |

  ayyyyy bayıldım süper enfes leziz bu ödevi üzerine bi efes içilir alla razı olsun sizden canlarım(bunu okuyan beni çatlak sanmasın çünkü değilim bunlar şakasına sevgilerimle balım

 738. selda |

  allhın delisi adında bile hayır yok senin bide balım diye geziyon ortalıkta efes yerine tuboork iç bide parentezini kapat sen bu kafayla gidersen çook efes içersiinn……

 739. nafiz |

  MERVE SENI COK SEVIYORUM BU SITE ARACI OLDU SAOLUN AGALAR

 740. ecem |

  mahmut hoca

 741. SEMA |

  mahmut hocaya ayıp oldu bu ne biçim site öfffffffff

 742. ali |

  bu site muhteşem istediklerimin hepsini buldum

 743. ALİ |

  ÇOK SÜPER BİŞE BU SİTE BU SİTE SAYESİNDE MATEMATİKÇİDEN KURTULDUM. BU SİTEYİ HAZIRLAYANLARA TEŞEKKÜRLER.

 744. hilal |

  eh idare eder .5 sayfalık ödev yapabildiğime şükredeyim

 745. ferhat |

  ansiklopediye baksam daha iyiydi

 746. hilal |

  yeterince bilgi aldım.emeği geçenlere teşekkürler

 747. buket |

  bence bilgisi eh işte ama resimli anlatması süper…

 748. buket |

  bazıları iğrenç diyor ama ben bununla PERFORMAS ödevi yapıcam

 749. bahadır |

  süüüüüüüüüüüüpppppppeeeerrrrr aradığım şeyi buldum

 750. seda |

  walla mat gaztesi için spr bilgiler war tşk

 751. nihal |

  iğrençse burda neişiniz var ozaman başka sitelerde arayın ödevinizi allaallah sanki başbakanın çocuklarısınızda en iyi hizmet bekliyosunuz en azından bunları alsanız 100 üzerinden 90 alırsınız biraz mantıklı düşünün ya

 752. gökçe |

  bence bu siteyi kim hazırladıysa büyük bir emek zarf etmiş benim çok işime yaradı emeği geçen herkese tşk ederim

 753. büşra |

  bence süper
  BANA KATILAN..!!!!!!!

 754. büşra |

  ÖYKÜM NEDEN ÖYLE DİOSUN BENCE GÜZEL OLMUŞ

 755. büşra |

  bunlar olmasaydı bu bilim adamları tanıyamayacaktık ki varsınız

 756. ali |

  Sagoloasın aga matematik proje ödevim için cok işe yaradı cok saol ii günler

 757. seda |

  herkes güzel yazmışşşşşşşşşş

 758. SEMANUR |

  sana katılıyorum ali benim de matematik proje ödevime çok yaradı madem sızlanıcaksınız neden yazı yazıyosunuz aramaya devam etsenize arkadaşlar
  teşekkür edenlere ben de teşekkür ederim kötü söz söyleyenlere ben de küfrederim neyse byby görüşürüz çavv
  hoşçakal dünya

 759. cemre |

  cOK güzel olmus matematik proje ödevim için cok ıse yaradı cok sağolunn..

 760. betül |

  o kötü mesaj atanlar galiba dersleriyle alakaları olmadığı için kötü yazıyorlar bence çok bilgi verici ve güzel bir site

 761. halil |

  çooooooooook teşekkür ederim sayeizde 100 aldım önvce korktum işe yaramaz diye ama 100 aldım işte çok saolun yapanın ellerine salık

 762. burak |

  teşekkür ederim…!!! acaba kaç alçam? ama bence 95
  çünkü yazım az kötü :D ….!!!

 763. nurgül |

  tebrik ederim çok güzel bi performans sergilemişsiniz inşallah emek vererek hazırladığınız bu performans benim ödevime en güzel şekilde katkı sağlar terkrar teşekkür ederim iyi çalışmalar diyarbakırdan martı nurgül

 764. nurgül |

  ewt harbi süper! iğrenç diyenlereğer iğrenç olduğunu düşünselerdi ne bu siteye girer nede hislerini yazarlardı(AYNADA KİŞİLİKLERİNİ GÖREBİLİOSALARDI AYNAYA BAKIN DERDİM)

 765. merve |

  hem çok uzun hemde az türk matematikçiler var bende proje almıştım zaten notum 5 7.ye gidiyorum ama yinede iii bir ödev yapmak isityordum ama burda bana yarayacak ve ayrıntılı bilgi yok bence bu siteyi hiç açmasanızda olurdu…:@:@

 766. beste |

  ii ama az :s

 767. anıl |

  çok süper olmuş tşk ederim :)

 768. walled |

  valla ödevim çok güzel oldu tşkr edrm

 769. mustafa |

  aga elelerine saglık ben aradıgımı buldum saol allah razı olsun ellerin dert görmesin D:

 770. fahoo |

  az ama işime yarar:)

 771. ümit |

  ben zaten matematik perfor mans ödevim buydu ama çok uzun

 772. greq |

  cok gsl tşk :D

 773. seren |

  ben biraz begendim Çünkü…

 774. kübra -bela |

  bune kardeşim ben senden matematiğe kazandırdıkları diyom sen hayatını anlatıyon ne biçim bir site

 775. NURGÜL |

  beğenmeyenler girmesin kardeşim bu siteye kimse kimseyi zorlamaz

 776. hava |

  az da olsa iii ya yinede işe yara seyler var

 777. kevser |

  matematik hakkında guzel seyler var ama ogretmenler bu odevleri bize verince ne anlıyolar ben anlamıyorum madem kı merak ediyolar arastırıp ögrensinler öyle degılmı yahuuuuuuuu bız merak etmıyoruz

 778. sewi0rmm sny |

  idare ederrrrrr

 779. ela |

  beğenmediyseniz kendiniz bi site açın !!!!!yhni….

 780. asLı |

  yorumLarınızı beKliorum

 781. ertan |

  çok uzunnnnnnnn

 782. çookkkk iy tesekkurler |

  iiyi beğendim hemde cook

 783. esra |

  çoook beğendim.süper olmus.saolun

 784. --------PUSAT-------- |

  SOĞOLUN BU SİTE ÇOK İHTİYACIM OLDU ÖDEVİMİ TAMAMEN YAPTIM KESİN 100 ALIRIM
  SOĞOLMATEMATİK

 785. k@der |

  siteyi mala çevirmişsiz sizde olmasanız kim bilir

 786. k@der |

  kübra mısın ne baş ağrısıysıysan belanımı arıyordun

 787. şerife |

  çok sağolun çok işime yaradı eyvallah:D:D:D

 788. hacer |

  bence guzel olmuş ve guzel olmamış dıyenlere bır şey dıyemem ama ınanın kı acıl bır durum oldugunda 1 kelımeye bıle ıhtıyac duyarsınız ;)

 789. ilyas |

  arkiler çok katılıom size ama bu kadar şeyi kim yazcakxd

 790. zeynep |

  beyenmiyorsan niye giriyon zorlayan mı var kıskan anlar çatlasın…………..

 791. beyza |

  site güzel işde yarar ama …… xdd yani

 792. barış |

  onların yaptıklarıyla biz bu güne geldik belki onlar olmasa hayatımız zorlaşırdı…!onlaraa teşekkür edeceğinize kötümsüyorsunuz…

 793. hüsna |

  cokk cokk cokkk acıldı cok tesk :;):D

 794. onur |

  vallaha çok iyi oldu projeden 100 aldım sayenizde

 795. iRem |

  bence gayet güzel işime de yaradı çok beğendim yani ödew mekanı bura aqa xD

 796. sidar |

  MATEMATİK sevmek ayrıcalıktır herkes sevemez :)

 797. serap |

  aynen öznüra katılıyorum. buda kadere KAPAK olsun. çoooooooooook güzel
  olmuş.

 798. buse |

  benim hoşuma gitti fazla bilgi yok ama yine işime yaradı

 799. gökçe |

  ……………….(bence çoooooooooooook kötü olmuş bakalım hoca kaç vericek)…………………

 800. umut |

  vallahi sağol çok yardımı oldu..:)

 801. batuhan |

  çok güzel bilgiler var herkese tavsiye ederim festen benin ekliye bilirsiniz

 802. Rezan |

  Bence güzel hazırlanmış.Memnun kaldım.:)))

 803. murat |

  çok sağolun süper teşekkürler

 804. yunus |

  bence çok güzel olmuş ve bana göre güzel olmamış diyenlere kesinlikle birşey diyemem ama inanınki acil bir durum olduğunda 1 kelimeye bile ihtiyaç duyarsınız

 805. sevgi |

  bence çok güzel olmuş hocamızda çok beğendi… (burdan 7/c sınıfına selamlar)

 806. sevgi |

  bence çok güzel olmuş bizim hoca da çok beğendi…(buradan 7/c sınıfına selamlar)

 807. sena |

  ben burda istediğim şeyi bulamadım bi daha girmeyeceğim

 808. selenay |

  valla süper olmuş hiç kimse birşey demesin
  başka birşey arıyonuzda niye bu siteye giriyonuz

 809. selenn |

  süper yaaaaaa:)

 810. züleyha korkmaz |

  heyyyy size diyorum isyan ederim haaaaaaaaaaa

 811. hale |

  bence çok iyi sınavda sorulacaksa kısa bilgi daha makbule geçiyor

 812. yıldızz |

  çok güzel olmuşda uzun biraz kısa olsa daha iyi olur bu arada ödewime çok yardımcı oldunuz:)

 813. yıldızz |

  ha bu arada 8/A sınıfına slmlar ok

 814. tuana |

  yıldıza katılıyorum

 815. yelda |

  çok güzellll:)

 816. yıldız |

  süper yaaa:)

 817. burak |

  Çok iyi çok işime yaradı paylaşandan Allah razı olsun

 818. selin |

  ehhhhhhhhhh işte idarev eder daha kısa özetler olsaydı daha iyi olurdu bence oha falan oldum yhani

 819. tuğçe şendoğan |

  saolunnnnn coqqqqqqqq işime yaradı thank falan yane

 820. şüheda |

  ben bunu nasıl yazıcam ya elim kopar gözlerim kör olur.

 821. bilgehan |

  allahım sana çok şükür yarabbim

 822. bilgehan |

  ohhhhhhhhhhhhh bu ne

 823. nursen |

  naber……. @ bilader çok iyi bir site beğendim doğrusu dırtttttttttttttttt

 824. ayla |

  kısa ve öz şükredeceğinize küfür ediyorsunuz ayıp yaaaaaaa

 825. yok |

  ben size matematikçiler diom siz bana türk mat çıları veriyopnuz yaaaaaaaa

 826. veysel |

  o kadar yorum yapacagınıza daha çok bilim adamı katmalısınız

 827. Pınar |

  bn çk ßeğendim sayfayı taM Ödevim içiN bi sayfa. :d ;) :)

 828. beyza |

  bu matematikçilerin taaaaaaaaaa

 829. aşkımsın buse |

  ya gzel ama biraz uzun matamatik perfonmas ödewi idi şahsen ben beyendim bu siteye başarılar diliyorum :d

 830. gülçin |

  bn hpnze tşk ediyorm

 831. gülçin |

  biraz uzun olmasına rağmen herkezin işine yarayacağını düşünüyorum inşallah herkezin işine yaramıştır benim performans ödevim için çok yardımcı oldu !!!

 832. pınar |

  çooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkuzun hepsini yazamam ben arkadaşlar öğretmen bize matematik dergisi hazırlamamızı söyledi nasıl yapabilirim bana biraz yardımcı olurmusunuz? lütfen en az 20 sayfa olacakmış ve aralığın son haftası gidecek ne yapmalıyım sizce

 833. pınar |

  gerçekten güzel ama çok uzun yazana kadar elim koptu ama performansdan 100 üzerinden100 aldım yani

 834. pınar |

  ççoooooooooooook tşkür ederim

 835. ilknur |

  çoooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkk tşkür ederim saolun:)

 836. EMRE |

  süper valla :D

 837. cnsuu Jbieber |

  bnce bunlar çok saçma Atatürk Te geometri kitabı yazdı vee hiç böyle bişi yok bnce yazmalı

 838. sena |

  bence çok güzel ödevimi burada buldum ama biraz yazılar çok olmuş ama yine de saol’un…

 839. sema |

  süperr olmuşş tşk

 840. prenses |

  bence doğumunu neyle ilgilendiğini ve neler buldunu yazıp bide ölümünü yazsalar ii olurdu bu ne yaa anlamadım gitti bukadar şeyi öğrenmemize gerek yok benceeee dimi

 841. sıla |

  yazılar biraz fazla ama aradığım şeyi şıp diye buldum.

 842. sıla |

  site çokkkkkkkkkkkkkkkkk güzel olmuş kötü diyenler bakmasın beğenmiyosalar ama tek bişeyi var yazılar çok uzun onun dışında aradığım herşeyi buldum.

 843. fast |

  1730 yılında şimdiki Manisa’nın Gelenbe kasabasında doğan Gelenbevi İsmail Efendi, Osmanlı İmparatorluğu matematikçilerindendir. Asıl adı İsmail’dir. Gelenbe kasabasında doğduğu için ikinci adı onun bu doğduğu kasabadan gelir. Daha çok Gelenbevi adıyla ün kazanmıştır. Önce, kendi çevresindeki bilginlerden ilk bilgilerini almıştır. Daha sonra, öğrenimini tamamlamak üzere İstanbul’a gitmiştir. Burada, çok değerli ve kültürlü öğretmenlerden yararlanıp matematik bilgisini oldukça ilerletmiştir. Müderrislik sınavına kazananarak 33 yaşında müderris olmuştur. Bundan sonra kendisini tümüyle ilme verip çalışmalarına devam etmiştir.

  Gelenbevi, eski yöntemle problem çözen son Osmanlı matematikçisidir. Sadrazam Halil Hamit Paşa ve Kaptan-ı Derya Cezayirli Hasan Paşa’nın istekleri üzerine, Kasımpaşa’da açılan Bahriye Mühendislik Okulu’na altmış kuruşla matematik öğretmeni olarak atandı. Bu atama ona parasal yönden bir rahatlık getirdi. Hakkında şöyle bir öykü anlatılır: ‘Bazı silahların hedefi vurmaması, padişah III. Selim’i kızdırmış ve bunun üzerine Gelenbevi’yi huzuruna çağırarak ona uyarıda bulunmuştur. Gelenbevi bunun üzerine hedefe olan uzaklıkları tahmin ederek gerekli silahlardaki düzeltmeleri yapmış ve topların hedefi vurmalarını sağlamıştır. Gelenbevi’nin bu başarısı padişahın dikkatini çekmiş ve padişah tarafından ödüllendirilmiştir. Gelenbevi, Türkçe ve Arapça olmak üzere tam otuz beş eser bırakmıştır. Türkiye’ye logaritmayı ilk sokan Gelenbevi İsmail Efendi’dir.

 844. erdo |

  bence cok sacma benim sitem var dha güzel şeyler yaınlıyorum böle ezik şeylerele uğraşamamm

 845. dilek |

  BENCE biraz daha bilgi gerekli biraz daha bilgi katsanız iyi olur

 846. bilge |

  ÇOK teşekkür ederim çok iyi bir not alddım ama biraz daha bilgi olsa çok iyi olur dedikleriniz çok saçma iyi not aldım derken sizi kandırmıştım :) :):)

 847. ezgi |

  matemetiğe kazandırdıkları şeyler yok mu ?

 848. beyza |

  inanmıyorum ne kadar az türk matematikçi varmıs böylede haberim yokmus ! bilgiler çok iyi ama daha fazlası gerek ne kadar saçma :( puff

 849. sibel |

  bilge mal msın çok komikssin ha ha hah

 850. narkoz |

  çok işime yaradı

 851. ilknur fatma neslihan |

  matematik dersim bile renkliyo yanii :d:d:d:d xdxdxdxd

 852. merve |

  bence doğru yazmışlar belki adam yabancıdır sonradan türk(müslüman) olabilir.çok güzel bir site bence

 853. gülsüm ataş elazığlıyım |

  yaaaaaaaaaaa alah razı olsun performans ödevimdi yaptım 100 aldım hem öğretmen sınavımada 5 puan verdi yani bunun için hem sınavdan 100 aldım hemdehasan sevim iyi bir hocadır

 854. mitralyoz idris |

  pascal üçgeninin aslında hayyam üçgeni olduğunu ömer hayyama ait olduğunu öğrendm!! hiç yoktan iyidir kardeşler braz da olumlu eleştiri yapsanız hane…

 855. fatma |

  arkadaşlar salakca konuşmayın bence cokguzel bilgiler var burda beyen miyen başka yerlere baksın tamamı

 856. oguzhan |

  bence harika olmuş ben çok begendim

 857. iremm |

  bnce güsel bi site hoşumöa gitti işimede yaradı emeğe teşekkürler :) )

 858. MERVE |

  HAYU BU MATEMATİĞİ İÇAT EDNLERE NEFRET EDİYORUM MATEMATİKĞİ BİTİM KADAR SEVMİYORUM IY HİÇ BİRŞEY ANLAMAIYORUM YAHU BUNE BU X+58 452/544*5485+X451/X IYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY YAHU BUNE YA İĞRENÇ MATEMATİĞİ BULANI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRECEM

 859. sevim |

  alah razı olsun performas ödevimi yaptım teşekur ederim

 860. mesut |

  Güzel işte idare eder iii

 861. mustik |

  ödevimi burdan yaptım inş. yüksek puan alırım

 862. mustik |

  inşallahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

 863. mustik |

  beyenmiyen başka yerden yapsın

  ???

 864. ibrahim |

  matematiği kafası olan anlar ör/ben
  NOT:salaklar anlamaz

 865. AyŞeGüL |

  teşekkürler projemi tamamlayabildim

 866. muhammet |

  hiç memnun kalmadım benn yerince bilgi sahibi olamadım ve sizin sayenizde öğretmenim filiz hoca beni azarladı bu siteyi yapan kruluşların ta amını sikem

 867. Umut Furkan |

  güzel tam istedigim gibi :)

 868. tamer quaresma |

  lan herkes ödev için araştırıo bi ben merak ettigim için araştırıom :::)))))))))))))))

 869. tamer quaresma |

  BUNU YAZAN İİ YAZMIŞ BEGENMİEN MALDIR VE BUNDAN İİSİNİ BULAMAMIMIŞTIR

 870. fenerli canavar |

  çok uzun

 871. rüvoş |

  ben yarına bu ödevi ulaştırmam lazım ama ben sonuncuya yeni geçtim yani ali nesindeyim saat gecenin 11 i ölüyom uykusuzluktan

 872. atilla |

  iyikene matamatik kurmuslar onlara teşekür ederim mekaneı cennet olsun

 873. Furkan |

  bence kısa ve öz olmuş bu a benim işme qeli açıkcası :)

 874. bahri |

  çok güzel oldu. öğretmen 100verdi.

 875. uğur |

  işime yarada tam istediğim gibi çok teşekkür ederim

 876. merve |

  levent seni seviyorummmmmmmmmmmmmmmmmmmm

 877. merve |

  levenr sarıkabadayı sni seviommmmmmm

 878. deli kissss |

  ya harbi ben doğru düzgün bişi bulamadım

 879. ecenaz begümnil |

  bilgi vermişsinizzzz hersitedekiler gibi ama matematiğe kazandırdıkları yooookkkkk yine her sitedekiler gibi ve ben bu yzden ödevimi eksik verdiimmmmm

 880. kübra |

  güzel de ben matamatiğe neler kazandırdıklarına bakıyorum

 881. hasret |

  güzelde çok uzunnnnnnnnnnnnnnnnnn özetleseniz güzel olcakmış kısacası süperrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 882. deniiz |

  süpeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer çok saolun çok işime yaradı ama teşke çıktı verebilseydim öğretmene bunları yazmam lazaım bi de yaaaaaaaaaaaaaaaw

 883. deniiz |

  çoooooooooooook mutluyummmmmmmmmmmm yehaaaaaaaaaaaaaa :D :P :)

 884. deniiz |

  başta ödevim var bana yardım eden kızz var ya ıdı ikiye katla küçük kitapçık hazırlaaaa.sonra içine bunların hayatlarını yazzzz al sana 20 sayfadan bile fazlaaaaaaa yaaaaaaaaaaa canikommm iii fikir mi?????

 885. BUSE |

  ARADIGIM HER ŞEY BURADA VAR TEŞEKKÜR EDERİM

 886. yusuf |

  bu ne biçim bir şey ya ne kadar kötü tür yazıyorum başka şeyle çıkıyor.bununla ilgilensinler bu sayfayı yapanlar.:(

 887. fermanngaa |

  berbat hiç güzel değil biraz daha uzun olabilirdi hoca bunu hayatta beğenmz

 888. çağla çiltaş |

  bence çok güzel bir sayfa tüm bilgileri paylaşmışlar.benimde matematiğe çok büyük ilgim var,ve matematik en sevdiğim ders.matamatik insana çok şey kazandırır.insanın bilgi ve hayal gücü gelişir.matematik insana yaşama sevinci verir.matematik hayatın anlamıdır.herşeyin başı matematikdir.matematik olmasa para diye birşey olmaz dı.allahdan matematik ve para var. yoksa insanlık batardı.dediğim gibi matematik insanın yaşamıdır.bu sayfada da bu bilgileri vermiştir.bu matematikçiler gibi matematikçi olmak istiyom.bu matematikçiler gibi ilk önce zorluk görüp sonradan başarmak istiyorum.son olarak denilcek şudur kimatematik yaşamdır.herkeze matematik hayatında başarılar dilerim………

 889. çağla çiltaş |

  ççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
  oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooollllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççççooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooookkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
  ggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

  bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggggiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiişşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş

 890. igrenç resimler |

  tiplere bak aynen şu laf kullanılır tipe bak çay demle

 891. burak |

  siteyi çok beğendim ödevim bittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.

 892. emine yılmaz |

  bana ögretmen daha yeni verdi bu pıroje ödevini bend ebunu arkadaşlarımla yapıcam ve çok güzeel olucak ben eminem inşalah 100 alırız herkekez yeni yılınız kutlu ve mutlu olsun bunu okuyan arkadaşlarım tabiki okumayana yeni yılı kutlu olmasın hep kötü geçsin yeni yılı hoş geldin 2011 ho ho ho ho ho ho

 893. su berk |

  inşallah bu benim ödevime yarar Ama yarayacağına inanıyorum Bunu da

  söyliyim burası çok güzel bir site

 894. zehra |

  ayy çok uzn anm aladı yazana kadar yhaaaaa

 895. yusuf |

  o kadar da güzel bir site degil.internete türk yazıyorum bana yabancıların matamatikçilerini gösteriyor.yabancılarla alakalı olsaydı güzel site ama türk yazıyom bunlar çıkıyor.hee bu arada yeni yılınız kutlu olsun…:):(

 896. serkan |

  ben hoca verdigi icin girdim güzel yani

 897. mali bilge |

  evet arkadaşlar bi yaşayan bilim adamlarına bakalım dedik bi şey bulamadık hepinize katılıyom

 898. mElAnKoLiA |

  berbat bii siteeee

 899. +yusra+ |

  yazana kadar cnm çıktı yafffffffffff :)

 900. hüsniye |

  matematikten nefret ediyorum

 901. kübra |

  ben hayatımda en çok matematikten nefret etmişimdir

 902. uqhala cocux |

  yusra yakalarsam mucuk mcuk….

 903. emine yılmaz |

  bnda hoca daha yeni verdi bnim bunları yapmam lazım

 904. semih özçelik |

  cok tesekkür ederim bu siteyi kurana
  ama yazana kadar cnm cıktı :D :O :) :( :S

 905. meco |

  valla allah raza olsun çok işime yaradı:)

 906. Fikret |

  Güzelmiş… Abizittin tiktak miktak ;)

 907. serdar |

  oha bukadaryazıyı yazanakadar parmaklarım kopar

 908. murat |

  çok güzel olmuş teşekkür ederim :) xDé

 909. ceren |

  superrrrrrrrrrrrrr olmuş çokkk işime yaradı:))

 910. amna koyum |

  lan bu ne biçim ödev cok kısa ben üç dört sayfalık istiyom

 911. egemen |

  çok süper bir site ama biraz uzun gibi olsun çok işimi gördü buradan 8-c ye selamlar

 912. ece |

  aynen benimde

 913. yılmaz |

  walla yazana kadar cnm cıktı

 914. burcu |

  bu sitede birseyler bulabileceğime inanıyorum

 915. melike |

  bnce spr bir site aradığımı buldmmmmmmmm

 916. :Dsemih:D64:D UşAkLı:D |

  valla bu stye kuranın allah razı olsun cooookk işime yaradıı :D

 917. melek ecrin |

  hariha bir site herkeze öneririm bu steyi

 918. Cansu |

  matematik dersinden nefret ediyorum ama matematikte qelecekte çok lazım olan bir ders :)

 919. merve |

  bence fazla bilgiler yer almamış ve bizim kültürümüz için daha fazla bilgi gerekli diye kendi düşüncemi açık ve net söylüyorum.

 920. özlem |

  matemetik için süüüüüüüüüüüüppppppppppppppppeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr olmuşşşşşşş. ellere sağlık. teşekkürlerrrrrrrrr

 921. özlem |

  tam ödevime göre:) :) :):)) :) )

 922. d!l@r@ |

  çok iyi bi site istediyim şeyleri buldum tavsiye ederim! :) <3

 923. tayip |

  cok güzeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel)))))))):):):)(:::(:(:(:(:(:

 924. nuriye |

  bence çok gzl hemde ödevim çok iyi bir performans oldu çok teşşekürler yhaaa

 925. nuriye |

  çok gzlllll:)

 926. reyhan |

  berra eğer beğenmediysen başka yere defolup git ben çok memnun oldum bu site zaten sana yalvarmıyo illahi burda yap diye

 927. ece |

  bu konuları birazda ha kısaltazmısınız
  yazanakadar geberdim

 928. ece |

  neyse yok birşey

 929. ece |

  :P

 930. merve |

  eğer bugünkü matematiğin bu kadar zor olduğunu bilselerdi eminim ki hiç buluş yapmazlardı

 931. rümeysa |

  iyide yazana kadar ellerim koptu:):):)…

 932. asil |

  aarkadaşlar bunu yaptım hoca 55 verdi çoğu yanlışmış

 933. kamk |

  :D

 934. nizamettin |

  aradığım hiç bi şe yok hiç beğenmedim berbattt

 935. buse |

  ya iyide çok uzun birazcık kısa ve öz bir yazı olması gerekir bence yazana kadar canım çıktı

 936. buse |

  heeeeeee bu arada merveye katılıyorum

 937. ali baba |

  ya bune ??????????????????????????????????????????????

 938. derya |

  yha bu ne biraz kısaltsanız süper olurdu

 939. melek |

  yha bu nası bi site anlamdım bence hiç kimse bu siteye girip zaman kaybetmesin bi bok yok

 940. ezgi |

  arkadaşlar bence biraz saygılı olmalısınız sonuçta onlar bizim büyüklerimiz ve bize çok şey kazandırdılar

 941. müjgan ışık |

  süperrrrrrrrrrrrrr?ama tam benlik değil pek fazla bilgi yokki::::dm:::dm

 942. seher |

  yaa çok saçma yunanlarrr ünlü türk ve islam matematikçilerinin hayatı v matematiğe kazandırdıklarıo olmalı :( offfff

 943. meryem |

  çok kötüü yha hiç bir şey yok

 944. meyra |

  ne beğenmemezlik ytapıyosunuz be bulduğunuza şükredin çok biliyosanız kendiniz yapın siz o boşboğoğazlılara
  bakmayın süper olmuş

 945. meyra |

  ne beğenmemezlik yapıyosunuz be bulduğunuza şükredin çok biliyosanız kendiniz yapın siz o boşboğoğazlılara
  bakmayın süper olmuş
  ,

 946. serra |

  çok uzun yaaaaaaaaaaaaa

 947. merve |

  benim işimi fazla yaramadı ama bunu okuyanların işine yararsa sevinirim yukarıdaki yorumları yazanlar kesinlikle yalan söylüyorlar

 948. emre |

  çok salakca şeyler var yunanlıları anlatıyo

 949. emre |

  kör oldum

 950. emre |

  ııııııııııyyyyyyyyyyy).

 951. hilal |

  oooooooooooooooooooffffffffffffffffffffffffffffff
  on saaat bunla uğrastım yyyyyyyyyyyyyaaaaaaaaaaaaaaaaa bıktım odevden cok kolaysa oğretmanların kendılerı yapsın

 952. meryem |

  meryeme ketılıom he bu arada sizde yalaka yapıonz

 953. jumanji |

  ünlü matematikçiler iyi güzelde siz yavan yavan şey yazmayın

 954. Dilara Bieber |

  Biraz daha çok ve kısa olsaydı daha güzeL olabiLirdi ..D
  ama buda güzeL çok teşekkür edrm yardımLarınız için .) <3

 955. kevser |

  benim aradıgım şey yok ama çok güzel ya:D

 956. ramazan |

  çok güzel ama yaz maktan kalem tutacak halim kalmadı :(

 957. selen |

  bence çok güzel olmuş bi kere sizde saygı olsaydı böyle yorumlar yapmazdınız.
  üstelik onlar resimlerini de koymuş hem bu yazıyı okuyunca çeneniz mi kırılacak.çok banel düşünüyorsunuz bu yazıları özetleyince hatalarınızı anlarsınız.hatta onlar sizden kaç yaş büyük bari onlara saygınız olsun.
  ayrıca size gerekli olan bu site değil ki asıl gerekli olan sitenin içerisindeki bilgilerdir.

 958. eylem |

  gayet işime yaradı matametik çiler eterince var teşekkur edioruz..

 959. gülşah |

  yyyyyaaaaaaaaaaaaa bu ne bilgiden çoooooooooooooook yorum var olmazki böyle

 960. esfeda |

  çok teşekkürler ödevime çok yardımcı oldu

 961. zeynep |

  off bu ne ya zor yazdım ama yazandan allah razı olsun

 962. ada |

  boole matematikçiği neden koymuyorlar yaaaaaaa :P

 963. sanane |

  ben bunu yazmam beee bide bunlamı ugraşcaz

 964. sanane |

  =)

 965. Efe |

  vallaha yazanın ellerine sağlık çok işime yaradı bu yazı

 966. hawaljojuk3169 |

  <3 Aradıgımıbuldum :D

 967. bahar |

  ya abi çok uzun ama mecburum projeye lazım az matematikçi var ya

 968. barış |

  helal aga proje odevımı yaptıııııııııııııııııııııııımmmmmmmmmmmmmm;d

 969. mehmet ali |

  cok quzel

 970. oduncu |

  süper ama daha güzelde olabilirdi mertbyhacker

 971. nur |

  bnc spr bilği vermişler bide uzun olmasa :)

 972. ......... |

  çokk gzl ama uzunnnnnnnnnnnnnnnn

 973. ......... |

  :D :) :*

 974. melisa aybüke |

  matematikten nefret ediyorum ama proje ödevim işte ne yapayım şimdi..

 975. ömer faruk karakaş 5g i.k.i.o |

  çok işme yaradı saulun var olun

 976. ömer faruk karakaş 5g i.k.i.o |

  sizler bitanesiniz erkekler hariç tabikide

 977. ömer faruk karakaş 5g i.k.i.o |

  hey bunu yapan sana minettarım

 978. esra |

  aradıklarımı bulamadım iğrenç bir site

 979. yasin |

  çok yardımcı oldu ama bağızı matematikçiler eksik

 980. yasin |

  yaza yaza kör oldum

 981. ataberk |

  bence super olmuş bana yetti ama hoca kaç puan verecek gorucez xDxD

 982. emre |

  matematıgım hep 5

 983. melike |

  bence çok nazlanıyorsunuz örneğin ben sadece tipini beğendim şeyleri yazdım ödevimden kaç alırsam o zaman konuşacağım be önceden konuşmak istemem doğrusu

 984. zilan |

  bnm matematigim zayıf ama gerçekten etkilendim kusura bakmayın ama çok uzun olmuş birönceki yazım.

 985. cesurmelek |

  :aradığım hiçbir seyi bulamadım:

  iğrenç bir site

 986. DİLEK |

  bilgiler çok işime yaradı tşkrlr

 987. selen |

  offffffffffffffffffffffffffffffffff yazana kadar canım çıktı ama olsun yinede çok güzel:):)

 988. ibo |

  güzel ama çok uzun olmuş

 989. yunus |

  çok güzel olmamış ama idare ederr

 990. yunus |

  hiç güzel olmamışşşşşşşşşş

 991. sinem |

  iğrenç ve çok uzun

 992. tugba |

  benım işime yaramadı;;;)))

 993. alex |

  isime yaramadı cok kotu bobobo yanı bernat bıraz daha kısa olbılırdı uzun

 994. gazi |

  bence içindeki bilgiler güzel öz ama kusuru var o da kısa yazılmış

 995. gazi |

  ece denen gerizekalı sen çok konuşma hele

 996. melih |

  tek kelimeyle süperdi

 997. EFSANE |

  İŞİME YARADI TŞEKKÜR EDERİM SAOLUN İŞŞALLAH İİ NOT ALIRIM DUA EDİN 1İ KURTARIRIM İŞALLAH

 998. enes |

  zeynep seni seviyorum.ı love you

 999. seyid |

  eski matematikçiler görünüşleri çok güzel ve çok akıllılar…:):):)…

 1000. nur |

  süper ya harbiden de

 1001. Beyza Bieber |

  herşeye kötü yonden bakmayıııın :D adamlar o kadar uğraşmış ;) Sessiz oLun braz :D

 1002. eren can |

  iyi ama daha eklenme si geren şeyler var

 1003. yaqmur |

  çok tşk ederm çok güzl olmuşş .) 6 b sınıfı sizi seviyorm..

 1004. tuqçe |

  spr .) işime yardı :p

 1005. seda |

  çoq qüzelll

 1006. méRy |

  çok güzel olmuş ellerinize şaqlık

 1007. sena |

  mükemmel bi site çok işime yaradı teşekkürler :) kısa ve öz yorulmadan kısa ve keyifli :)

 1008. zeynep |

  ya hiç alakası yok türk diom baska cıkıo

 1009. zeynep |

  ya hiç hos di,l bune ya peeeeeeeh

 1010. ahmet polat |

  süper şeyler benimde ödevime yardu
  ımcı oldu

 1011. ahmet polat |

  şu üstteki gerizekealıya bu mal niye öküz gibi uzatarak yazıyon gerizekalımal

 1012. isimsiz kahraman |

  matematik bilim adamlarının hepsi olsaydı daha iyiydi ama yinede biraz yardımcı oldu saolun

 1013. dima |

  okey tamm kısa güzel bilgiler iyi ama bu adamların baska işi yokmuğduda matemetiği bulmuşlar poffffff .s.s :(

 1014. kübra |

  ya ben türk diyorum bune

 1015. PsikopaT00 |

  Kim Koydu Bunları Ya İsmailin İlgisi Bile Yok Zamanımı Harcadılar Ama Nese Saolun Emeğe Saygı …

 1016. ayse |

  iğrenç

 1017. @sy€mnur |

  bnm iÇmn Çk oLdu Çok TşkKrlr elLeRniZe sAğLIk ;) 3<

 1018. iLker |

  süper olmuş yıllık ödevimi burdan yaptm :D

 1019. dilara |

  yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa kşke hayatlrı brazdaha kısa olsaydı

 1020. PnR |

  bnm yazdğm ilk yorum gelmedi.. bncede b_k gibi..

 1021. pınar |

  bz bu kadar yazıyı yazıorzda sonradan hocalar beğenmior bnce sz daha da kısa şeyler yazn.. özetn özeti yaaniii

 1022. pınar |

  bn beğenmeyenlern tarafındaym bu ne böyle bok gibi. içinde hiç bir bok yok…
  :) 8-A’ya slm larrrrrr

 1023. buse |

  ben bu matematikçilerin ya sinir oldum yaz yaz bitmiyor ama gine de paylaşana thanks

 1024. esranur |

  çok güzel olmuş ödevimi kolay yaptım ama biraz kısa olsaydı iyi olrdu :D :P

 1025. SEMA |

  hepsinide beyendim cok teşkkür ederim

 1026. şeyma |

  süper yha bayıldım

 1027. LK |

  Çok teşekkürLer 95 aLdım saqoLun (:

 1028. kader |

  çok işime yaradı saolun

 1029. eda |

  bune yyyyaaaaaaaaaaa berbat ötesi

 1030. burak |

  güüüüüüüzeelllllllllllllllllllllllllllll

 1031. SANANE LN |

  bişeyler yazdım ama dogru mu bilemiyorum :D galiba site saçma

 1032. ahmet |

  teşekkürler ödevi
  me yardımcı oldunuz:)

 1033. merve |

  bura sayesinde bütün ödevimi yaptım çok güzel bir site

 1034. Memo |

  Ödevde işime yaradı eyvallah :D

 1035. okan |

  Ya bi kesin adamLar eLLerinden qeLeni yapmış beLki hiç buLamayacaktınız emeğe saygı Ltfen çok biLiyosanız boşuna yorum yapmayın kötüyse kötü diyin yani iğrenç berbat faLan demenize gerek yok.

 1036. sanane lannnn |

  kardeş bune insan birazda uzun yapardı bunlar çok az

 1037. deagLee |

  güzeldi ama çok uzun :) yazamadım hepsini :) :) :) BB bu iş bukadar

 1038. :) 123 kadersız |

  cahit arfa yunan diyorsunuz ama 1910 yılında selanik türklerindi

 1039. :) 123 kadersız |

  güzell bir site ben beğendim

 1040. gizem |

  walla ğüzel ama bide matematike katkıları olsaydı .. ama yine çok salakçaa

 1041. Koray |

  bune beea birz dha kısası yoqmuydu bunun? :( :(

 1042. nazar |

  siz hepiniz bunları buldunuza dua edin cnlarım oldumu :P :P:P:P:P:D

 1043. D.B. |

  Bilgiler kısa ve aynı zamanda verdiğiniz kişi sayısı da az. Daha kapsamlı bir çalışma olabilirdi. Açıkçası beğenmedim.

 1044. emre |

  ben türk ressamlar dedim bu ne anladı

 1045. AYNUR DÜNDAR |

  bence ömer hayyam’ın hayatını daha kısa yazsalardı iyi olurdu çünkü yazması zor oluyor.
  good bye!

 1046. elif |

  gzl işme yrdı sagulun :)

 1047. ----------------ibo--------------- |

  kısaca yazıom tüm hayatı çıkıo bu ne be :(
  ……………………………………

 1048. ----------------ibo--------------- |

  kısaca yazıom tüm hayatı çıkıo bu ne be
  …………………………………………………………….

 1049. ----------------ibo--------------- |

  kısaca yazıom tüm hayatı çıkıo bu ne be :( :(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
  …………………………………………………………….

 1050. Emre |

  ßu SitEe. @SqeR.@ ßæyıLdım ßeyenmeyenLer uTanSın mesela en baştaki yorumlar hiç içacıcı değiL buldularda bulanmasınlar b-nce @SpæR. ßu siTEe. sayesınde proje ödevimi yapıyorum *admin* PayLasşM içiN ***ÇOOOK***SAOL*** :D :) :P !!

 1051. simitay |

  ben de böle kısa arıodum ama bu ne böle kazandırdıkları yok anlamadımm bişey ama yine de tşk :) :( (((

 1052. zeynep |

  heeeeyyyyyyyyyyy süperrrrrrrrrr burasıııııııı

CommentYorum