cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Atatürk’ün Çağdaşlaşma İle İlgili Sözleri

Yazar yucin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Atatürk’ün Çağdaşlaşma İle İlgili Sözleri, Atatürk’ün Türk Milleti’nin çağdaşlaşması ile ilgili sözleri, ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE ÇAĞDAŞLAŞMA

Çağdaşlaşma nedir ? :

Çağın gelişmiş kurumlarına, gelişmiş uygarlık düzeyine ulaşabilmek için gerekli olan ekonomik,toplumsal, psikolojik,siyasal değişmeyi

gerçekleştirmek demektir.

Tanımdan da anlaşılabileceği gibi çağdaşlaşma sadece ekonomik ve sanayileşme alanında değil, diğer alanlarda da yenileşmeyi amaçlamaktadır.

Atatürk, Türk toplumunu her sahada uygar bir toplum durumuna getirmeyi amaçlamaktadır. İnkılabı ” Milletin esenliği için halk adına yapıldı” ve ” Yaptığımız ve yapmakta olduğumuz inkılapların amacı, Türkiye Cumhuriyeti halkını tamamen modern ve bütün anlamı

ve biçimiyle uygar bir toplumsal heyet durumuna getirmektir ” diyen Atatürk’ün çağdaşlaşma amacı budur.

Atatürk niçin çağdaşlaşma gereğini duymuş, köklü değişiklikler ve yenilikler gerçekleştirmiştir?

Türkiye’de Çağdaşlaşma Çabaları :

Osmanlı Devleti 1299’da kuruluşundan , XVI.yy. ortalarına kadar üç kıtaya yayılmış güçlü bir imparatorluk durumuna gelmişti. Ancak bu güçlü durumunu XVI.yy.sonlarından itibaren sürdüremedi.

Ortaçağ’da XV. yy.a kadar silik bir görüntü veren Avrupa’da bu yüzyılda önemli buluşlar oldu. Pusula, Barut, Matbaa Avrupa’da

büyük değişiklik ve gelişmelere yol açtı ;

Pusula’nın kullanılmaya başlaması ile coğrafi keşiflere çıkan Avrupa’ ya bol altın ve gümüş kaynaklarının akması ve sömürgecilik Avrupa’ yı zenginleştirdi.

Barut’ un ateşli silahlarda kullanılması , Avrupa’ nın siyasi yapısını değiştirerek, küçük devletçiklerin ( Feodalite) yıkılarak yerine güçlü krallıkların kurulmasını sağladı.

Matbaa’ nın kullanılması kültürel yapının gelişmesini sağladı.

Zenginleşen Avrupa çeşitli alanlara yatırım yaparak kendisini geliştirmeye başladı. Rönesans hareketleriyle aydınlanma dönemine giren Avrupa

Reform hareketleriyle, Kilise’nin devlet ve toplum üzerindeki olumsuz etkilerini kırdı. Serbest düşünce ortamının gelişmesi ve ilimdeki başarılar, teknik alandaki gelişmeleri sağladı ve Avrupa Sanayi Devrimine girerek siyasi, sosyal, ekonomik yapısında çok önemli ve büyük değişiklikler meydana getirdi.

Büyüklüğünün gücüne ve gururuna kapılan Osmanlı Devleti bu gelişmeleri izleme ihtiyacı duymadı. XVI. yy. sonlarından itibaren,

idari, askeri, mali, ilmi, toplumsal alanlarda duraklama dönemine girdi. Duraklama nedenlerini düzeltemeyen devlet gerileme ve dağılma süreçlerini yaşamak zorunda kaldı. Fransız İhtilali sonucu dünyaya hızla yayılan milliyetçilik akımı Osmanlı Devletinin parçalanmasını hızlandırdı.Avrupa’daki köklü değişme ve gelişmelerin farkına varamayan Osmanlı Devleti askeri, idari, ekonomik, toplumsal bozulmaları düzeltebilmek için , 17. ve 18. yy.larda ıslahat çalışmaları yaptı. 19.yy.da Tanzimat ve Islahat fermanlarını, yüzyılın sonlarına doğru I.Meşrutiyet ve 20.yy. başlarında ikinci meşrutiyeti ilan etti ise de yapılan çalışmalar köklü değişiklik ve gelişmeler sağlayamadı. Sonuçta çökmek zorunda kaldı.

Atatürk, içinde yaşadığı Osmanlı Devletini ve Avrupa’ nın yapısını gerçekçi bir şekilde değerlendirebilmişti. I.Dünya savaşı sonucunda Osmanlı Devletini bölmek ve paylaşmak isteyen Avrupa’ nın gelişmiş ve emperyalist devletlerine karşı kurtuluş mücadelesine girişti. Kurtuluş Savaşı sonucunda imzalanan Lozan Barış Antlaşması ( 24 Temmuz 1923 ) Türkiye’ ye bağımsızlığını ve coğrafyasını kazandırmıştı. Ancak bu coğrafyanın kalıcı olması ve yeni Türk devletinin, Osmanlı Devletinin düştüğü duruma düşmemesi için gerekli köklü yapısal değişiklik ve yenileşmeleri gerçekleştirmek gerekiyordu.

Atatürk Döneminde Çağdaşlaşma Hareketleri :

Kurtuluş savaşının kazanılmasıyla işin bitmediğini bilen ve bağımsızlığın korunup sürdürülebilmesi için çağdaşlaşmak gerektiğinin bilincinde olan Atatürk için mücadelenin başka yönü başlıyordu.Atatürk ” İstiklal-i Tam ” a ulaşmak istiyordu. Atatürk şu sözleri ile neler yapılması gerektiğini açıklamaktadır :

” İstiklal-i Tam denildiği zaman bittabi siyasi, mali, iktisadi, adli, askeri, kültür, vb. her konuda İstiklal-i Tam ve Serbest-i Tam demektir.Bu saydıklarımın herhangi birinde istiklalden mahrumiyet, millet ve memleketin manayı hakikisiyle bütün istiklalinden mahrumiyeti demektir. ”

” Memleket behemehal asri, medeni ve müreffeh olacaktır. Bizim için bu hayat davasıdır.”

Siyasal Yapıda : TBMM ‘nin açılmasıyla millet egemenliğine dayalı yeni bir devlet kurulmuştu. Yüzlerce yıl yönetilmeye, yönlendirilmeye alıştırılmış Türk Halkı egemenlik hakkını elde etmiştir. Devlet rejimi olarak Cumhuriyet belirlenmiş, egemenlik kayıtsız-şartsız millete verilmiştir.Devlet yapısındaki dinsel etkiler giderilmeye çalışılmış, yapay olarak kullanılan Halifelik’e son verilmiştir.

Demokraside : Çok Partili yaşama geçiş denemeleri yapılmıştır.

Hukuksal Alanda : Devletin hukuksal yapısı laikleştirildi. Saltanat, Halifelik, Şer’i ye Vekilliği vekilliği kaldırıldı. Tevhid-i Tefrisat Kanunu kabul edildi, Tekke ve Zaviyeler kapatıldı. Anayasa’ ya laiklik hükmü kondu. Türk Medeni Kanunu kabul edildi.

Eğitim ve Kültür Alanında : Tevhid-i Tedrisat Kanununun kabulü ile eğitim ve öğretim kurumları devlet denetimine alındı. Eğitimde fırsat eşitliği sağlandı. Çağın ihtiyaçlarına cevap verebilme özelliğini kaybeden medreseler kapatıldı. Yeni Türk Harfleri kabul edildi. Millileşme , çağdaşlaşma, okullaşma çabaları arttı. Türk Dili ve Türk Tarihinin geliştirilmesi için kurumlar oluşturuldu. Milli kültürü geliştirerek , yaygınlaştırma çabaları.

Toplumsal Yaşamda : Tekke, Zaviye, Türbelerin kapatılması. Kıyafette değişiklik, Soyadı Kanununun kabulü. Takvim, saat, ölçülerde değişiklik.

Ekonomik Alanda : Milli Ekonomi ilkesinin kabul edilerek, ülkenin yeraltı ve yer üstü kaynaklarının , güçlü devletlerin boyunduruğu altına girmeden değerlendirilmesi çabaları. Tarım, Sanayi, Madencilik, Bayındırlık,Ulaştırma, Sağlık ve Tıp alanında.

Askeri Alanda : Türk ordusu ve Milli Savunmanın güçlendirilmesi için yapılan çalışmalar.

Atatürk, döneminde yapılan köklü değişiklik ve yenilik hareketlerini ” Biz büyük bir İnkılap yaptık. Memleketi bir çağdan alıp, yeni bir çağa götürdük ” şeklinde açıklamaktadır.

Atatürkçü Düşüncede Çağdaşlaşma Özellikleri :

” Türklerin asırlardan beri takip ettiği hareket, devamlı bir istikameti muhafaza etti. Biz daima Şark’tan (Doğudan ) Garb’a

( Batıya) yürüdük ”

Evet, Atatürk, Osmanlı siyasal, sosyal, hukuksal, kültürel, estetik hayat biçimi ve kurumlarını değiştirirken batıya yönelmiştir. Çünkü bunlar belirli bir uygarlığın ürünüdür. Atatürk’ün deyişiyle ülkeler çeşitlidir fakat uygarlık birdir. Bu uygarlık ise batı’da vardır.

Atatürk’ün batılılaşmaktan amacı çağdaşlaşmaktır. Batıyı taklit etmek değildir. Körü körüne batılılaşma değildir.Kurtuluş mücadelesini verdiği batıya yönelmesinin temelinde çağdaş uygarlık düzeyi vardır. Batı’ya rağmen batılılaşma amacında taklitçilikten uzak Muasır Medeniyet içinde kendi değerleri ve kurumları ile çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmış bir Türkiye vardır.

Batı uygarlığının temelinde yatan düşünce özgürlüğüdür. Bu duruma Türkiye’nin de ulaşması batı uygarlık seviyesine Türkiye’yi de ulaştıracaktır. Atatürk bilim zihniyetinin, inkılapların temelinde yatan esas olması yanında onların korunması ve geliştirilmesi için de

” Dünya’da her şey için, medeniyet için, hayat için, muvaffakiyet için en hakiki mürşit ilimdir, fendir. İlim ve Fennin dışında mürşit aramak gaflettir,cehalettir, delalettir ” sözleriyle çağdaşlaşmada izlenecek yolu göstermektedir.

Çağdaşlaşırken, milletin, devletin kimliğini, özbenliğini kaybetmemesi önemle dikkat edilecek bir noktadır. Günümüz dünyasında sıcak savaşların sayısı azalırken, asıl savaş alanı ekonomik ve kültürel alanlarda olmaktadır.

Atatürkçü çağdaşlaşma anlayışında milli ve manevi değerler korunup geliştirilirken, çağla bütünleşmek esastır.

” Biz Garb ( Batı ) medeniyetini bir taklitçilik yapalım diye almıyoruz, onda iyi olarak gördüklerimizi, kendi bünyemize uygun bulduğumuz için, dünya medeniyet seviyesi içinde benimsiyoruz ”

” Her ulusun kendine özgü geleneği, kendine göre ulusal özellikleri vardır. Hiçbir Ulus, ne kendini benzettiği ulusun aynı olabilir, ne kendi ulusal bütünlüğünde kalabilir, bunun sonucu hiç kuşkusuz düş kırıklığıdır ”

“Dünya’nın bize saygı göstermesini istiyorsak, önce bizim kendi benliğimize, ulusal varlığımıza, bu saygıyı duyguda, düşüncede, açıkça bütün davranış ve tutumumuzda göstermemiz gerekir. Bilelim ki ulusal benliğini bulamayan uluslar başka uluslara av olurlar ”

” Biz doğrudan doğruya milletseveriz ve Türk Milliyetçisiyiz. Cumhuriyet’in dayanağı Türk topluluğudur. Bu topluluğun bireyleri ne denli Türk kültürüyle yoğrulursa, o topluluğa dayanan Cumhuriyet’te güçlü olur. ”

sözlerinden anlaşılabileceği gibi, Atatürk’ün çağdaşlaşma çabasında taklitçilik yoktur.

Atatürkçülük, gerçeklere dayanan,evrensel ağırlıklı, geleceğe yönelik, birbiri ile uyumlu amaçlar, uygulamalar ve ilkeler bütünüdür. Bu içeriği ile yeniliğe açık, dinamik özelliği ve bütünlüğü olan birbirini tamamlayan bir düşünce sistemidir. Bağımsız milli devleti,

milli egemenliği, kişi özgürlüğünü ve her çağda çağdaş olmayı amaçlar ve akla ve bilime dayanır. Atatürk’ün çağdaşlaşma anlayışı özelliklerinden biri de çağdaşlaşmanın sürekli olmasıdır. Çağdaşlaşmanın sürekliliği konusunda da şunları söylemektedir:

” Efendiler, uygarlık yolunda başarılı olmak yenileşmeye bağlıdır. Toplumsal yaşamda, ekonomik yaşamda, bilim ve teknik alanda başarılı olmak için tek ilerleme ve yükselme yolu budur. Yaşam ve geçime egemen olan kuralların zaman ile değişmesi, ilerlemesi ve yenileşmesi zorunludur. Uygarlığın buluşları, teknik harikaları, dünyayı değişmeden değişmeye uğrattığı bir dönemde yüzyıllık köhne düşüncelerle, mazi severlikle varlığı koruyup, sürdürmek olasılığı yoktur. ”

” Efendiler bugüne değin elde ettiğimiz başarılar bize ancak ilerleme ve uygarlığa doğru bir yol açmıştır. Yoksa ilerlemede ve uygarlıkta hedefe ulaştırmış değildir. Bize ve torunlarımıza düşen görev bu yol üzerinde hiç şaşkınlaşmadan yürümektir. ”

“Uygarlık öyle güçlü bir ateştir ki ona yabancı olanları yakar, mahveder ”

” Uygar olmayan kimseler, uygar olanların ayakları altında kalmakla karşı karşıyadır.”

” Uygarlık yolunda yürümek ve başarılı olmak, yaşamak için baş koşuldur ”

Sonuç :

Atatürk dönemi Türk çağdaşlaşması uygarlığa giden yolu açmıştır. Yeni Türk Devleti, yapısı ve görünümüyle mazlum milletlere önderlik etmiş, onlara örnek olmuştur. Atatürk’ün gösterdiği hedef muasır medeniyet seviyesidir, hatta onun üzerine çıkmaktır. Bunun gerçekleşebilmesi çağdaşlaşmanın sürekliliğiyle mümkündür. Osmanlı Devleti yeniliklere kapalı kaldığı için çökmüştür. Türkiye Cumhuriyeti bu duruma düşmemek için yenilikleri sürdürmeye devam etmek mecburiyetindir. Uygarlık sürekli gelişmektedir. Çağa uyum sağlayabilme, bu gelişmeyi izlemekle mümkündür. Uygarlaşamamış devlet ya da milletlerin durumlarının perişanlığı göz önündedir.

Milli Benliğini koruyup geliştirebilen ve çağla bütünleşebilen bir Türkiye, gelişmiş, uygarlaşmış devletlerin arasında yerini alabilecektir. Atatürkçülük, dinamik bir ulusal ideolojidir. Onu durağanlıktan, doğmacılıktan kurtaran, yaşayan, yaşatacak olan, çağın gerisinde bırakmayacak olan inkılapçılıktır.

Kaynaklar :

1- Düşünceleriyle Atatürk, A.İnan, Türk Tarih Kurumu, 1983

2- Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, Sayı 1,19

3- TC İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük , M.K.Su, A.Mumcu, 1988

4- Türkiye’de Çağdaşlaşma Hareketleri, N.Berkes.

Bu yazı toplamda 26708, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

Okuyucu Yorumları

 1. CEMİL |

  bbeğim ben cemil

 2. ilayda |

  çooooooooooooook güzeeeeeeeeeeeeeel

 3. burjuuuuu |

  yah ıstedıqım bu deqıl yhaa odevım ıcın basqa lazım :(:(

 4. kan |

  ben cok beğendim

 5. merve |

  ben ce hiç güzel dememiş irenç bençe

 6. merve |

  sankim çok güzel haha haha

 7. çimen |

  bençe herkez güzel diyo ama hiç güzel diil demi yani

 8. özge |

  benim ödevim bu deyildi gerekli olan şeyleri koymalısınız :[

 9. adı lasım diil |

  ewet hiç hoşuma gitmei yha ÖDEVİM VAR yapmam gerekiyo biraz kısaltsalardı bari

 10. merve |

  sosyal ödevim içi çok gerekli teşşekkür ederim

 11. merve |

  yyyyaaaaaa süper

 12. merve |

  sosyalim i ama daha iyi olacak

 13. ece |

  istediğim şeyi bulamadım ummahhhhhhhhhhhhhhhhhh

 14. okti |

  yahu bune lan olum biz atatürkün türk milleti çağdaşlaşması için söğlediği sözleri arıyom sen çağdaşlaşma nedir diyon (-_-)manyetik özürlü !!!!!!!!!!!!!!!

 15. dilara |

  ben4. sınıfa gidiyorum tam benim için ama çok uzun hatta çok uzun değil fena halde uzun arkadaşlar

 16. damla |

  arkadaşlar bu benim için çok güzel çok uygun ama dilara arkadaşımızın dediği gibi çok uzun ben daha kısa bulmak istiyorum bu yüzden bu yazıyı yazamıyorum yazarımda akşama zor bitiririm kollarım ağrır daha ödevlerim çok

 17. adımı vermem |

  aradıım seyler böle deil:S:S:S irenç be bu mu internet…….

 18. adımı vermem |

  oohaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa bune be cokkk uzun…..

 19. sümeyra |

  beyenmedim ben ne diom o ne cevap verio

 20. sümeyra |

  ben atatürkün çağdaşlama ile ilgili özlü sözlerini sordum dioki çağdaşlama nedir dioooo!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ????????????????????????? …..

 21. ahmet |

  çok kötü burası

 22. candy-ccc |

  benim isime yaramadi ama emek etmisler emeğe saygı güsel olmus:)

 23. melih |

  abi bune?? siz rahmetliyle röpörtaz mı yaptınız??? biraz daha kısası lazım ödewv beklemezzz

 24. isimsiz |

  Arkadaşlar aradığınız sözler bu sayfadai yazıda mevcut.Üşenmeyip okursanız bulursunuz.Ayrıca bence bu sayfadaki yazıları sadece ödevleriniz için değil kendi tarihinizi öğrenmek için de okumalısınız.Türkçe’yi ne hale getirmişsiniz çok yazık.Yazıları beyenmek zorunda değilsiniz ama beğenmediğinizi söylemek size Türkçe’yi katletme hakkı da vermez.Biraz duyarlı olalım lütfen…

 25. tuba |

  bız ne yazoz o ne cıkıo (dıo)

 26. ısımsız |

  ısımsız dogru soluo

 27. hatice |

  süpersiniz yaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa .

 28. hatice |

  çok işme yaradı burayı yapanın ellerine sağlık

 29. mehmetkapa |

  elinize sağlık dostlar

 30. sır |

  iğrenç bunu yapanda iğrenç yapmış daha güzel şeyler yapmanızı beklerdim şimdi ödevimi yapamıyorum iyi mi 🙂

 31. sır |

  bana katılan varmı şu sitenin iğrençliğine bakarmısınız?:(

 32. Saaaneee |

  Laa oğlum bu ne ben atatürk’ün inkılaplarla ilgili sözlerini istemiştim bu ne yaw ben nsl ödevimi yapimmm

CommentYorum