cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Doğan Holding Vergi Cezası Son Durumu

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com

Sayı:YMM670/4854-286 13 Ağustos 2010

Doğan TV Holding A.Ş

Bağcılar-İstanbul

Konu: 2010/6 Dönemi Vergi Dava Karşılığı Hakkında.

Doğan TV Holding A.Ş., D Yapım Reklamcılık ve Dağıtım A.Ş., Doğan Prodüksiyon Hizmetleri A.Ş. ve Alp Görsel İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin 2005, 2006 ve 2007,2008 hesap dönemlerine ait Vergi İnceleme Raporları ile ilgili olarak;1.878.439.997,99 TL tutarında vergi aslı, 2.101.586.341,03 TL tutarında vergi cezası olmak üzere toplam 3.980.026.339,02 TL tutarında vergi ve cezaları, vergi/ceza ihbarnamesi ilgili vergi dairelerince şirketlere tebliğ edilmiş ve tüm ihbarnamelere karşı Vergi Mahkemelerinde davalar açılmıştır.

Vergi Mahkemeleri söz konusu davaların önemli bir kısmını karara bağlamış ancak karar metinleri bugüne kadar şirketlere tebliğ edilmemiştir. UYAP bilgi sisteminden alınan bilgilere göre kararların bir kısmı şirket lehine kabul edilirken, önemli bir kısmının da kısmen kabul-kısmen red şeklinde sonuçlandığı anlaşılmakta ancak reddedilen taleplerimizin mahiyeti ve tutarı halen daha hesaplanamamaktadır. Bu aşamada davalarımız ister kabul edilsin isterse de reddedilsin hem idare hem de şirket tarafından karşılıklı olarak temyiz konusu yapılacağı açıktır. Bu nedenlerle Vergi Mahkemesi karar sonuçları kısmen şirket aleyhine sonuçlanmış olsa dahi aşağıda açıklanan kanuni haklılık sebeplerimiz sebebiyle kanaatimce Temyiz aşamasında aleyhe kararların tamamen bozulması ve tarhiyatların tümüyle terkin edilmesi söz konusu olacaktır.

Daha önce de belirttiğim üzere, Vergi İnceleme raporlarında özetle aşağıdaki konular Kurumlar Vergisi ve Katma Değer Vergisi yönünden eleştiri konusu yapılmaktadır;

1-Yukarıda ticaret unvanları verilen grup şirketleri arasında gerçekleşen hisse değişim işlemlerinde, yönetim kontrolünün değişmemiş olduğu gerekçe gösterilmek suretiyle, hisse değişim işlemlerinin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’inci maddelerine uygun olmadığı; söz konusu işlemlerin sıradan hisse satış işlemi olduğu; bu çerçevede hisse devir işlemlerinin aktife kayıtlı değer yerine “Vergi İnceleme Raporu” ile belirlenen “emsal değer”den yapılması gerektiği iddia edilerek, saptanan “emsal bedelle” “defter değeri” arasındaki fark ve ayrıca Doğan TV Holding A.Ş tarafından temin edilerek aynen grup şirketlerine aktarılan kredilerle ilgili olarak teminat komisyon geliri şeklinde bir bedelin grup şirketlerinden alınmadığından bahisle belirlenen bedeller üzerinden Kurumlar Vergisi matrah farkı hesaplanarak cezalı Kurumlar Vergisi ve Geçici Vergi ile,

2-Sıradan hisse satışı olduğu iddia edilen söz konusu işlemler ile ilgili olarak ayrıca, “Vergi İnceleme Raporu” ile belirlenen “emsal değer” esas alınmak ve bu değer üzerinden hesaplanmak suretiyle cezalı Katma Değer Vergileri,

talep edilmektedir.

Vergi İnceleme Raporları’nda yer alan söz konusu iddialara ilişkin olarak;

a-Eleştiri konusu yapılan hisse değişimi işlemlerinde, iddia edildiğinin aksine, Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’nci maddelerinde yer alan şartların eksiksiz olarak yerine getirildiği; Vergi İnceleme Raporları’nda, Kurumlar Vergisi Kanunu’nda yer almayan şartların öne sürüldüğü ve genel kabul görmüş yaklaşımların ötesine geçilerek kişisel değerlendirmelere ağırlık verildiği; Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19 ve 20’inci maddelerinde ve kanun gerekçelerinde yönetim değişikliği olmayan hisse değişimi işlemlerinin istisnadan yararlanamayacağı yönünde hiçbir düzenleme bulunmadığı;

b-Grup şirketlerine aynen aktarılan krediler nedeniyle teminat komisyon hizmeti şeklinde bir bedel alınması gerektiği iddiasının KVK’nun 12/6-b maddesi hükmüne, 1 seri nolu KVK Genel Tebliğinin 12.2.2 bölümündeki açıklamalara, muhtelif özelgelere ve Danıştay kararlarına aykırı olduğu,

c-Senede bağlanmış hisselerin satışında KDV hesaplanmasında; Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17/4-g maddesinde, hisse senedi teslimlerinin KDV’den istisna olduğunun net olarak hüküm altına alındığı; dolayısıyla tamamen karşılıklı hisse değişimi yapılarak gerçekleştirilen hisse senedi (ilmühaber) teslimi işleminde de KDV uygulanmaması gerektiğinin açık bir yasa hükmü olduğu; 1 seri nolu KDV Genel Tebliğinin 6/F-4/f bölümündeki “ hisse senedi ve tahvil teslimlerinin de yanısıra, aynı mahiyette olan kar ortaklığı belgesi, gelir ortaklığı belgesi gibi faiz veya temettü getiren kıymetli evrak teslimlerinin de, vergiden müstesna olduğu açıktır” şeklindeki açıklama gereğince kar / gelir ortaklığı belgeleri gibi temettü getiren belgelerden biri olan “ destegi” teslimlerinin de KDV’den müstesna olduğu, ayrıca 232 sayılı GVK Genel Tebliği’nin 5’inci Bölümünde, “Geçici İlmühaberler” ile ilgili olarak; “bilindiği üzere geçici ilmühaberler anonim şirketler tarafından hisse senetlerinin yerini tutmak amacıyla çıkartılan menkul kıymetlerdir” denildiği; söz konusu Tebliğ’de ilmühaberlerin, sahiplerine genel kurul toplantılarına katılmak, oy kullanmak, kar payı almak vb. pay sahipliği haklarını kazandıran hisse senedi hükmünde menkul kıymetler olarak tanımlandığı; oysa, Vergi İnceleme Raporlarında ilmühaberlerin kıyas yoluyla hisse senedi hükmünde sayılmayacağı iddia edilerek, hisse değişimi işleminin sıradan bir satış işlemi olarak değerlendirilmek suretiyle KDV’ye tabi tutulduğu ve genel kabul görmüş ve yerleşik uygulamalar dikkate alındığında, ilmühabere bağlanmış hisselerin değişiminde KDV hesaplanması gerektiği yönünde bir yorumla, bilgimiz dahilinde, ilk kez karşı karşıya kalındığı,

Sonuç olarak, Vergi İnceleme Raporları’nda eleştiri konusu yapılan uygulamaların yasal dayanaktan yoksun ve fakat şirketlerin uygulamalarının yasal düzenlemelere ve Maliye Bakanlığı’nın tebliğ, sirküler ve muktezalarına tamamen uygun olduğunu ve şirketlerce tamamen dava konusu edilip Vergi Mahkemelerince kısmen kabul kısmen red şeklinde karara bağlanan söz konusu bu ihtilaflar nedeniyle 30.06.2010 dönemi için mali tablolarda herhangi bir dava karşılığı ayrılmasına gerek bulunmadığı, zira Danıştay’da temyiz edilecek bu kararların tamamının şirket lehine sonuçlanmasının kesin olduğu kanaatini taşımaktayım.

Durumu bilgilerinize sunarım.

Saygılarımla,

Aktif Denetim YMM LTD. ŞTİ.

Savaş Bekar

Yeminli Mali Müşavir

Bu yazı toplamda 5628, bugün ise 0 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum