cnc, istanbul, torna, işleme merkezi


Kimse Tapum Var diye Güvenmesin

Yazar admin

Her türlü güncel ve genel bilgi rafist.com
Hükümet 17 Ağustos’ta yürürlüğe giren yeni bir kararname ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilerini genişletti. İmar, ruhsatlandırma, denetim, kamulaştırma, kentsel dönüşüm, tabiat varlıklarına ilişkin tüm tasarruf bakanlığa devrediliyor. TMMOB kararname sonrası uyardı: “Hiç kimse ama hiç kimse artık elindeki tapuya güvenmesin. Tapu ve araziler üzerinde istediği tasarrufu yapma yetkisi yalnızca ve yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır.”Hükümet seçimden önce çıkardığı yasa ile elde ettiği altı aylık kanun hükmünde kararname (KHK) yapma yetkisini kullanmaya devam ediyor. Bakanlar Kurulu’ndan çıkan ve Cumhurbaşkanı Gül’ün onayı ile 17 Ağustos günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkileri genişletildi. Bakanlığın başına eski TOKİ başkanı, Trabzon milletvekili Erdoğan Bayraktar getirilmişti.TBMM komisyonlarında bekleyen ya da TBMM genel kuruluna gelen fakat henüz görüşülmemiş kanun tekliflerini kapsayan 648 sayılı KHK,
- 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Yasa,
- 3194 sayılı İmar Yasası,
- 2873 sayılı Milli Parklar Kanunu,
- 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu,
- 4848 sayılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 3234 sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun,
- 6107 sayılı İller Bankası Anonim Şirketi Hakkında Kanun’da değişiklikleri kapsıyor.Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği (TMMOB) tarafından yazılı bir açıklama ile değerlendirilen bu KHK’ya göre söz konusu değişiklikler sonucu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı şu yetkilere kavuştu:-Harita, her tür ve ölçekte çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planlarını, parselasyon planlarını ve değişikliklerini resen yapmak, yaptırmak, onaylamak, iki ay içinde yetkili idarelerce ruhsatlandırma yapılmaması halinde ruhsat ve yapı kullanma izni vermek; kamu ya da özel kişilere ait taşınmazlar üzerinde yapılacak yatırımlara ilişkin 3 ay içinde onaylanmayan etüt, çevre düzeni, nazım ve uygulama planları ya da ruhsatlandırma ve yapı kullanma izinlerini vermek- 648 sayılı KHK ile depreme karşı dayanıksız yapıların bulunduğu alanların dönüşüm projelerini ve uygulamalarını yapmak ve yaptırmak; Toplu Konut Kanunu’nun ek 7. maddesi çerçevesinde uygulama yapmak, yaptırmak, bu uygulamalara ilişkin kentsel dönüşüm, yenileme, transfer alanları geliştirmek, bu alanların her ölçekteki imar planı ve imar uygulamalarını, kentsel tasarım projelerini yapmak, yaptırmak ve onaylamak; bu çerçevede paylı mülkiyetleri ayırmak, birleştirmek, arsa ve arazi düzenlemeleri yapmak, imar hakkı transfer etmek, kamulaştırma ve gerektiğinde acele kamulaştırma yoluna gitmek; yapı ruhsatı ve yapı kullanma izinlerini vermek ve kat mülkiyeti ve tescilini sağlamak.- 2863 sayılı Yasa’nın değişikliği ile tabiat varlıkları diğer deyişle doğal sit alanları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na transfer edilmiş olup, “Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü’ ihdas edilirken, milli parklar, tabiat parkları, tabiat anıtları, tabiatı koruma alanları, doğal sit alanları, sulak alanlar, özel çevre koruma bölgelerinin kullanma ve yapılaşmaya ilişkin kararlar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca verilecektir- Köylerde yapılacak yapılara uygulanacak esasların belirlenmesi

Kimse elindeki tapuya güvenmesin

TMMOB, Çevre ve Şehircilik bakanlığına verilen bu yetkileri değerlendirerek bankalığın oldukça geniş yetkilerle donatıldığına şu sözlerle dikkat çekiyor.

“Hiç kimse ama hiç kimse artık elindeki tapuya güvenmesin. Tapu, ister kamu kurum ve kuruluşunun, ister özel kişinin, isterse devletin hüküm ve tasarrufu altında olsun bu tapu ve araziler üzerinde istediği tasarrufu yapma yetkisi yalnızca ve yalnızca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndadır.”KHK’da özellikle Toplu Konut Kanunu’na yönelik değişikliklerin yapılaşma üzerinde yerel yönetimlerin yetkisini ortadan kaldırması söz konusu. Aynı düzenlemeler TMMOB’nin dikkat çektiği üzere tapusu olanların mülklerinin bakanlık tarafından gerektiğinde istimlâk edilebilmesi ihtimalini de ortaya çıkarıyor. Kimse Tapum Var diye Güvenmesin

Bu yazı toplamda 990, bugün ise 2 kez görüntülenmiş

Share
Ev ve İş Telefonu Başvurusu Yapmak İçin; Buraya tıklayınız...

CommentYorum